Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 24 sierpnia 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie odbyło się spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego. Posiedzenie to było zakończeniem sezonu wakacyjnego i powrotem do aktywnego funkcjonowania w działalności związkowej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został w głosowaniu jawnym przyjęty jednogłośnie.

Na podstawie podpisanej listy obecności, została stwierdzona również jego prawomocność.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół ze spotkania w dniu 22 czerwca 2023 roku

Kolejnym tematem, któremu poświęcono szczególną uwagę, była opłata składki członkowskiej za 6 miesięcy 2023 roku. Została przedstawiona wysokość składki członkowskiej płaconej przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe oraz wysokość składki członkowskiej przypadającej na jednego członka danej organizacji związkowej. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism wysłanych do organizacji związkowych, które nie uregulowały zobowiązań, bądź regulują w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji.

Dalsza część spotkania została przeznaczona na omówienie danych wynikających z informacji dotyczących uzwiązkowienia na dzień 30 czerwca 2023 roku. Otrzymane dane zostały porównane z danymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

W sprawach różnych skupiono się na jednym zagadnieniu dotyczącym organizacji szkolenia. Zaakceptowano termin szkolenia, wysokość opłaty oraz tematy szkolenia.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Wyrazy współczucia


Naszemu Koledze

Marcinowi Langowskiemu

Składamy serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci taty

Koleżanki i Koledzy ze Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego, organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Federacji ZZPGKiT oraz Federacji ZZPGKiT

Podpisanie protokołu Nr 5

W dniu 20 czerwca 2023 roku Kolega Tomasz Błażejewski – Przewodniczący Mazowiecko-Podlaskiego Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w imieniu Federacji podpisał protokół dodatkowy nr 5 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy Gospodarujących Lokalowym Zasobem m. st. Warszawy oraz Powierzonym Zasobem Nieruchomości m. st. Warszaw z dnia 07 marca 2008 roku wpisanego do rejestru pod Nr U-CLXVIII.

Nr-1

Zdjęcie 1 z 7

Przedwakacyjne posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 22 czerwca 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych Członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został przyjęty jednogłośnie, a po stwierdzeniu, na podstawie podpisanej listy obecności, prawomocności obrad, przystąpiono do jego realizacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół z dnia 21 kwietnia 2023 roku, a następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Kolejnym zagadnieniem, które zostało szczegółowo omówione, była opłata składki członkowskiej za 4 miesiące 2023 roku. Przeanalizowano wysokość składki członkowskiej przypadającej na członka poszczególnej zakładowej organizacji związkowej.

W sprawach różnych zostały poruszone tematy:
– organizacji szkolenia,
– zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemiologicznego,
– podwyżki płacy minimalnej,
– ankiet na dzień 30 czerwca 2023 roku,
– emerytur pomostowych,

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

150-lecie Związku Zawodowego Poligrafów

W dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyły się pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy uroczyste obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów – najstarszego w Polsce związku zawodowego i jednego z najstarszych w Europie i świecie.

W obchodach tych uczestniczyli liczni zaproszenia goście z zagranicy, jak i z Polski, w tym były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski.

W obchodach tego wyjątkowego jubileuszu zaprzyjaźnionego z Naszą Federacją Związku Zawodowego Poligrafów uczestniczyli przedstawiciele Federacji z Teresą Pszczółką na czele.

Poza uroczystościami rocznicowymi odbyły się wykłady, prezentacje i dyskusje panelowe poświęcone bieżącej problematyce branży poligraficznej, zmianom w prawie pracy, problematyce ruchu związkowego, edukacji zawodowej. Aktywny udział w tych obchodach miała jako współorganizator Polska Izba Druku – co podkreśla rangę tego wydarzenia związkowego, jak i znaczenie dialogu społecznego branżowego w Polsce, który po latach marazmu powili się odracza.

Koleżankom i Kolegom Poligrafom życzymy wszelkiej pomyślności w pracy związkowej i kolejnych 150 lat działalności na rzecz ludzi pracy w Polsce, Europie i na świecie.

FKR_1032

Zdjęcie 1 z 7

Szkolenie związkowe Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji

W dniach 14-17 czerwca 2023 rok w malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej Wysowa – Zdrój odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Małopolsko-Świętokrzyskim Federacji.

W szkoleniu tym uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji i Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Kol. Agnieszkę Tajak – Przewodniczącą Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji, omówione zostały przez prawnika Federacji następujące zagadnienia: reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, tzw. godzin związkowych i szczególnej ochrony stosunku pracy członków związku, ważnych terminów w prawie dla związków zawodowych, badania trzeźwości w miejscu pracy oraz zasad wykonywania pracy zdalnej. Omówiono również, jakie działania mogą podjąć organizacje związkowe w celu ochrony swoich członków przed dyskryminacją, naruszeniem zasad równego traktowania w miejscu pracy.

