Opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

            W dniu 2021.12.09. Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego podczas którego dokonano podsumowania 2021 r.

Tematami spotkania było:

 1. Opłata składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.
 2. Ocena szkolenia.
 3. Plan pracy na 2022 r.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki członkowskiej za 11 m – cy 2021 r.

Oceny szkolenia dla Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych i ich przedstawicieli przeprowadzonego w dniach 2021.10.27 – 28. dokonał Kol. Janusz Horajecki.

Opracowano i zaakceptowano plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2022 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Po wyczerpaniu tematów spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dokonał krótkiej oceny działalności Zarządu w 2021 r. Serdecznie podziękował za współpracę i włożony wysiłek w działalność związkową na rzecz  Międzywojewódzkiego Zarządu i Federacji.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych oraz podzieleniem się opłatkiem.

Posiedzenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”

W dniach 16-18.12.2021 r. w Karpaczu u podnóża Śnieżki, przy zachowaniu obostrzeń związanych z epidemią SARS-CoV-2, odbyło się połączone spotkanie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk”, oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Kol. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Kol. Jolanta Krisz – Członek Zarządu Krajowego

Tematami wiodącymi spotkania było:
– omówienie szkoleń naszego regionu
-opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji
-uzwiązkowienie w regionie
-sprawy bieżące Federacji

Rozpoczynając posiedzenie, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, Kazimierz Kochan, w imieniu Przewodniczącej Federacji Teresy Pszczółki wręczył  Beacie Winkiel-Wołkowyckiej, Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach statuetkę i list gratulacyjny dla wyróżniających się Zakładowych Organizacji Związkowych, których Kol. Beata ze względu na epidemię , nie mogła odebrać na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w Nałęczowie.

Po tym miłym otwarciu przystąpiliśmy do dyskusji na temat przeprowadzenia szkolenia wiosennego, decyzją Zarządu szkolenie odbędzie się w dniach 21-23.04.2022 r. w Radkowie.

Następnie przeanalizowaliśmy opłacanie składek członkowskich na rzecz Federacji, większość Organizacji już wpłaca wymagane min.2 zł miesięcznie od członka, a pozostałe zostały poinformowane o zmianach.

Następnie Przewodniczący, Kazimierz Kochan zrelacjonował sprawy bieżące Federacji i przystąpiliśmy do długiej i burzliwej dyskusji na temat uzwiązkowienia w naszym regionie, zmian dotyczących funkcjonowania PKZP w zakładach pracy i kontroli nad nią Zakładowych Organizacji Związkowych, konieczności wprowadzenia na stronę internetową Federacji informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia Zakładowych Organizacji Związkowych.

Zapadły ustalenia dotyczące częstych kontaktów, przynajmniej telefonicznych z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych, aby efektywniej uczestniczyć i pomagać w rozwiązywaniu problemów naszych związkowców.

Wymieniliśmy się doświadczeniami i poglądami związanymi z działalnością związkową i osiągnęliśmy kompromisy w istotnych sprawach dotyczących działalności Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”

Joanna Sokołowska

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w Nałęczowie

W dniach 27 – 29 października Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie było miejscem spotkania, Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciel zorganizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko – Podkarpacki.

            Otwierając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował zebranym za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Witając wszystkich obecnych, serdecznie powitał Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółkę Teresę. Korzystając z jej obecności, w imieniu Międzywojewódzkiego Zarządu, pogratulował ponownego wyboru na funkcję Przewodniczącego Federacji oraz złożył spóźnione życzenia imieninowe.

            Przed przystąpieniem do realizacji programu spotkania, zgodnie
 z przepisami RODO, uczestnicy wypełnili dokumenty związane
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku przy sporządzaniu dokumentacji spotkania.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Międzywojewódzkim.
 2. Informacja o wynikach wyborów na szczeblu Krajowym.
 3. Opłata składki związkowej.
 4. Udzielanie porad prawnych.

           Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa.

           Informację z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Przewodniczący Kol. Horajecki Janusz .

            Szkolenie w zakresie prawa pracy przeprowadziła Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Pani Marzanna Skorek.

            W ramach szkolenia została omówiona rola zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu zakładowych aktów prawnych, zmiany
w Kodeksie Pracy, Ustawa o związkach zawodowych. Odpowiadając na zadawane pytania lektorka szczegółowo wyjaśniła funkcjonowanie z. o. z. oraz społecznych inspektorów pracy pomimo upływu kadencji i trudności ze zorganizowaniem ponownych wyborów.

            Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował Pani Inspektor za przeprowadzenie tak interesującego szkolenia.

            Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu  podziękował zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

            Sprzyjająca pogoda zachęcała do spotkań oraz spacerów na świeżym powietrzu powiązanych z wymianą doświadczeń i poglądów, nawiązywaniu nowych znajomości a przede wszystkim poznawania urokliwej miejscowości jaką jest Nałęczów.

 

Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” w OSW SUDETY Pokrzywna

W dniach 23-25 września 2021r. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego  „Śląsk”

Na wstępie Przewodniczący Kazimierz Kochan podziękował wszystkim za przybycie i powitał zaproszonych gości w tym Teresę Pszczółkę oraz Janusza Chorajeckiego.

W związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy otrzymali dokumenty związane m.in.  z wyrażeniem zgody  na upublicznienie wizerunku ze względu na planowane wykonywaniem  zdjęć na potrzeby strony internetowej.  

Pierwszym z omawianych tematów był problem z jakim się borykają niektóre organizacje związkowe a dotyczył urlopowania na wyjazdy szkoleniowe.   Każda z firm reguluje ten problem inaczej i wszystko zależy od postawy pracodawcy. W przypadku stwarzanych problemów ze strony zakładu pracy Przewodniczący przypomniał
o możliwości skorzystania i oddelegowania w godzinach związkowych.

Kolejnym tematem była uchwała jaką podjęło Prezydium Federacji w sprawie korzystania z porad prawnika Federacji. Mając na uwadze konieczność uregulowania tej kwestii ustalono, że o porady prawne można zwracać się od pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po wcześniejszym  poinformowaniu również Przewodniczącego Zarządu Międzywojewódzkiego.   Podstawową formą jest opisanie sprawy drogą mailową oraz przekazanie wszelkich  dokumentów do celów dokładnego zapoznania się ze sprawą.  Od uchwały są wyjątki w przypadkach nagłych, w których jest konieczna szybka interwencja.

Przewodniczący zachęcił do zadawania pytań i dyskusji wśród uczestników szkolenia. Ze względu na napotykane problemy z różnych dziedzin na następnym szkoleniu będzie zorganizowane spotkanie z specjalistami w dziedzinie prawa pracy i rozliczeń finansowych. Przewodniczący zaproponował aby organizacje zwracały się do Sekretarza z wnioskami jakie informacje chcieli by znaleźć na stronie Federacji. Chodzi o usprawnienie przepływu sprawdzonych i potwierdzonych informacji prawnych, niezbędnych do prowadzenia organizacyjnych spraw związkowych.  

Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka przekazała informacje o bieżącej sytuacji Federacji, która przez okres pandemii jest bardzo trudna. Firmy ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej wypowiedziały część umów najmu lokali w budynku Federacji. Jednak wszyscy dokładają wszelkich starań by sytuacja się poprawiła. Przedstawiła również sytuację ośrodka w Krynicy Morskiej oraz Sanatorium Uzdrowiskowego w Nałęczowie. Przypomniała o możliwości skorzystania z nich na preferencyjnych warunkach składając wnioski do Federacji.

Przewodnicząca Federacji zwróciła się również z prośbą o terminowe wysyłanie ankiet na koniec roku ale również o podanie informacji półrocznej o ilości członków, którą należy podać do Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Kazimierz Kochan poinformował wszystkich uczestników, o podjętej Uchwale na Zarządzie Krajowym w sprawie wysokości składek gdzie ustalono kwotę minimum 2,00 zł od członka miesięcznie. W przypadku regionów o niższych zarobkach stawka może być obniżona po uprzednim uzgodnieniu z Federacją. Ustalenie częstotliwości opłacania składek inaczej niż co 3 miesiące jest również możliwe za uprzednim wystosowaniu pisma z informacją o terminach opłacania składek.

