Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniach 22-24.02.2024 r. w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: członka Rady Federacji kol. Jolanty Krisz, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Ryszarda Gocłowskiego oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Kazimierz Kochan.

Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wpływ składek członkowskich.
 2. Terminy: szkolenia w roku 2024 oraz posiedzeń organów międzywojewódzkich.
 3. Ankiety statystyczne za rok 2023 rok.
 4. Pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

Zgodnie z powyższym porządkiem jako pierwsze zostały omówione składki członkowskie za rok 2023 wpłacone przez organizacje  z naszej struktury. Przeanalizowano wpływ składki członkowskiej w odniesieniu do liczebności organizacji związkowych. Organizacje, które nie wywiązują się z obowiązku wnoszenia składek lub przekazują je za niskie, zostaną wezwane do szybkiego ich uregulowania.

Został ustalony termin szkolenia na jesień 2024 r. oraz przybliżone terminy posiedzeń Zarządu.

Ankiety za rok 2023 wpłynęły w większości terminowo, za co dziękujemy poszczególnym organizacjom.

Omówione zostały pobyty w Sanatorium w Nałęczowie i Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Morskiej. Przewodniczący Kazimierz Kochan zwrócił uwagę na to, że pod uwagę będą brane wnioski tych organizacji zakładowych które wywiązują się z obowiązku opłacania składek.

Nasze spotkanie było również do świętowania okrągłych urodzin naszej kol. Doroty Wilk, zasłużonego związkowca i Przewodniczącej Związku Zawodowego w Rudzie Śląskiej, której życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i dalszej owocnej pracy w macierzystej organizacji, jak również w Międzywojewódzkim Zarządzie i Radzie Federacji.

 

Autor: Joanna Sokołowska

 

 

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

W dniu 23.02.2024 roku nałęczowskie Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” było miejscem pierwszego posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego w 2024 roku.

Omówiono następujące tematy:

 1. Informacja z posiedzeń Zarządu i Rady Federacji w dniu 08.12.2023 roku.
 2. Opłata składki związkowej za 12 miesięcy 2023 roku.
 3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
 4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.
 5. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Otwarcie spotkania zostało rozpoczęte złożeniem życzeń na 2024 rok zakończone zaś przedstawieniem informacji o śmierci ojca prawnika Federacji Kol. Marcina Sokalskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, po stwierdzeniu jego prawomocności, na wstępie została przedstawiona treść protokołu z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 06.12.2023 roku, do którego nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08.12.2023 roku.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 12 miesięcy 2023 roku została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji. Ustalono charakter działań zmierzających do prawidłowej i terminowej opłaty składki członkowskiej w 2024 roku.

Omawianie ankiet statystycznych rozpoczęto od informacji, że wszystkie organizacje funkcjonujące w ramach Międzywojewódzkiego Zarządu przesłały ankiety w wymaganym terminie. Następnie zostały przekazane dane wynikające z otrzymanych ankiet. Dokonano również porównania aktualnie zebranych danych z danymi uzyskanymi na koniec 2023 roku.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania wynikające z czasu ich wykonania (sporządzenie bilansu, przekazanie danych z ankiet statystycznych, deklaracje PIT) oraz gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 06.12.2023 roku do 23.02.2024 roku.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2024 roku, dokładnym i prawidłowym wypełnianiu przelewów bankowych dotyczących opłaty składki członkowskiej oraz złożeniu sprawozdań podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń członkiniom Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniu 31 stycznia 2024 roku obradował w Gdańsku Międzywojewódzki Zarząd Kujawsko – Pomorski wraz z Międzywojewódzką Komisją Rewizyjną, przy udziale przedstawicieli organizacji zakładowych, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w pracach struktury terenowej Federacji. Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Uczczono chwilą ciszy tych co odeszli – zmarłych związkowców. W części ogólnej obrad wzięli udział kol. Adam Liszczewski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego oraz kol. Sławomir Bała Sekretarz Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Gospodarki Morskiej. Kol. Adam Liszczewski zaznajomił uczestników z zamierzeniami OPZZ dotyczącymi realizacji spraw pracowniczych, w tym kwestią szkoleń związkowych. Wyraźnie przy tym zaznaczył o obowiązku partycypacji organizacji członkowskich w zakresie współfinansowania przedsięwzięć w postaci m.in. opłacania składek członkowskich, które od tego roku wzrosły. Należy przez to rozumieć, że w szkoleniach winni brać udział przede wszystkim przedstawiciele tych zrzeszonych organizacji związkowych, które prawidłowo wywiązują się z obowiązku składkowego wobec Federacji. Na warsztaty szkoleniowe pt. Strategia rozwoju organizacji związkowych zakwalifikowano wiceprzewodniczącą organizacji członkowskiej z Tucholi kol. Wiesławę Nadolną. Natomiast Kol. Sławomir Bała przedstawił uczestnikom praktyczny aspekt nieprawidłowości podczas wykorzystywania urządzenia pomiarowego do kontroli trzeźwości pracowników niezgodnie z deklaracją producenta. Na niedoskonałości przepisów prawa pracy w zakresie dokonywania kontroli trzeźwości pracowników wskazywał już rok temu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Kontrola musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, w sposób nie budzący wątpliwości. Odczytał przy tym opinię Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydaną na zapytanie Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji.

