PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2020 ROKU

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie dnia 2020.02.14. było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2020 r.

Do wiodących tematów spotkania należały:
1. Opłata składki związkowej za 2019 r.
2. Ankiety statystyczne za 2019r.
3. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
4. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który witając przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego, podziękował za otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne oraz dotychczasową pracę dla Zarządu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki związkowej za 2019 r.
Zebrani zostali zapoznani z danymi statystycznymi wynikającymi z ankiet statystycznych za 2019 r.
Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając szczegółowo wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania Zarządu w dniu 2019.12.13. do chwili obecnej.
W sprawach różnych skupiono się nad funkcjonowaniem zakładowych organizacji związkowych kładąc szczególny nacisk na opłatę składek członkowskich.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

W dniu 2019.12.13.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Informacja ze spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej za 11 m – cy 2019 r.
 3. Ocena szkolenia.
 4. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 5. Plan pracy na 2020 r.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące spotkania Prezydium oraz Zarządu Krajowego z dnia 2019.12.06. Czytaj dalej „MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK”

SZKOLENIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO POŁĄCZONEGO Z OBCHODAMI 35 – LECIA FEDERACJI

W dniach 2019.10.24 – 26. Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko -Podkarpacki zorganizował szkolenie dla Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych oraz ich przedstawicieli połączone z obchodami jubileuszu 35 – lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Tradycyjnie miejscem spotkania było Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili:

 1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
 2. Zbytniewski Rafał – Dyrektor Sanatorium „ Ciche Wąwozy ”
 3. Sokalski Marcin – Radca Prawny Federacji

Zasadniczy program szkolenia rozpoczął się od obchodów jubileuszu 35 – lecia Federacji, podczas którego okolicznościowe życzenia przekazała zebranym Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa. Jubileuszowe wystąpienie zaprezentował Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki.  Zasłużeni działacze związkowi zostali odznaczeni odznakami I i II stopnia „ Za zasługi dla Federacji ” . Ponadto zostały wręczone statuetki jubileuszowe oraz albumy z listami gratulacyjnymi.

Szkolenie przeprowadził Kol. Marcin Sokalski Radca Prawny Federacji. Podstawowym tematem szkolenia było dostosowanie Statutów zakładowych organizacji związkowych do obecnych warunków prawnych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych.

Szkolenie zostało zakończone spotkaniem z Przewodniczącą Federacji oraz członkami Międzywojewódzkiego Zarządu.

Wolny czas oraz sprzyjająca pogoda posłużyła do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnieniem więzów koleżeńskich przypieczętowanych uroczystą kolacją.

POWAKACYJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2019 ROKU

W dniu 2019.08.30.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” 
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

          Tematami spotkania było:

 1. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 2. Organizacja szkolenia.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.
 4. Rezygnacja Kol. Kumor Irena z działalności w związkach zawodowych
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie  Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu. W spotkaniu wzięła również udział Przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej w Mielcu Kol. Bieda Agnieszka.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące obchodów święta 35 – lecia Federacji. Zebrani zostali poinformowani o zaplanowanych wspólnych wyjazdach oraz  wstępnym programie obchodów jubileuszu w poszczególnych dniach.  

Omówiono i zaakceptowano podjęte działania związane z organizacją szkolenia działaczy związkowych. Oprócz daty i miejsca szkolenia ustalono również tematy szkolenia oraz termin zgłaszania uczestników szkolenia.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Międzywojewódzki Zarząd przyjął rezygnację Kol. Kumor Irena
z działalności w związkach zawodowych. Za długoletnią pracę na rzecz ruchu związkowego serdeczne podziękowania złożyła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki. Drobne upominki były uzupełnieniem złożonych podziękowań i życzeń na dalszej drodze życia.

W sprawach różnych została przedstawiona informacja dotycząca zmian personalnych w poszczególnych organizacjach związkowych dokonanych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych. 
        

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO

W dniu 2019.06.19. tradycyjnie Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

Tematami spotkania było:

 1. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 2. Organizacja szkolenia.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.
 4. Sprawy różne.
  Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Radcę Prawnego Federacji Kol. Sokalski Marcin, członków Zarządu Międzywojewódzkiego oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej .

  Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące święta 35 – lecia Federacji. Zebrani zostali poinformowani o dacie i miejscu planowanych obchodów, rozliczaniu kosztów dojazdu oraz podziale ilości zaproszonych uczestników uroczystości. Dokonano również wyboru przedstawicieli Międzywojewódzkiego Zarządu oprócz członków Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

  Omówiono i zaakceptowano podjęte działania odnośnie zaplanowanego szkolenia działaczy związkowych. Oprócz daty i miejsca szkolenia, wstępnie ustalono tematy szkolenia.

  Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

  W sprawach różnych zostały poruszone tematy Statutów zakładowych organizacji związkowych, dacie sporządzenia informacji o liczebności organizacji związkowych oraz przeprowadzonych wyborach w poszczególnych organizacjach związkowych.

  Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

KOLEJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO

W dniu 2019.04.26. Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy”
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

Tematami spotkania było:
1. Informacja z posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Krajowego Federacji.
2. Opłata składki związkowej.
3. Ankiety statystyczne
4. Informacja z bieżącej działalności Federacji i Międzywojewódzkiego Zarządu.
5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłą na spotkanie Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje z ostatniego posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Krajowego, które odbyło się w dniu 2019.03.21 – 23. w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie.
Omówiono podjęte działania odnośnie prawidłowego naliczania opłaty składki członkowskiej w 2019 r.
Podsumowano pozyskane dane z ankiet statystycznych oraz wykonane czynności pozwalające uzyskać 100 % skuteczność ich pozyskania.
Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.
W sprawach różnych nawiązano do obowiązków zakładowych organizacji związkowych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz wyborów przeprowadzonych w zakładowych organizacjach związkowych.
Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2019 ROKU

W dniu 2019.02.27. Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy”
w Nałęczowie było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r. przy udziale Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego Federacji.
 2. Opłata składki związkowej.
 3. Ankiety statystyczne.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

  Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłą na spotkanie Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

  Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia chwilą ciszy pamięci po zmarłym byłym Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Stanisławie Dobrzyńskim.

  Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje z ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego, które odbyło się w dniu 2019.02.18. w Warszawie.
  Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 2018 r.
  Omówiono dane z ankiet statystycznych.

  Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

  W sprawach różnych nawiązano do obowiązków zakładowych organizacji związkowych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO KOŃCZĄCE 2018 ROK

W dniu 2018.12.13. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2018 r. przy udziale Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja z posiedzenia Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji.
 2. Opłata składki związkowej.
 3. Plan działania Zarządu w 2019 r.
 4. Obchody 35 – lecia Federacji.
 5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.
  Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje z ostatniego posiedzenia Prezydium i Zarządu Krajowego, które odbyły się w dniach 2018.12.06 – 08. w Nałęczowie.

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 11 miesięcy 2018 r.
Ustalono plan działania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.
Wytypowano osoby do odznaczeń państwowych z okazji 35 – lecia Federacji.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach różnych została przekazana informacja o przyjęciu organizacji związkowej z Puław oraz kontroli Zarządu przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Spotkanie zostało zakończone złożeniem życzeń świąteczno – noworocznym oraz podzieleniem się opłatkiem.

Spotkanie międzywojewódzkiego zarządu lubelsko – podkarpackiego połączone ze szkoleniem.

W dniach 2018.10.24 – 25. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie tradycyjnie było miejscem kolejnego spotkania Zarządu Międzywojewódzkiego w 2018 r. przy udziale Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych.

Tematami spotkania było:
1. Informacja o posiedzeniu Zarządu Krajowego.
2. Informacja o posiedzeniu Prezydium Zarządu Krajowego.
3. Opłata składki związkowej.
4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie zaproszonych gości w osobach:
1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
2. Kretkiewicz Ewa – Sekretarz Federacji
3. Przeworska Małgorzata – Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
4. Sokalski Marcin – Radca Prawny Federacji
oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje o posiedzeniu Prezydium i Zarządu Krajowego w dniach 2018.09.06 – 08. oraz Prezydium Zarządu Krajowego w dniu 2018.10.13.

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 9 miesięcy 2018 r.
Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Zarządu Międzywojewódzkiego Kol. Janusz Horajecki.
Szkolenie – przekazanie informacji, odnośnie planowanych zmian Ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu Pracy wraz z obowiązkami dla zakładowych organizacji związkowych omówił Radca Prawny Federacji Kol. Marcin Sokalski.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował gościom oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

POWAKACYJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO

W dniu 2018.08.30. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie  było miejscem powakacyjnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2018 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Ocena szkolenia z dnia 2018.06.08.
 2. Organizacja spotkania z Przewodniczącymi o. z.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Przewodniczącą Federacji Kol.  Teresę Pszczółka, Radcę Prawnego Federacji Marcina Sokalskiego oraz przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano oceny szkolenia przeprowadzonego w dniu 2018.06.08. zwracając uwagę na frekwencję oraz reprezentację zakładowych organizacji związkowych.

W temacie organizacji spotkania z Przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych ustalono termin oraz koszt pobytu w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

Informacja z bieżącego funkcjonowania Zarządu przedstawiała wszystkie działania podejmowane od szkolenia, które miało miejsce w dniu szóstego czerwca 2018 r.

W sprawach bieżących Radca Prawny Federacji Kol. Sokalski Marcin powrócił do tematu ze szkolenia dotyczącego kształtu Statutów zakładowych organizacji związkowych oraz przepisów RODO.

Po udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania oraz wyczerpaniu tematów spotkania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Przewodniczącej Federacji i Radcy Prawnemu za przyjęcie zaproszenia zaś pozostałym uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.