Po części organizacyjnej Przewodniczący zaprosił wszystkich na uroczystą kolacje,
na której specjalne podziękowania otrzymał nasz kolega Tadeusz Wieczorek. Długoletni działacz związkowy został uhonorowany przez Federację oraz kolegów
i koleżanki z Zarządu Śląsk. Niespodzianka w postaci fotoobrazu z różnych etapów życia i działalności w związkach zawodowych sprawiły wiele radości. Nie tylko kolega Tadeusz został zaskoczony niespodzianką. Fotoobrazy  otrzymali również Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  Ryszard Gocłowski oraz Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” Kazimierz Kochan.  Obdarowani ze wzruszeniem podziękowali wszystkim zebranym za tak miłe i zaskakujące prezenty.

Barbara Michalska

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie,  dnia 2021.09.30. było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania było:

 1. Informacja o spotkaniu Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 4. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie Kol. Janusz Horajecki udzielił zebranym informacji o tematyce spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego Federacji.

Następnie została dokonana analiza opłaty składki związkowej za 8 m – cy 2021 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia oraz współpracą w tym temacie Przewodniczącego z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie. Przedstawiono uzgodnione obowiązki statystyczne w 2021 r. Ponadto została omówiona sytuacja prawna związaną z wyborem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktyny udział w spotkaniu.

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 16 września 2021 roku w krakowskiej siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu
Małopolsko – Świętokrzyskiego.

Na wstępie Przewodnicząca przekazała informacje ze Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Federacji, który odbył się w Nałęczowie w dniach: 20-22 czerwca br.

Zasadniczo tematy spotkania dotyczyły omówienia spraw organizacyjnych w lokalnej strukturze. W szczególności dokonano analizy wpłat składek członkowskich oraz omówiono cykliczność ich wpłacania. Zmianie uległa także procedura składania ankiet statystycznych za I półrocze. Uzupełniono również dokumenty nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dotyczące przetwarzania danych osobowych w nowej kadencji. 

Pozostałe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:                              
– sposobu udzielania porad prawnych przez prawnika Federacji (pn. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 – po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącej Zarządu Międzywojewódzkiego),
– przypomnienia o możliwości korzystania z ulgowych pobytów związkowych w ośrodkach Federacji,
– ustalenia terminu szkolenia (w związku z obawami pandemicznymi odstąpiono od organizacji planowanego szkolenia w miesiącu październiku, przesuwając termin na miesiące wiosenne przyszłego roku).

Na zakończenie omówiono bieżące problemy w zakładach pracy. Przytoczono także przykłady często trudnej retoryki organizacji zakładowych z pracodawcami, która zaburza budowanie sprzyjającej współpracy.

 

 

Przewodnicząca Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego                     Agnieszka Tajak

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Nałęczowie

W dniach 20-22.06.2021 r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie zorganizowano XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Federacji.

W pierwszym dniu kongresu tj. 20.06.2021 r. odbyły się ostatnie zebrania Prezydium Krajowego Zarządu, Krajowego Zarządu Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej w dotychczasowym składzie, których celem było podsumowanie prac w ramach tych organów. Tym samym, Prezydium, Krajowy Zarząd Federacji i Krajowa Komisja Rewizyjna zakończyły swoją działalność w kadencji 2016-2021.

Wieczorem sprzyjająca aura pozwoliła na organizację uroczystej kolacji na świeżym powietrzu, podczas której uczestnicy zjazdu mogli lepiej się zintegrować oraz odpocząć przed kolejnym dniem obrad.

Drugiego dnia tj. 21.06.2021 r. został otwarty XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji. Powitano delegatów i gości, wprowadzono sztandar i odśpiewano Hymn Narodowy. Na wstępie
Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka w geście uznania
i wdzięczności wręczyła zasłużonym działaczom związkowym odznaczenia „Za Zasługi dla Federacji” I i II stopnia. Następnie Przewodnicząca odznaczyła statuetkami najbardziej wyróżniające się i  prężnie działające w swoich zakładach pracy zakładowe organizacje związkowe.

Po tym miłym akcencie na Przewodniczących prowadzących XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy wybrano Kol. Janusza Horajeckiego
i Kol. Kazimierza Kochana. Przyjęto Regulamin Obrad, Porządek Obrad
i Ordynację Wyborczą. Dokonano również wyboru Komisji Zjazdowych: Mandatowej, Statutowej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnych: do głosowań tajnych i do głosowań jawnych.