Po części ogólnej zebrani już w ścisłym gronie federacyjnym podsumowali miniony rok 2023 oraz przyjęli ramowy plan pracy na rok 2024. Szerszej dyskusji zostały poddane problemy związkowe występujące w zakładach pracy oraz pomoc Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w tym zakresie. Zaproponowano sprawy mobbingu jako temat jednego z kolejnych szkoleń. Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Sebastian Falk dokonując analizy za rok 2023 zaznaczył także, że nie może dochodzić do sytuacji, w których jedne organizacje muszą składać się na koszt funkcjonowania innych działających w strukturach Federacji. I nie chodzi tu o zależność pomocy międzyzwiązkowej ale o świadome nie wywiązywanie się organizacji zakładowych / międzyzakładowych ze swoich statutowych obowiązków w postaci nie regulowania lub niewłaściwego regulowania zobowiązań składkowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo w obradach, a kol. Edycie Nafalskiej asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z którego korzysta nasz Międzywojewódzki Zarząd, za obsługę techniczną zebrania.

Tradycyjne zapraszamy wszystkich niezrzeszonych lub niezdecydowanych do wstąpienia w szeregi struktur Federacji.

IMG-20240131-WA0003

Zdjęcie 1 z 5

Wyrazy współczucia

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu
17 stycznia 2024 roku zmarła

Teresa Cienkus

Zasłużony związkowiec naszej branży, była Przewodnicząca Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz wielokrotna delegatka na międzywojewódzkie i krajowe zjazdy delegatów Federacji.

Najbliższej rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Z życia zakładowej organizacji związkowej – NSZZPPK w Tucholi Sp. z o.o.

W ostatni dzień roboczy grudnia 2023 roku, tj. 29 grudnia, przedstawiciele nowo wybranych władz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. (dalej ZOZ) zaanonsowali swoją wizytę w siedzibie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego (dalej MZ). Delegację związkową w osobach przewodniczącego zoz Tadeusza Wielandt i wiceprzewodniczącej Wiesławy Nadolnej przyjął w biurze w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 35 Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego kol. Mariusz Kaźmierczyk. Rozmowy dotyczyły współpracy na linii MZ – ZOZ, wzajemnych relacji, oczekiwań i zobowiązań, w tym realizowania przez Federację pomocy w sprawach związkowych i pracowniczych, jak i obowiązku organizacji zakładowej wobec Federacji w postaci regularnego odprowadzania składek członkowskich. Omówiono możliwość korzystania członków związku i osób uprawnionych po cenach preferencyjnych z federacyjnego kompleksu sanatoryjnego Ciche Wąwozy w Nałęczowie oraz z bazy turystycznej ośrodka Albatros w Krynicy Morskiej. Związkowcy złożyli sobie życzenia noworoczne, a gospodarz obiektu, przewodniczący OPZZ Rady Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski sentymentalnie związany z powiatem tucholskim, wręczył gościom okolicznościowe souveniry – kalendarze zapewniając o dobrej współpracy i otwartości biura na potrzeby związkowe.

