Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski

W dniu 26 listopada br. w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli także przewodniczący zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciele.

Podstawowe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:

  1. Omówienia bieżącej działalności oraz spraw organizacyjnych Międzywojewódzkiego Zarządu.
  2. Informacji o jubileuszu 35-lecia Federacji.
  3. Informacji z posiedzenia Zarządu Krajowego Federacji.
  4. Ustalenia terminu szkolenia. 

Na wstępie dokonano analizy wpłat składek członkowskich, które wpływają w różnych cyklach oraz omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych, m.in. dotyczące liczebności związku i zmianie terminów składania informacji o ilości członków do pracodawcy, a także konieczności dostosowania statutów do aktualnych przepisów.

Kolejny temat dotyczył Jubileuszu 35-lecia Federacji, który odbył się we wrześniu w Nieborowie. W uroczystościach, oprócz osób reprezentujących Federację uczestniczyli przedstawiciele zarządów terenowych, wydelegowani związkowcy oraz zaproszeni goście. Ponieważ nie wszyscy działacze związkowi mogli uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, formalności wręczenia wyróżnień dokonano w strukturach lokalnych. Czytaj dalej „Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski”

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 25 czerwca 2019 roku w krakowskiej siedzibie odbyło się spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, podsumowujące I półrocze bieżącego roku.

Zasadnicze tematy spotkania dotyczyły omówienia spraw organizacyjnych
i porządkowych w lokalnej strukturze tj. cykliczności wpłacania składek członkowskich oraz zmiany terminu przesyłania ankiet statystycznych.

Omówiono także obowiazek składania od bieżącego roku deklaracji podatkowej w formie elektronicznej na formularzu CIT-8, opatrzonej podpisem elektronicznym. Proces ten wielu organizacjom przysporzył sporo problemów informatycznych, a także wygenerował dodatkowe koszty, związane z koniecznością skorzystania z usług biura rachunkowego.

Ponadto omówiono zagadnienia poruszone podczas kwietniowego szkolenia w Wiśle. Przeanalizowano kwestie związane ze zmianami w ustawie związkowej, w kodeksie pracy, różnicami pomiędzy PPK i PPE, zasadami i terminami wprowadzenia tych programów oraz obowiązkami pracowników i pracodawców związanych zarówno z obowiązkowym, jak i dobrowolnym uczestnictwem.

Następnie Przewodnicząca poinformowała zebranych o nadchodzącym jubileuszu 35-lecia Federacji. Na uczestnictwo w obchodach wyznaczono trzech przedstawicieli Regionu.

Na zakończenie spotkania ustalono miejsce i termin kolejnego szkolenia, które odbędzie się w Wiśle w miesiącu październiku. Szkolenie to będzie współorganizowane z Zarządem „Śląsk”.

Po wyczerpaniu tematów, Przewodnicząca Zarządu serdecznie podziękowała przybyłym za obecność na spotkaniu, życząc wszystkim pogodnych i udanych wakacji.

Międzywojewódzki Zjazd dla przedstawicielstwa terenowego Federacji

21 września 2018 r. w krakowskiej siedzibie Federacji, odbyła się Konferencja Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego.
Głównym tematem spotkania było przeprowadzenie wyborów uzupełniających członka Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Zarządu kol. Agnieszka Tajak, która przywitała zaproszonych gości w osobach: Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji, Marcin Sokalski – radca prawny Federacji oraz wybrani na Zjazd Delegaci.

Na wstępie Przewodnicząca Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożyli cząstkowe sprawozdania z działalności w bieżącej kadencji.
Następnie Przewodnicząca Federacji poinformowała zebranych o funkcjonowaniu, sprawach majątkowych i organizacyjnych Federacji.
Omówiono również temat planowanej wspólnie z Regionem „Śląsk” organizacji szkolenia w Orawce, w dniach 10-13 październik br.

W wyniku głosowania na członka Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Krzysztof Bakalarski, który odebrał od zebranych życzenia efektywnej
i udanej współpracy.

Na zakończenie Przewodnicząca Zarządu złożyła podziękowania Gościom za przybycie i pomoc w organizacji zebrania.