Prowadzący obrady Kol. Janusz Horajecki oddał głos Przewodniczącej Federacji Kol. Teresie Pszczółce, która przedstawiła działania i osiągnięcia Federacji z minionych pięciu lat. Odniosła się do trwającej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa, która wpłynęła również na Federację ograniczając nieco jej aktywność. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca zreferowała działalność władz Federacji w minionej kadencji. Szczególną uwagę poświęciła sytuacji majątku związkowego. Poruszyła również problem spadku uzwiązkowienia w przedsiębiorstwach komunalnych.
Kol. Teresa Pszczółka podziękowała członkom Prezydium, Zarządowi Krajowemu, Krajowej Komisji Rewizyjnej, swoim zastępcom oraz pozostałym związkowcom za wsparcie w realizowaniu bieżących zadań. Sprawozdanie Przewodniczącej zostało przyjęte i zatwierdzone. Krajowy Zarząd Federacji otrzymał absolutorium, które zostało przegłosowane przez delegatów.

Następną część obrad stanowiły wybory władz Federacji na kadencję 2021-2026. W pierwszej kolejności odbyło się głosowanie na Przewodniczącego Federacji, potem na Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów stanowisko Przewodniczącej ponownie objęła Kol. Teresa Pszczółka, a na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej powołany został
Kol. Ryszard Gocłowski. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli:
Kol. Małgorzata Przeworska i Kol. Leszek Dolny.

Ostatnim punktem tej części obrad były wybory członków Krajowego Zarządu  Federacji w grupach delegatów struktur terenowych i jednolitych związków zawodowych. W wyniku tych głosowań, członkami Krajowego Zarządu zostali: Kol. Teresa Pszczółka, Kol. Agnieszka Tajak,
Kol. Krystyna Wysota, Kol. Wojciech Stawiński, Kol. Józef Lewandowski, Kol. Dorota Wójcik, Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Aldona Lisowska,
Kol. Jan Bobel, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Mariola Czernichowska,
Kol. Czesław Lach, Kol. Kazimierz Kochan, Kol. Jolanta Krisz, Kol. Dorota Wilk.

Do Prezydium Krajowego Zarządu weszli: Kol. Teresa Pszczółka,
Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Kazimierz Kochan i Kol. Agnieszka Tajak. Na Wiceprzewodniczących Federacji powołani zostali: Kol. Janusz Horajecki i Kol. Kazimierz Kochan.

Kolejnym etapem kongresu było przedstawienie poprawek do Statutu Federacji. Po krótkiej dyskusji Komisja Statutowa wystąpiła z wnioskiem
o przyjęcie zmian w Statucie w formie uchwały. Wniosek został przyjęty
i zatwierdzony przez zebranych delegatów. Ostatnie głosowanie dotyczyło projektów uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków, które również zostały przyjęte przez uprawnionych do głosowania delegatów.

Na zakończenie nowo wybrana Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka dokonała podsumowania XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji oraz podziękowała wszystkim delegatom za tak owocne obrady.

JUBILEUSZ Federacji ZZPGKiT w Polsce

W dniu 20.09.2019 r. w hotelu „Rozdroże” w Nieborowie odbyły się uroczystości jubileuszu 35-lecia Federacji ZZPGKiT w Polsce. Na obchodach obecni byli Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Federacji oraz pozostali członkowie Prezydium i Zarządu Federacji, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Zarządów Terenowych Federacji, Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie kol. Rafał Zbytniewski, pracownicy Federacji i Sanatorium, wybrani związkowcy oraz zaproszeni Goście, wśród nich Wiceprzewodniczący OPZZ Kol. Andrzej Radzikowski.

Na wstępie Przewodnicząca Federacji, Kol. Teresa Pszczółka serdecznie powitała wszystkich przybyłych i oddała głos prowadzącemu obchody 35-lecia Wiceprzewodniczącemu Federacji Kol. Januszowi Horajeckiemu.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu Narodowego nawiązując do minionego już jubileuszu 30-lecia Federacji
Kol. Janusz Horajecki wspomniał działaczy związkowych, którzy odeszli
w okresie ostatnich 5 lat, m.in. Kol. Jan Guz, Henryk Urbaniak, Edward Kita, Elżbieta Graszk, Piotr Bachusz, Stanisław Dobrzyński, Mirosław Dąbrowski. Następnie zabrała głos Przewodnicząca Federacji, Kol. Teresa Pszczółka, która w swoim wystąpieniu również odniosła się do minionych lat, przedstawiając sięgającą początków XX w. historię ruchu Komunalnych. Kol. Teresa Pszczółka podkreśliła, że pomimo skomplikowanej i trudnej drogi, jaką Federacja musiała pokonać, zawsze dbała o interesy i dobro zrzeszonych w niej pracowników.

