Spotkanie Związkowe w Gdańsku

W dniu 26 czerwca 2024r. przedstawiciele Zarządu Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego (Kol. Marcin Langowski – przewodniczący oraz Kol. Mariusz Kaźmierczyk zastępca przewodniczącego ds. ponadzakładowych) wzięli udział w spotkaniu kierownictwa OPZZ (Kol. Barbary Popielarz i Kol. Sebastiana Koćwina) z członkami związków zawodowych z terenu województwa pomorskiego w Hotelu Logos w Gdańsku. Spotkanie zorganizował Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego Kol. Adam Liszczewski. Rozmowy oscylowały wokół planów organizacyjnych, roli OPZZ i organizacji członkowskich w przedmiocie stanowienia prawa, a także funduszy strukturalnych.

Związkowcy podjęli m.in. temat emerytur stażowych i emerytur pomostowych. Wiceprzewodniczący OPZZ Kol. Sebastian Koćwin zaakcentował możliwość wzięcia udziału przedstawicieli związków zawodowych straży miejskich i gminnych w pracach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Kol. Mariusz Kaźmierczyk w latach 2018 – 2019 był delegowany przez OPZZ jako ekspert do prac związanych z grupą zawodową straży miejskich i gminnych w Polsce. Wiceprzewodniczący OPZZ Kol. Sebastian Koćwin podał, że OPZZ wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o umożliwienie wzięcia udziału czynnika społecznego w pracach grupy roboczej ds. straży miejskich i gminnych, która powstała przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Prekursorem wniosku w tej sprawie była Federacja ZZPGKiT, która jako pierwsza wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o powołanie takiego zespołu, a następnie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o poszerzenie składu tego Zespołu o przedstawicieli związkowych.

Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko–Podkarpacki szkoli związkowców.

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie w dniach 13-15 czerwca 2024 roku było miejscem corocznego szkolenia zorganizowanego przez Międzywojewódzki Zarząd dla przewodniczących i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili Kol. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji oraz Kol. Sokalski Marcin – prawnik Federacji

Gości oraz przybyłych na spotkanie, podczas otwarcia szkolenia, przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki.

Główny temat szkolenia dotyczący statutów zakładowych organizacji związkowych oraz społecznej inspekcji pracy omówił prawnik Federacji Kol. Sokalski Marcin. Uzupełnieniem tematyki szkolenia było pobieżne przybliżenie zebranym tzw. ustawy o sygnalistach.

W drugim dniu szkolenia miało miejsce spotkanie z Przewodniczącą Federacji Kol. Teresą Pszczółką oraz Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Januszem Horajeckim. Podczas tego spotkania związkowcy zostali zapoznani z tematyką bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Wolny czas posłużył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich przypieczętowanych uroczystą kolacją. Szczególnie cieszą złożone deklaracje o uczestnictwie w następnym szkoleniu organizowanym przez Międzywojewódzki Zarząd oraz coraz co raz młodszy wiek uczestników spotkania.

Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów po przepięknym i ciągle zmieniającym się na lepsze Nałęczowie z czego większość uczestników szkolenia chętnie skorzystała.

Wyjazdowe posiedzenie Międzywojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Federacji w Jantarze

Zgodnie z przyjętym w styczniu tego roku planem pracy, Międzywojewódzki Kujawsko–Pomorski Zarząd Federacji zorganizował w dniach 7-9 czerwca wyjazdowe posiedzenie na Mierzeję Wiślaną do ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego „Viva” w Jantarze.