Po wyczerpaniu tematów, uczestnicy szkolenia w czasie wolnym podziwiali walory Wysowej – Zdroju, a także uroki Beskidu Niskiego na szlakach turystycznych. Właściciel sielskiego obiektu „Chutor Grzegorza” zadbał o smaczne i oryginalne jedzenie oraz doskonałą atmosferę.

Ważnym aspektem szkolenia była wymiana poglądów i dyskusja, które miały duży wpływ na  integrację związkową. To bardzo ważny element szkolenia, który pozwala na nawiązanie kontaktów z innymi członkami związku zawodowego oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Podczas szkolenia organizowane są różnego rodzaju aktywności, które pozwalają na budowanie relacji i kształtowanie poczucia przynależności do grupy. Integracja związkowa pozwala również na lepsze zrozumienie celów i misji związków zawodowych oraz na budowaniu więzi między członkami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań związkowych.

Na zakończenie spotkania odbyło się zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, podczas którego omówiono tematy bieżące, problemy w zakładowych organizacjach oraz podsumowano aktualne szkolenie.

 

Agnieszka Tajak

 

20230614_163338

Zdjęcie 1 z 9

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko – Podlaskiego Zarządu

W dniu 06 czerwca 2023 roku w siedzibie Federacji ZZPGKiT w Warszawie miało miejsce posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko-Podlaskiego Zarządu.

Tematami spotkania były:

 1. Uzwiązkowienie w 2022 roku i za pierwszy kwartał 2023 r. – analiza, porządkowanie bazy danych.
 2. Ankiety związkowe za 2022 r. – analiza i informacja o stopniu realizacji ich wpływu.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 4. Pobyty związkowe – informacja o zmianach.
 5. Zasady udzielania porad prawnych.
 6. Plan pracy na 2023r.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Tomasz Błażejewski, który na wstępie przywitał Członków Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku spotkania, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, poinformował przybyłych, że w dniu 27 marca 2023 r. zmarł Kolega Bogusław Karpiński, długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, na wstępie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz wniósł o przyjęcie porządku obrad co nastąpiło jednogłośnie.

Przewodniczący omówił poziom uzwiązkowienia za 2022 rok w odniesieniu do pierwszego kwartału 2023 roku i zaistniałych zmian (likwidacji uległy dwie organizacje związkowe: jedna z Węgrowa, a druga z Siemiatycz). Odniósł się także do wpływu ankiet związkowych przekazywanych do kol. Marcina Ciesielskiego. Terminowy wpływ ankiet jest ważny także dla realizacji przez Federację obowiązków statystycznych wobec OPZZ. Przewodniczący wskazał, że ma to także znaczenie dla uporządkowania bazy danych kontaktowych do organizacji członkowskich.

Przewodniczący przypomniał o zmianach o zakresie pobytów związkowych w 2023 roku. Wskazał, że zasady te są ujawnione na stronie internetowej Federacji. Także wskazał, aby przestrzegać podanych tam zasad udzielania porad prawnych w Federacji.

Przewodniczący przekazał informację o planowanym w połowie września szkoleniu w Nałęczowie, które będzie połączone w posiedzeniem organów międzywojewódzkich– zarządu i komisji rewizyjnej.

W sprawach różnych wywiązała się dyskusja o tendencji spadkowej w organizacjach związkowych, o warunkach pracy i płacy w spółkach komunalnych, jak również i o oczekiwaniach pracowników nowo zatrudnionych  i pracowników z dłuższym stażem. Przedyskutowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i możliwości  podwyżek płac.

Po wyczerpaniu tematów Kol. Tomasz Błażejewski podziękował uczestnikom posiedzenia za przybycie i aktywny w nim udział.

20230606_114907

Zdjęcie 1 z 3

Spotkanie z Panią Posłanką na Sejm RP prof. Joanną Senyszyn

W dniu 30 maja 2023 roku związkowcy ze Staży Miejskiej w Gdańsku na czele z Kol. Krystyną Mollin udali się do biura poselskiego poseł na Sejm RP Pani prof. Joanną Senyszyn.

Spotkanie było poświęcone kontynuacji spraw omawianych podczas spotkania w lutym 2023 roku w trakcie posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego dotyczących emerytur pomostowych dla pracowników samorządowych, komunalnych i usług publicznych, dla których nie są tworzone wykazy prac o szczególnym charakterze z racji na oszczędności finansowe. Nadto poruszona została spawa nieprzestrzegania przez pracodawców ze sfery finansów publicznych obowiązku uzgadniania ze związkami zawodowymi zasad podziału środków na wynagrodzenia.