Zarząd Międzywojewódzki i Międzywojewódzka Kujawsko – Pomorska Komisja Rewizyjna Federacji ZZPGKiT w Polsce życzą także w Nowym 2024 Roku dużo zdrowia , szczęścia i satysfakcji z wykonywania tak odpowiedzialnych funkcji społecznych, a wszystkie dotychczas niezdecydowane osoby zachęcamy do wstąpienia w szeregi organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.

 

Wyrazy współczucia

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Sokalskiego .

Składamy wyrazy współczucia i żalu żonie Wilhelminie, synowi Marcinowi, córkom Marcie i Patrycji wraz z rodzinami.

 

 

Koleżanki i Koledzy z Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.

Zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu, które dzięki gościnności OPZZ miało miejsce w Ich krakowskiej siedzibie. Na spotkanie to zostali zaproszeni przewodniczący poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, należących do naszego międzywojewódzkiego zarządu. Spotkania te odbywają się cyklicznie, a ich głównym celem jest omówienie z przewodniczącymi problemów w zakładach pracy. Taka wymiana doświadczeń pozwala na lepsze zrozumienie i lepsze rozwiązywanie codziennych problemów zawodowych.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Agnieszka Tajak, witając zebranych i na wstępie omawiając sprawy dotyczące funkcjonowania lokalnej struktury, a także zagadnienia bieżące odnoszące się do wpływu składek członkowskich, udzielania porad prawnych, terminie i sposobie przekazania ankiet statystycznych, pobytów związkowych, przyszłorocznego szkolenia oraz ogólnych informacji na temat pracy Federacji.

Na zakończenie spotkania podjęto rozmowy dotyczące trudnej sytuacji w branży komunalnej, szczególnie w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, których funkcjonowanie            przede wszystkim opiera się na taryfie na wodę i ścieki. Zatwierdzone taryfy na okres trzech lat były nieadekwatne do aktualnych warunków ekonomicznych, lecz pomimo ich skrócenia i ponownego zatwierdzenia ceny tych mediów nadal są mocno niedoszacowane, co przekłada się na olbrzymie straty dla tej branży przedsiębiorstw. Pogarszająca się kondycja tych przedsiębiorstw powoduje częściowe wstrzymanie inwestycji, a rosnące koszty działalności drastycznie pogarszają sytuację ekonomiczną lokalnych spółek. Liczymy na kompleksowe odgórne działania, które pozwolą im wyjść z kryzysu, zrealizować konieczne inwestycje i pozwolą na zabezpieczenie ciągłości dostaw.

 Agnieszka Tajak

Kolejne posiedzenie organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku

W dniach 28 – 30 września 2023 roku w Nałęczowie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy”, przy przepięknej słonecznej pogodzie, obradowali członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Federacji.

Zgodnie z porządkiem obrad zebranie otworzył i prowadził przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk, który przywitał uczestników oraz zaproszonych gości w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji, Kol. Rafała Zbytniewskiego – Dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Sekretarz Zarządu kol. Wojciech Lubrant na podstawie listy obecności stwierdził ważność posiedzenia zebrania, a co za tym idzie jego prawomocność i zdolność do podejmowania decyzji i uchwał.

W pierwszej kolejności uczczono chwilą ciszy zmarłych w 2023 roku związkowców.

W trakcie obrad Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła zebranym aktualną sytuację ekonomiczną Federacji oraz nawiązała do niekiedy niewłaściwego regulowania zobowiązań wobec Federacji przez niektóre z zakładowych organizacji związkowych. Wiceprzewodniczący Federacji, a zarazem Przewodniczący Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego Kol. Janusz Horajecki omówił współpracę międzyzwiązkową oraz zaprezentował walory Lubelszczyzny. Dyrektor Sanatorium Kol. Rafał Zbytniewski zapoznał zebranych z ofertą jaką dysponuje kompleks sanatoryjny. Prawnik Federacji Kol. Marcin Sokalski przybliżył uczestnikom ostatnie zmiany w prawie pracy.

Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Kol. Sebastian Falk odniósł się także do aspektu składek członkowskich wpłacanych przez zakładowe organizacje związkowe na rzecz Federacji, wskazując na pojedyncze przypadki, gdzie wysokość wpłat odbiega od postanowień statutowych. Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna, co skutkowało tym, że zostały przekroczone ustalone ramy czasowe posiedzenia.