W pierwszym dniu odbyły się kolejno połączone posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, którzy wyrazili wolę i chęć przybycia, a następnie posiedzenie organów statutowych ZOZ SM z Gdańska (Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego). W trakcie zebrania Międzywojewódzkiego Zarządu zostały poruszone istotne kwestie z punktu widzenia funkcjonowania Federacji, takie jak poprawa i potrzeba urealnienia wysokości składki członkowskiej odprowadzanej przez zrzeszone organizacje na rzecz Federacji. Omówiono problemy występujące w zakładowych organizacjach związkowych, w tym powtarzające się problemy z oddelegowaniem – urlopowaniami z zakładów pracy. Przedstawiono też sukcesy, m.in. nakaz jaki Państwowa Inspekcja Pracy wydała Straży Miejskiej w Gdańsku w sprawie zakwalifikowania kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu do grupy stanowisk pracy o szczególnym charakterze, co jak wiadomo może być przyczółkiem do możliwości późniejszego starania się o emerytury pomostowe. Sprawa wcześniejszych emerytur jest wpisana w linię programową Federacji, co wielokrotnie przedstawiane było na zebraniach. Natomiast z okazji jubileuszu 40- lecia Federacji, którego centralne obchody mają się odbyć w grudniu w Nałęczowie, uchwałą Międzywojewódzkiego Zarządu wytypowano osoby do odznaczeń. Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk odczytał listy gratulacyjne, które z okazji 40 lecia zostały wystosowane przez organizacje związkowe z Polski:

 1. z OPZZ Rady województwa opolskiego, wystąpił jej Przewodniczący kol. Wojciech Rajchel;
 2. z OPZZ Porozumienie Pracownicze z siedzibą Katowicach – wystąpił przewodniczący kol. Damian Macioł;
 3. z NSZZ SM w Białymstoku – wystosowali list kol. Marek Babiński – przewodniczący i kol. Andrzej Butkiewicz zastępca przewodniczącego.

W następnym dniu pobytu, po raz trzeci w historii Międzywojewódzkiego Zarządu zostały przeprowadzono zawody wędkarskie. Tym razem na łowisku komercyjnym Jantar Staw rywalizowali uczestnicy z dwóch województw: pomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

Pierwsze miejsce zajął kol. Rafał Kowalczyk. Na drugim miejscu uplasował się kol. Dariusz Owczarzak. Trzecie miejsce zajął kol. Dariusz Walter, a czwarte kol. Wojciech Lubrant.

Uczestnicy dziękują kierownictwu i obsłudze ośrodka „Viva”, w tym szefowej kuchni za pobyt oraz smaczne wyżywienie dostosowane do potrzeb uczestników.

Osoby niezrzeszone zapraszamy do wstąpienia w struktury związkowe.

 

image_50431489

Zdjęcie 1 z 20

Kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

 

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie było miejscem kolejnego posiedzenia Zarządu Międzywojewódzkiego Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 r.

Tematami spotkania między innymi były:

 1. Informacja ze spotkania Zarządu Federacji i Rady Federacji w dniu 14 marca 2024 r.,
 2. Wpływ składki związkowej za 3 miesiące 2024 r.,
 3. Organizacja szkolenia w 2024 r.,
 4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,
 5. Informacja z bieżącej działalności Federacji,
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu,
 7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po stwierdzeniu prawomocności, na początku został przedstawiony protokół z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu z dnia 23 lutego 2024 r, do którego nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyły się w dniu 14 marca 2024 r.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 3 miesiące 2024 r. została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji.

Informacja dotycząca organizacji szkolenia w 2024 r. zawiera termin i miejsce planowanego szkolenia oraz wysokość opłaty za szkolenie.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania oraz zawarte terminy gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 25 kwietnia 2024 r.

W sprawach różnych omówiono następujące tematy:
– wybory parlamentarne i samorządowe,
– wysokość składki członkowskiej płaconej na rzecz Federacji.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniach 22-24.02.2024 r. w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: członka Rady Federacji kol. Jolanty Krisz, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Ryszarda Gocłowskiego oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Kazimierz Kochan.

Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wpływ składek członkowskich.
 2. Terminy: szkolenia w roku 2024 oraz posiedzeń organów międzywojewódzkich.
 3. Ankiety statystyczne za rok 2023 rok.
 4. Pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

Zgodnie z powyższym porządkiem jako pierwsze zostały omówione składki członkowskie za rok 2023 wpłacone przez organizacje  z naszej struktury. Przeanalizowano wpływ składki członkowskiej w odniesieniu do liczebności organizacji związkowych. Organizacje, które nie wywiązują się z obowiązku wnoszenia składek lub przekazują je za niskie, zostaną wezwane do szybkiego ich uregulowania.