Kol. Andrzej Radzikowski podziękował za wkład Federacji w obronę środowisk pracowniczych i ich rodzin oraz pogratulował związkowi osiągnięć na tym polu. Docenił również zaangażowanie Federacji,
a w szczególności Kol. Teresy Pszczółki, w działania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podkreślił, że jedynie wspólny wysiłek organizacji takich, jak Federacja i OPZZ może przynieść spełnienie oczekiwań związkowców i pozostałych pracowników. Odnosząc się do obecnej sytuacji polityczno-społecznej w kraju, wskazał jako nadrzędny cel związków zawodowych podwyższenie płac, które poza zaspokojeniem oczywistych potrzeb materialno-bytowych mieszkańców, pośrednio wpływa korzystnie na gospodarkę poprzez zwiększenie wpływów do budżetu oraz pobudzenie popytu wewnętrznego. W ramach podziękowania za owocną i harmonijną współpracę z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Kol. Andrzej Radzikowski wręczył Federacji na ręce Przewodniczącej Kol. Teresy Pszczółki drobny upominek.

Kol. Kazimierz Kochan, Wiceprzewodniczący Federacji, podkreślił, że dzięki wytężonej pracy i staraniom kierownictwa, Zarządu, Zakładowych Organizacji Związkowych i całego ruchu związkowego Federacji udało się pokonać wszelkie przeciwności i zawirowania. W tym miejscu, Kol. Kochan podziękował za szczególne zasługi, jakie poczyniła w tym zakresie Przewodnicząca Federacji, Kol. Teresa Pszczółka. Zdaniem Wiceprzewodniczącego, komunalni od początku walczyli
o właściwy dialog społeczny, sprzeciwiając się rozwiązaniom siłowym,
i postawę tę zachowali do dziś. Na zakończenie złożył działaczom wyrazy olbrzymiego szacunku, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę wzbogaconą o partnerstwo w rozwiązywaniu wspólnych zadań.

Kol. Janusz Horajecki, Wiceprzewodniczący Federacji, w szczegółowy
i wyczerpujący sposób omówił proces powstawania Federacji, koncentrując się na wydarzeniach z lat 1983-1984. Kol. Horajecki zwrócił szczególną uwagę na kwestię utrzymania majątku związkowego Federacji w dobie zmieniających się dynamicznie warunków politycznych, ekonomicznych
i społecznych. W opinii Wiceprzewodniczącego, batalia o zachowanie zasobów materialnych Federacji nadal nie została zakończona. Sprawne zarządzanie związkiem doprowadziło jednak w ostatnich latach do ustabilizowania spraw majątkowych Federacji i pozwoliło na optymistyczne prognozy na przyszłość. Zabezpieczanie dóbr materialnych Federacji nie przysłoniło priorytetowej roli związków zawodowych, jaką jest obrona
i umacnianie praw zrzeszonych w niej pracowników. Kol. Horajecki wśród zadań realizowanych na tym polu wymienił m.in. uczestnictwo Federacji
w kształtowaniu treści Kodeksu Pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz innych przepisów prawa dotyczących pracowników, ich opiniowanie oraz członkostwo w ciałach dialogowych na szczeblu regionalnym
i centralnym. Na zakończenie Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i umacniania Związku i życzył jej członkom i sympatykom, aby swoją pracą w dalszym ciągu przyczyniali się do budowania satysfakcji z przynależności do Federacji.

Jubileusz 35-lecia Federacji stanowił doskonałą sposobność do wyróżnienia jej działaczy za aktywną postawę i szczególne osiągnięcia. W pierwszej kolejności Kol. Teresa Pszczółka wręczyła pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny Kol. Andrzejowi Radzikowskiemu. Następnie, wyróżnienia otrzymali odpowiednio:

