Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski

W dniu 26 listopada br. w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli także przewodniczący zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciele.

Podstawowe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:

  1. Omówienia bieżącej działalności oraz spraw organizacyjnych Międzywojewódzkiego Zarządu.
  2. Informacji o jubileuszu 35-lecia Federacji.
  3. Informacji z posiedzenia Zarządu Krajowego Federacji.
  4. Ustalenia terminu szkolenia. 

Na wstępie dokonano analizy wpłat składek członkowskich, które wpływają w różnych cyklach oraz omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych, m.in. dotyczące liczebności związku i zmianie terminów składania informacji o ilości członków do pracodawcy, a także konieczności dostosowania statutów do aktualnych przepisów.

Kolejny temat dotyczył Jubileuszu 35-lecia Federacji, który odbył się we wrześniu w Nieborowie. W uroczystościach, oprócz osób reprezentujących Federację uczestniczyli przedstawiciele zarządów terenowych, wydelegowani związkowcy oraz zaproszeni goście. Ponieważ nie wszyscy działacze związkowi mogli uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, formalności wręczenia wyróżnień dokonano w strukturach lokalnych.

Kol. Agnieszka Tajak – Przewodnicząca Zarządu Międzywojewódzkiego odczytała list gratulacyjny, podpisany przez Kol. Teresę Pszczółkę – Przewodniczącą Zarządu Krajowego oraz wręczyła wyróżnionemu działaczowi okolicznościową statuetkę.

Następny temat dotyczył konieczności wcześniejszego przesyłania ankiet statystycznych, które należy złożyć ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Przypomniano też o możliwości korzystania z pobytów ulgowych w ośrodkach Federacji, zlokalizowanych w Nałęczowie oraz w Krynicy Morskiej.

Na poprzednim, czerwcowym  zebraniu podjęto decyzję o zorganizowaniu szkolenia w Nałęczowie, jednak wybrany uprzednio termin z przyczyn organizacyjnych został przesunięty.

Poruszono również temat Pracowniczych Planów Kapitałowych i ich nikłym zaangażowaniu ze strony pracowników. Wielu zatrudnionych wyraża niestety obawy i nieufność do wszelkich programów oszczędnościowych, w których zgromadzone środki nie są prywatną własnością oszczędzającego. Mimo tego wzmożona kampania informacyjna powinna przełożyć się na wzrost zaufania w sprawie gromadzenia środków na przyszłość.

Na zakończenie dyskutowano o wzroście płacy minimalnej i jej przełożeniu na funkcjonowanie wielu firm komunalnych, dla których gwałtowny wzrost płac może być wyzwaniem. Wymieniono doświadczenia i zamierzenia w temacie planowanych negocjacji z pracodawcami, dotyczących uczciwego wzrostu wynagrodzeń także dla długoletnich pracowników.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, część formalną posiedzenia zakończono.

Następnie Przewodnicząca złożyła zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, które zostały przypieczętowane wigilijnym opłatkiem i symbolicznym świątecznym poczęstunkiem.