Został ustalony termin szkolenia na jesień 2024 r. oraz przybliżone terminy posiedzeń Zarządu.

Ankiety za rok 2023 wpłynęły w większości terminowo, za co dziękujemy poszczególnym organizacjom.

Omówione zostały pobyty w Sanatorium w Nałęczowie i Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Morskiej. Przewodniczący Kazimierz Kochan zwrócił uwagę na to, że pod uwagę będą brane wnioski tych organizacji zakładowych które wywiązują się z obowiązku opłacania składek.

Nasze spotkanie było również do świętowania okrągłych urodzin naszej kol. Doroty Wilk, zasłużonego związkowca i Przewodniczącej Związku Zawodowego w Rudzie Śląskiej, której życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i dalszej owocnej pracy w macierzystej organizacji, jak również w Międzywojewódzkim Zarządzie i Radzie Federacji.

 

Autor: Joanna Sokołowska

 

 

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

W dniu 23.02.2024 roku nałęczowskie Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” było miejscem pierwszego posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego w 2024 roku.

Omówiono następujące tematy:

 1. Informacja z posiedzeń Zarządu i Rady Federacji w dniu 08.12.2023 roku.
 2. Opłata składki związkowej za 12 miesięcy 2023 roku.
 3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
 4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.
 5. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Otwarcie spotkania zostało rozpoczęte złożeniem życzeń na 2024 rok zakończone zaś przedstawieniem informacji o śmierci ojca prawnika Federacji Kol. Marcina Sokalskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, po stwierdzeniu jego prawomocności, na wstępie została przedstawiona treść protokołu z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 06.12.2023 roku, do którego nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08.12.2023 roku.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 12 miesięcy 2023 roku została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji. Ustalono charakter działań zmierzających do prawidłowej i terminowej opłaty składki członkowskiej w 2024 roku.

Omawianie ankiet statystycznych rozpoczęto od informacji, że wszystkie organizacje funkcjonujące w ramach Międzywojewódzkiego Zarządu przesłały ankiety w wymaganym terminie. Następnie zostały przekazane dane wynikające z otrzymanych ankiet. Dokonano również porównania aktualnie zebranych danych z danymi uzyskanymi na koniec 2023 roku.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania wynikające z czasu ich wykonania (sporządzenie bilansu, przekazanie danych z ankiet statystycznych, deklaracje PIT) oraz gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 06.12.2023 roku do 23.02.2024 roku.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2024 roku, dokładnym i prawidłowym wypełnianiu przelewów bankowych dotyczących opłaty składki członkowskiej oraz złożeniu sprawozdań podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń członkiniom Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniu 31 stycznia 2024 roku obradował w Gdańsku Międzywojewódzki Zarząd Kujawsko – Pomorski wraz z Międzywojewódzką Komisją Rewizyjną, przy udziale przedstawicieli organizacji zakładowych, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w pracach struktury terenowej Federacji. Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Uczczono chwilą ciszy tych co odeszli – zmarłych związkowców. W części ogólnej obrad wzięli udział kol. Adam Liszczewski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego oraz kol. Sławomir Bała Sekretarz Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Gospodarki Morskiej. Kol. Adam Liszczewski zaznajomił uczestników z zamierzeniami OPZZ dotyczącymi realizacji spraw pracowniczych, w tym kwestią szkoleń związkowych. Wyraźnie przy tym zaznaczył o obowiązku partycypacji organizacji członkowskich w zakresie współfinansowania przedsięwzięć w postaci m.in. opłacania składek członkowskich, które od tego roku wzrosły. Należy przez to rozumieć, że w szkoleniach winni brać udział przede wszystkim przedstawiciele tych zrzeszonych organizacji związkowych, które prawidłowo wywiązują się z obowiązku składkowego wobec Federacji. Na warsztaty szkoleniowe pt. Strategia rozwoju organizacji związkowych zakwalifikowano wiceprzewodniczącą organizacji członkowskiej z Tucholi kol. Wiesławę Nadolną. Natomiast Kol. Sławomir Bała przedstawił uczestnikom praktyczny aspekt nieprawidłowości podczas wykorzystywania urządzenia pomiarowego do kontroli trzeźwości pracowników niezgodnie z deklaracją producenta. Na niedoskonałości przepisów prawa pracy w zakresie dokonywania kontroli trzeźwości pracowników wskazywał już rok temu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Kontrola musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, w sposób nie budzący wątpliwości. Odczytał przy tym opinię Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydaną na zapytanie Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji.