 1. Zarząd Międzywojewódzki „Śląsk”: Kol. Mariola Czernichowska,
  Kol. Czesław Lach, Kol. Zenon Krzechki;
 2. Międzywojewódzki Zarząd Zachodniopomorski: Kol. Zenon Raginia,
  Kol. Dorota Wojcik, Kol. Edward Wójcikiewicz, Kol. Andrzej Łoginowicz,
  Kol. Sylwester Rejent;
 3. Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko-Podkarpacki: Kol. Aneta Piwońska, Kol. Władysław Witosław, Kol. Małgorzata Piątek;
 4. Międzywojewódzki Zarząd Kujawsko-Pomorski: Kol. Kazimierz Karita,
  Kol. Dariusz Piekielny, Kol. Jacek Piątkowski;
 5. Zarząd Mazowiecko-Podlaski: Kol. Katarzyna Bieńko, Kol. Michał Ryszkowski, Kol. Zbigniew Pytel, Kol. Aldona Lisowska;
 6. Wojewódzki Zarząd w Łodzi: Kol Leszek Dolny, Kol. Robert Salamon, Kol. Piotr Bąkowski;
 7. Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko-Świętokrzyski: Kol. Małgorzata Łukasik, Kol. Urszula Kuś, Kol. Stanisław Mirek;
 8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Nałęczów”: Kol. Rafał Zbytniewski,
  Kol. Jolanta Abramowicz;
 9. Krajowa Komisja Rewizyjna: Kol. Małgorzata Przeworska,
  Kol. Krzysztof Nalewczyński, Kol. Tadeusz Wieczorek.

Statuetki z okazji 35-lecia Federacji dla Zarządów Wojewódzkich i Międzywojewódzkich Federacji wręczono ich przewodniczącym:
Kol. Kazimierzowi Kochanowi, Kol. Józefowi Lewandowskiemu,
Kol. Januszowi Horajeckiemu, Kol. Leszkowi Nowosadce, Kol. Ewie Kretkiewicz, Kol. Pawłowu Golińskiemu, Kol Agnieszce Tajak.

Po uroczystościach Jubileuszu odbyły się posiedzenia Prezydium Krajowego Zarządu i Krajowego Zarządu Federacji, na których omówiono bieżące sprawy Federacji.

Obchody 35-lecia Federacji były okazją do wielu miłych wspomnień i podsumowań. Uczestnicy jubileuszu wyrazili oczekiwanie, iż dzięki dalszym wspólnym staraniom organizacja będzie wciąż rozwijała się i umacniała swoją pozycję wśród partnerów społecznych.

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego oraz Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych i Samorządowych

W dniach 22 – 24 maja 2019 roku w miejscowości Ryn miało miejsce szkolenie członków zakładowych organizacji związkowych z Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego oraz Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych i Samorządowych które prowadził prawnik Federacji Marcin Sokalski.
Na zaproszenie przewodniczącego ZZPiK Kol. Bogdana Karpińskiego oraz przewodniczącej Międzywojewódzkiego Zarządu Mazowiecko-Podlaskiego Kol. Ewa Kretkiewicz w szkoleniu brali udział również Przewodnicza Federacji Kol. Teresa Pszczółka, wiceprzewodniczący Federacji członek Prezydium Kol. Kazimierz Kochan, Kol. Leszek Nowosadko – członek Prezydium, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Ryszard Gocłowski oraz członek KKR Kol.Tadeusz Wieczorek.

Na wstępie głos zabrała Kol. Teresa Pszczółka która poinformowała o zbliżającym się Jubileuszu 35 – lecia Federacji oraz przybliżyła sytuację oraz sprawy nieruchomości Federacji.

Wszyscy członkowie Prezydium oraz KKR odpowiadali na pytania zadawane bezpośrednio z sali.

Po wyczerpaniu pytań rozpoczęło się szkolenie

Tematami szkolenia były głównie najważniejsze i najnowsze zmiany prawa związków zawodowych /ustawa o związkach zawodowych / oraz zagadnienia prawa pracy.
Poza licznymi pytaniami dotyczącymi nowego pojęcia reprezentatywności oraz zmiany statutów organizacji. Dominowały nowe tematy, miedzy innymi wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.

Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu często wywiązywały się dyskusje dotycząca zastosowania powyższych tematów i zagadnień na poziomie zakładów pracy. Zapewne tak bogaty program szkolenie przełoży się na efektywną pracę związkowców w swoich zakładach pracy.

W dniu 23 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie członków Zarządu MZM-P. Zostały poruszone tematy dotyczące systematyki wpływu składek członkowskich, zmiana terminu składania ankiet statystycznych oraz zmniejszająca się liczba zakładowych organizacji związkowych.