Pierwsze spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022r.

W dniu 2022.02.17. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2022 r.

            Tematami spotkania było:

  1. Opłata składki członkowskiej za 2021 r.
  2. Ankiety statystyczne.
  3. Informacja z posiedzenia Zarządu ( Prezydium ) Federacji.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Swoje otwarcie spotkania zakończył złożeniem życzeń na 2022 r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie odbyło się omówienie przez Przewodniczącego Zarządu opłaty składki członkowskiej dokonywanej przez zakładowe organizacje związkowe w 2021 r. Przedstawił porównanie opłaty składki członkowskiej w latach 2020 i 2021. Ponadto omówił opłatę składki członkowskiej za styczeń 2022 r.

Następnie Kol. Janusz Horajecki omówił ankiety statystyczne za 2021 r. złożone przez poszczególne organizacje związkowe, które wpłynęły do Zarządu Międzywojewódzkiego. Przedstawił liczbowo: ilość organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie, ilość członków z podziałem na osoby pracujące, kobiety, młodzieży do 35 lat, emerytów i rencistów. Dokonał porównania z rokiem 2020.

Informację z posiedzenia Zarządu Federacji w dniu 2022.01.28. przedstawił Kol. Janusz Horajecki wspierany przez Przewodniczącą Federacji.

Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa omówiła bieżącą działalność Federacji.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach bieżących poruszono temat planowanego na m – c czerwiec 2022 r. szkolenia dla związkowców, skutków wprowadzenia Polskiego Ładu oraz podwyżek płac w zakładach pracy.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki zakończył spotkanie podziękowaniem za przybycie i aktywny w nim udział.