Kolejne posiedzenie organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku

W dniach 28 – 30 września 2023 roku w Nałęczowie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy”, przy przepięknej słonecznej pogodzie, obradowali członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Federacji.

Zgodnie z porządkiem obrad zebranie otworzył i prowadził przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk, który przywitał uczestników oraz zaproszonych gości w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji, Kol. Rafała Zbytniewskiego – Dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Sekretarz Zarządu kol. Wojciech Lubrant na podstawie listy obecności stwierdził ważność posiedzenia zebrania, a co za tym idzie jego prawomocność i zdolność do podejmowania decyzji i uchwał.

W pierwszej kolejności uczczono chwilą ciszy zmarłych w 2023 roku związkowców.

W trakcie obrad Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła zebranym aktualną sytuację ekonomiczną Federacji oraz nawiązała do niekiedy niewłaściwego regulowania zobowiązań wobec Federacji przez niektóre z zakładowych organizacji związkowych. Wiceprzewodniczący Federacji, a zarazem Przewodniczący Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego Kol. Janusz Horajecki omówił współpracę międzyzwiązkową oraz zaprezentował walory Lubelszczyzny. Dyrektor Sanatorium Kol. Rafał Zbytniewski zapoznał zebranych z ofertą jaką dysponuje kompleks sanatoryjny. Prawnik Federacji Kol. Marcin Sokalski przybliżył uczestnikom ostatnie zmiany w prawie pracy.

Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Kol. Sebastian Falk odniósł się także do aspektu składek członkowskich wpłacanych przez zakładowe organizacje związkowe na rzecz Federacji, wskazując na pojedyncze przypadki, gdzie wysokość wpłat odbiega od postanowień statutowych. Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna, co skutkowało tym, że zostały przekroczone ustalone ramy czasowe posiedzenia.

Związkowcy dziękują Dyrekcji oraz personelowi Sanatorium za profesjonalnie przygotowany pobyt, doskonałą kuchnię oraz możliwości skorzystania z pełnej oferty Sanatorium.

Uczestnicy ustalili, że ze względu na stale rosnące koszty, podsumowanie roku 2023 odbędzie się nie w grudniu, a w styczniu 2024 roku, już po wpłynięciu ankiet statystycznych oraz składek członkowskich.

 

IMG-20230928-WA0007

Zdjęcie 1 z 7

MANIFESTACJA GNIEWU

W dniu 15 września 2023 roku odbyła się w Warszawie Manifestacja Gniewu zorganizowana wspólnie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) w sprawie podwyżek wynagrodzeń w szerokorozumianej sferze budżetowej, a więc i z sfery usług publicznych.

W manifestacji udział wzięli przedstawiciele Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego, będący także członkami organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Federacji w osobach Marcina Langowski – przewodniczącego ww. Związku i członka Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz dwóch wiceprzewodniczących tego Związku: Sebastiana Falka (zarazem przewodniczącego Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej) i Mariusza Kaźmierczyka – Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu.

Kilkutysięczna manifestacja wyruszyła w samo południe z Placu Defilad kierując się pod Sejm, a następnie pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy Manifestacji wyrażali swoje niezadowolenie z niewłaściwej polityki Rządu wobec pracowników administracji publicznej i samorządowej.

Związkowcy reprezentujący nasz ruch branżowy domagali się wspólnie z przedstawicielami innych związków zawodowych, ale i branż, w tym z Rady OPZZ Województwa Pomorskiego, czy zaprzyjaźnionego Związku Zawodowego Poligrafów, realnych podwyżek dla pracowników, które pozwolą na ograniczenie zjawiska pauperyzacji pracowników administracji publicznej (każdego szczebla), jak i odpływu specjalistów do innych lepiej wynagradzanych branż.

Wydźwięk i przekaz z manifestacji był ogromny… komentowała ją zarówno prasa, radio i jak i telewizja.

W d….ę wsadźcie sobie takie podwyżki… bez nas to państwo nie istnieje… – tak radio TOK FM relacjonowało słowa, które wykrzyczał Piotr Ostrowski – przewodniczący OPZZ odnosząc się do skali przyszłorocznych podwyżek proponowanych przez rząd.

Więcej ryżu – skandowali związkowcy dając do zrozumienia, że wypłaty starczają im wyłącznie na przysłowiową miskę tego produktu.

„Stop bieda płacy”, „Skazani na protest”,  „Z niewolnika nie ma pracownika”  – to tylko niektóre z haseł które pojawiły się  na manifestacji.

Taka wielkość protestu pokazuje siłę związków zawodowych podkreślając że razem możemy naprawdę dużo.

 

IMG-20230915-W

Zdjęcie 1 z 12

Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 24 sierpnia 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie odbyło się spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego. Posiedzenie to było zakończeniem sezonu wakacyjnego i powrotem do aktywnego funkcjonowania w działalności związkowej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został w głosowaniu jawnym przyjęty jednogłośnie.