Zagadnienia te, o znaczeniu ogólnopolskim, będą przedmiotem interwencji poselskich. Mamy nadzieję, że uda się w ten sposób pozytywnie dla pracowników i związków1) zawodowych wyjaśnić powyższe zagadnienia.

 

Materiał pochodzi od Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Federacji.

 

image1-1-scaled

Zdjęcie 1 z 2

Kolejne spotkanie Związkowców Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku

W dniach 11 i 12 maja 2023 r. w Krynicy Morskiej w OW Albatros odbyło się zebranie wraz ze szkoleniem przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Federacji.

Kierownictwo Federacji reprezentowali kol. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji oraz kol. Janusz Horajecki wiceprzewodniczący Federacji.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk na wstępie nawiązał do święta Dnia Komunalnika i odczytał zebranym listy gratulacyjne które wystosowali:
– Rada OPZZ województwa pomorskiego
– Związek zawodowy NSZZ Solidarność Straży Miejskiej Miasta Lublina
– Stowarzyszenie Gmin Południowozachodniego Mazowsza

Związkowcy podczas zebrania omówili m.in. problemy występujące w zakładowych organizacjach związkowych, w tym pojawiające się trudności w oddelegowaniach, co ma bezpośredni wpływ na frekwencję na posiedzeniach i zebraniach związkowych. Przewodnicząca Federacji, na podstawie obserwacji i doświadczeń, zauważyła, że ze względu na potrzebę zapewnienia ciągłości pracy w sektorze komunalnym, takie trudności niestety pojawiają się coraz częściej w związkach zawodowych w całej Polsce. Coraz częstsze braki kadrowe powodują, że zakłady pracy mają problem z zastępowaniem oddelegowanych pracowników. Jest to bardzo trudna sytuacja, która pokazuje zarazem, że nasi związkowcy są osobami niezastępowalnymi dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług komunalnych. Każda organizacja wskazała na występujące bieżące trudności w jej działalności, problemach z niskimi zarobkami w naszej branży przy tak odpowiedzialnej społecznie pracy.

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy szkolenie z zakresu znowelizowanych przepisów przeprowadził prawnik Federacji Marcin Sokalski. Najwięcej pytań i uwag dotyczyło sposobu kontroli trzeźwości pracowników, jak i pracy zdalnej oraz zmian w zakresie ochrony stosunków pracy dla osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Mariusz Kaźmierczyk zaproponował rozważenie możliwości uroczystego uczczenia Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w przyszłym roku oraz ewentualnego powtórzenia zawodów wędkarskich na szczeblu Zarządu. Tak już było kilkanaście lat temu.

Z uwagi na rosnące koszty życia, związkowcy odnieśli się też pozytywnie do ewentualnego zorganizowania następnego zebrania / szkolenia w federacyjnym Sanatorium Ciche Wąwozy w Nałęczowie, które pomimo znacznej odległości ma bardzo konkurencyjne ceny dla osób uprawnionych. Sprawa będzie jeszcze konsultowana.

Uczestnikom towarzyszyła przepiękna pogoda, która po zakończeniu obrad zachęcała do kąpieli słonecznej nad brzegiem morza.

image1

Zdjęcie 1 z 2

Kolejne posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 21 marca 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie miało miejsce kolejne w 2023 roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Lubelsko-Podkarpackiego Zarządu.

Tematami spotkania były:

 1. Informacja ze spotkania Zarządu i Rady Federacji w dniu 16 marca 2023 roku.
 2. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 3. Informacja z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał Członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku spotkania, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, poinformował przybyłych, że w dniu 27 marca 2023 r. zmarł Kolega Bogusław Karpiński, długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć po zmarłym Koledze i Przyjacielu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, na wstępie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, przedstawił szczegółową informację z posiedzenia Zarządu i Rady Federacji, które odbyły się w dniu 16 marca 2023 roku

Informację o bieżącej działalności Federacji przekazał Wiceprzewodniczący Federacji Kol. Janusz Horajecki, omawiając wszystkie inicjatywy podejmowane w ostatnim czasie, mające na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Federacji.

Sprawozdanie przedstawione z bieżącego funkcjonowania Zarządu Międzywojewódzkiego przez jego Przewodniczącego, zawierało wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania, które miało miejsce w dniu 15 lutego 2023 roku do dnia 20 kwietnia 2023 roku.

W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Przedyskutowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, podwyżek płac oraz zakładowych zbiorowych układów pracy.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował  uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny w nim udział.