Po części ogólnej zebrani już w ścisłym gronie federacyjnym podsumowali miniony rok 2023 oraz przyjęli ramowy plan pracy na rok 2024. Szerszej dyskusji zostały poddane problemy związkowe występujące w zakładach pracy oraz pomoc Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w tym zakresie. Zaproponowano sprawy mobbingu jako temat jednego z kolejnych szkoleń. Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Sebastian Falk dokonując analizy za rok 2023 zaznaczył także, że nie może dochodzić do sytuacji, w których jedne organizacje muszą składać się na koszt funkcjonowania innych działających w strukturach Federacji. I nie chodzi tu o zależność pomocy międzyzwiązkowej ale o świadome nie wywiązywanie się organizacji zakładowych / międzyzakładowych ze swoich statutowych obowiązków w postaci nie regulowania lub niewłaściwego regulowania zobowiązań składkowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo w obradach, a kol. Edycie Nafalskiej asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z którego korzysta nasz Międzywojewódzki Zarząd, za obsługę techniczną zebrania.

Tradycyjne zapraszamy wszystkich niezrzeszonych lub niezdecydowanych do wstąpienia w szeregi struktur Federacji.

IMG-20240131-WA0003

Zdjęcie 1 z 5

Wyrazy współczucia

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu
17 stycznia 2024 roku zmarła

Teresa Cienkus

Zasłużony związkowiec naszej branży, była Przewodnicząca Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz wielokrotna delegatka na międzywojewódzkie i krajowe zjazdy delegatów Federacji.

Najbliższej rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Z życia zakładowej organizacji związkowej – NSZZPPK w Tucholi Sp. z o.o.

W ostatni dzień roboczy grudnia 2023 roku, tj. 29 grudnia, przedstawiciele nowo wybranych władz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. (dalej ZOZ) zaanonsowali swoją wizytę w siedzibie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego (dalej MZ). Delegację związkową w osobach przewodniczącego zoz Tadeusza Wielandt i wiceprzewodniczącej Wiesławy Nadolnej przyjął w biurze w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 35 Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego kol. Mariusz Kaźmierczyk. Rozmowy dotyczyły współpracy na linii MZ – ZOZ, wzajemnych relacji, oczekiwań i zobowiązań, w tym realizowania przez Federację pomocy w sprawach związkowych i pracowniczych, jak i obowiązku organizacji zakładowej wobec Federacji w postaci regularnego odprowadzania składek członkowskich. Omówiono możliwość korzystania członków związku i osób uprawnionych po cenach preferencyjnych z federacyjnego kompleksu sanatoryjnego Ciche Wąwozy w Nałęczowie oraz z bazy turystycznej ośrodka Albatros w Krynicy Morskiej. Związkowcy złożyli sobie życzenia noworoczne, a gospodarz obiektu, przewodniczący OPZZ Rady Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski sentymentalnie związany z powiatem tucholskim, wręczył gościom okolicznościowe souveniry – kalendarze zapewniając o dobrej współpracy i otwartości biura na potrzeby związkowe.

Zarząd Międzywojewódzki i Międzywojewódzka Kujawsko – Pomorska Komisja Rewizyjna Federacji ZZPGKiT w Polsce życzą także w Nowym 2024 Roku dużo zdrowia , szczęścia i satysfakcji z wykonywania tak odpowiedzialnych funkcji społecznych, a wszystkie dotychczas niezdecydowane osoby zachęcamy do wstąpienia w szeregi organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.

 

Wyrazy współczucia

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Sokalskiego .

Składamy wyrazy współczucia i żalu żonie Wilhelminie, synowi Marcinowi, córkom Marcie i Patrycji wraz z rodzinami.

 

 

Koleżanki i Koledzy z Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.