Na podstawie podpisanej listy obecności, została stwierdzona również jego prawomocność.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół ze spotkania w dniu 22 czerwca 2023 roku

Kolejnym tematem, któremu poświęcono szczególną uwagę, była opłata składki członkowskiej za 6 miesięcy 2023 roku. Została przedstawiona wysokość składki członkowskiej płaconej przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe oraz wysokość składki członkowskiej przypadającej na jednego członka danej organizacji związkowej. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism wysłanych do organizacji związkowych, które nie uregulowały zobowiązań, bądź regulują w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji.

Dalsza część spotkania została przeznaczona na omówienie danych wynikających z informacji dotyczących uzwiązkowienia na dzień 30 czerwca 2023 roku. Otrzymane dane zostały porównane z danymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

W sprawach różnych skupiono się na jednym zagadnieniu dotyczącym organizacji szkolenia. Zaakceptowano termin szkolenia, wysokość opłaty oraz tematy szkolenia.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Wyrazy współczucia


Naszemu Koledze

Marcinowi Langowskiemu

Składamy serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci taty

Koleżanki i Koledzy ze Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego, organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Federacji ZZPGKiT oraz Federacji ZZPGKiT

Podpisanie protokołu Nr 5

W dniu 20 czerwca 2023 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy Gospodarujących Lokalowym Zasobem m. st. Warszawy oraz Powierzonym Zasobem Nieruchomości m. st. Warszaw z dnia 07 marca 2008 roku wpisanego do rejestru pod Nr U-CLXVIII.

Nr-1

Zdjęcie 1 z 7

Przedwakacyjne posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 22 czerwca 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych Członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został przyjęty jednogłośnie, a po stwierdzeniu, na podstawie podpisanej listy obecności, prawomocności obrad, przystąpiono do jego realizacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół z dnia 21 kwietnia 2023 roku, a następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Kolejnym zagadnieniem, które zostało szczegółowo omówione, była opłata składki członkowskiej za 4 miesiące 2023 roku. Przeanalizowano wysokość składki członkowskiej przypadającej na członka poszczególnej zakładowej organizacji związkowej.

W sprawach różnych zostały poruszone tematy:
– organizacji szkolenia,
– zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemiologicznego,
– podwyżki płacy minimalnej,
– ankiet na dzień 30 czerwca 2023 roku,
– emerytur pomostowych,

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

150-lecie Związku Zawodowego Poligrafów

W dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyły się pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy uroczyste obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów – najstarszego w Polsce związku zawodowego i jednego z najstarszych w Europie i świecie.

W obchodach tych uczestniczyli liczni zaproszenia goście z zagranicy, jak i z Polski, w tym były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski.

W obchodach tego wyjątkowego jubileuszu zaprzyjaźnionego z Naszą Federacją Związku Zawodowego Poligrafów uczestniczyli przedstawiciele Federacji z Teresą Pszczółką na czele.

Poza uroczystościami rocznicowymi odbyły się wykłady, prezentacje i dyskusje panelowe poświęcone bieżącej problematyce branży poligraficznej, zmianom w prawie pracy, problematyce ruchu związkowego, edukacji zawodowej. Aktywny udział w tych obchodach miała jako współorganizator Polska Izba Druku – co podkreśla rangę tego wydarzenia związkowego, jak i znaczenie dialogu społecznego branżowego w Polsce, który po latach marazmu powili się odracza.

Koleżankom i Kolegom Poligrafom życzymy wszelkiej pomyślności w pracy związkowej i kolejnych 150 lat działalności na rzecz ludzi pracy w Polsce, Europie i na świecie.

FKR_1032

Zdjęcie 1 z 7

Szkolenie związkowe Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji

W dniach 14-17 czerwca 2023 rok w malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej Wysowa – Zdrój odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Małopolsko-Świętokrzyskim Federacji.

W szkoleniu tym uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji i Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Kol. Agnieszkę Tajak – Przewodniczącą Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji, omówione zostały przez prawnika Federacji następujące zagadnienia: reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, tzw. godzin związkowych i szczególnej ochrony stosunku pracy członków związku, ważnych terminów w prawie dla związków zawodowych, badania trzeźwości w miejscu pracy oraz zasad wykonywania pracy zdalnej. Omówiono również, jakie działania mogą podjąć organizacje związkowe w celu ochrony swoich członków przed dyskryminacją, naruszeniem zasad równego traktowania w miejscu pracy.

Po wyczerpaniu tematów, uczestnicy szkolenia w czasie wolnym podziwiali walory Wysowej – Zdroju, a także uroki Beskidu Niskiego na szlakach turystycznych. Właściciel sielskiego obiektu „Chutor Grzegorza” zadbał o smaczne i oryginalne jedzenie oraz doskonałą atmosferę.