Związkowcy dziękują Dyrekcji oraz personelowi Sanatorium za profesjonalnie przygotowany pobyt, doskonałą kuchnię oraz możliwości skorzystania z pełnej oferty Sanatorium.

Uczestnicy ustalili, że ze względu na stale rosnące koszty, podsumowanie roku 2023 odbędzie się nie w grudniu, a w styczniu 2024 roku, już po wpłynięciu ankiet statystycznych oraz składek członkowskich.

 

IMG-20230928-WA0007

Zdjęcie 1 z 7

MANIFESTACJA GNIEWU

W dniu 15 września 2023 roku odbyła się w Warszawie Manifestacja Gniewu zorganizowana wspólnie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) w sprawie podwyżek wynagrodzeń w szerokorozumianej sferze budżetowej, a więc i z sfery usług publicznych.

W manifestacji udział wzięli przedstawiciele Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego, będący także członkami organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Federacji w osobach Marcina Langowski – przewodniczącego ww. Związku i członka Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz dwóch wiceprzewodniczących tego Związku: Sebastiana Falka (zarazem przewodniczącego Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) i Mariusza Kaźmierczyka – Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu.

Kilkutysięczna manifestacja wyruszyła w samo południe z Placu Defilad kierując się pod Sejm, a następnie pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy Manifestacji wyrażali swoje niezadowolenie z niewłaściwej polityki Rządu wobec pracowników administracji publicznej i samorządowej.

Związkowcy reprezentujący nasz ruch branżowy domagali się wspólnie z przedstawicielami innych związków zawodowych, ale i branż, w tym z Rady OPZZ Województwa Pomorskiego, czy zaprzyjaźnionego Związku Zawodowego Poligrafów, realnych podwyżek dla pracowników, które pozwolą na ograniczenie zjawiska pauperyzacji pracowników administracji publicznej (każdego szczebla), jak i odpływu specjalistów do innych lepiej wynagradzanych branż.

Wydźwięk i przekaz z manifestacji był ogromny… komentowała ją zarówno prasa, radio i jak i telewizja.

W d….ę wsadźcie sobie takie podwyżki… bez nas to państwo nie istnieje… – tak radio TOK FM relacjonowało słowa, które wykrzyczał Piotr Ostrowski – przewodniczący OPZZ odnosząc się do skali przyszłorocznych podwyżek proponowanych przez rząd.

Więcej ryżu – skandowali związkowcy dając do zrozumienia, że wypłaty starczają im wyłącznie na przysłowiową miskę tego produktu.

„Stop bieda płacy”, „Skazani na protest”,  „Z niewolnika nie ma pracownika”  – to tylko niektóre z haseł które pojawiły się  na manifestacji.

Taka wielkość protestu pokazuje siłę związków zawodowych podkreślając że razem możemy naprawdę dużo.

 

IMG-20230915-W

Zdjęcie 1 z 12

Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 24 sierpnia 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie odbyło się spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego. Posiedzenie to było zakończeniem sezonu wakacyjnego i powrotem do aktywnego funkcjonowania w działalności związkowej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został w głosowaniu jawnym przyjęty jednogłośnie.

Na podstawie podpisanej listy obecności, została stwierdzona również jego prawomocność.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół ze spotkania w dniu 22 czerwca 2023 roku

Kolejnym tematem, któremu poświęcono szczególną uwagę, była opłata składki członkowskiej za 6 miesięcy 2023 roku. Została przedstawiona wysokość składki członkowskiej płaconej przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe oraz wysokość składki członkowskiej przypadającej na jednego członka danej organizacji związkowej. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism wysłanych do organizacji związkowych, które nie uregulowały zobowiązań, bądź regulują w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji.

Dalsza część spotkania została przeznaczona na omówienie danych wynikających z informacji dotyczących uzwiązkowienia na dzień 30 czerwca 2023 roku. Otrzymane dane zostały porównane z danymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

W sprawach różnych skupiono się na jednym zagadnieniu dotyczącym organizacji szkolenia. Zaakceptowano termin szkolenia, wysokość opłaty oraz tematy szkolenia.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.