Ważnym aspektem szkolenia była wymiana poglądów i dyskusja, które miały duży wpływ na  integrację związkową. To bardzo ważny element szkolenia, który pozwala na nawiązanie kontaktów z innymi członkami związku zawodowego oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Podczas szkolenia organizowane są różnego rodzaju aktywności, które pozwalają na budowanie relacji i kształtowanie poczucia przynależności do grupy. Integracja związkowa pozwala również na lepsze zrozumienie celów i misji związków zawodowych oraz na budowaniu więzi między członkami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań związkowych.

Na zakończenie spotkania odbyło się zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, podczas którego omówiono tematy bieżące, problemy w zakładowych organizacjach oraz podsumowano aktualne szkolenie.

 

Agnieszka Tajak

 

20230614_163338

Zdjęcie 1 z 9

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko – Podlaskiego Zarządu

W dniu 06 czerwca 2023 roku w siedzibie Federacji ZZPGKiT w Warszawie miało miejsce posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko-Podlaskiego Zarządu.

Tematami spotkania były:

  1. Uzwiązkowienie w 2022 roku i za pierwszy kwartał 2023 r. – analiza, porządkowanie bazy danych.
  2. Ankiety związkowe za 2022 r. – analiza i informacja o stopniu realizacji ich wpływu.
  3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  4. Pobyty związkowe – informacja o zmianach.
  5. Zasady udzielania porad prawnych.
  6. Plan pracy na 2023r.
  7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Tomasz Błażejewski, który na wstępie przywitał Członków Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku spotkania, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, poinformował przybyłych, że w dniu 27 marca 2023 r. zmarł Kolega Bogusław Karpiński, długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, na wstępie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz wniósł o przyjęcie porządku obrad co nastąpiło jednogłośnie.

Przewodniczący omówił poziom uzwiązkowienia za 2022 rok w odniesieniu do pierwszego kwartału 2023 roku i zaistniałych zmian (likwidacji uległy dwie organizacje związkowe: jedna z Węgrowa, a druga z Siemiatycz). Odniósł się także do wpływu ankiet związkowych przekazywanych do kol. Marcina Ciesielskiego. Terminowy wpływ ankiet jest ważny także dla realizacji przez Federację obowiązków statystycznych wobec OPZZ. Przewodniczący wskazał, że ma to także znaczenie dla uporządkowania bazy danych kontaktowych do organizacji członkowskich.

Przewodniczący przypomniał o zmianach o zakresie pobytów związkowych w 2023 roku. Wskazał, że zasady te są ujawnione na stronie internetowej Federacji. Także wskazał, aby przestrzegać podanych tam zasad udzielania porad prawnych w Federacji.

Przewodniczący przekazał informację o planowanym w połowie września szkoleniu w Nałęczowie, które będzie połączone w posiedzeniem organów międzywojewódzkich– zarządu i komisji rewizyjnej.

W sprawach różnych wywiązała się dyskusja o tendencji spadkowej w organizacjach związkowych, o warunkach pracy i płacy w spółkach komunalnych, jak również i o oczekiwaniach pracowników nowo zatrudnionych  i pracowników z dłuższym stażem. Przedyskutowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i możliwości  podwyżek płac.

Po wyczerpaniu tematów Kol. Tomasz Błażejewski podziękował uczestnikom posiedzenia za przybycie i aktywny w nim udział.

20230606_114907

Zdjęcie 1 z 3

Spotkanie z Panią Posłanką na Sejm RP prof. Joanną Senyszyn

W dniu 30 maja 2023 roku związkowcy ze Staży Miejskiej w Gdańsku na czele z Kol. Krystyną Mollin udali się do biura poselskiego poseł na Sejm RP Pani prof. Joanną Senyszyn.

Spotkanie było poświęcone kontynuacji spraw omawianych podczas spotkania w lutym 2023 roku w trakcie posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego dotyczących emerytur pomostowych dla pracowników samorządowych, komunalnych i usług publicznych, dla których nie są tworzone wykazy prac o szczególnym charakterze z racji na oszczędności finansowe. Nadto poruszona została spawa nieprzestrzegania przez pracodawców ze sfery finansów publicznych obowiązku uzgadniania ze związkami zawodowymi zasad podziału środków na wynagrodzenia.

Zagadnienia te, o znaczeniu ogólnopolskim, będą przedmiotem interwencji poselskich. Mamy nadzieję, że uda się w ten sposób pozytywnie dla pracowników i związków1) zawodowych wyjaśnić powyższe zagadnienia.

 

Materiał pochodzi od Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Federacji.

 

image1-1-scaled

Zdjęcie 1 z 2