Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniach 22-24.02.2024 r. w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: członka Rady Federacji kol. Jolanty Krisz, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Ryszarda Gocłowskiego oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Kazimierz Kochan.

Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wpływ składek członkowskich.
 2. Terminy: szkolenia w roku 2024 oraz posiedzeń organów międzywojewódzkich.
 3. Ankiety statystyczne za rok 2023 rok.
 4. Pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

Zgodnie z powyższym porządkiem jako pierwsze zostały omówione składki członkowskie za rok 2023 wpłacone przez organizacje  z naszej struktury. Przeanalizowano wpływ składki członkowskiej w odniesieniu do liczebności organizacji związkowych. Organizacje, które nie wywiązują się z obowiązku wnoszenia składek lub przekazują je za niskie, zostaną wezwane do szybkiego ich uregulowania.

Został ustalony termin szkolenia na jesień 2024 r. oraz przybliżone terminy posiedzeń Zarządu.

Ankiety za rok 2023 wpłynęły w większości terminowo, za co dziękujemy poszczególnym organizacjom.

Omówione zostały pobyty w Sanatorium w Nałęczowie i Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Morskiej. Przewodniczący Kazimierz Kochan zwrócił uwagę na to, że pod uwagę będą brane wnioski tych organizacji zakładowych które wywiązują się z obowiązku opłacania składek.

Nasze spotkanie było również do świętowania okrągłych urodzin naszej kol. Doroty Wilk, zasłużonego związkowca i Przewodniczącej Związku Zawodowego w Rudzie Śląskiej, której życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i dalszej owocnej pracy w macierzystej organizacji, jak również w Międzywojewódzkim Zarządzie i Radzie Federacji.

 

Autor: Joanna Sokołowska

 

 

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

W dniu 23.02.2024 roku nałęczowskie Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” było miejscem pierwszego posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego w 2024 roku.

Omówiono następujące tematy:

 1. Informacja z posiedzeń Zarządu i Rady Federacji w dniu 08.12.2023 roku.
 2. Opłata składki związkowej za 12 miesięcy 2023 roku.
 3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
 4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.
 5. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Otwarcie spotkania zostało rozpoczęte złożeniem życzeń na 2024 rok zakończone zaś przedstawieniem informacji o śmierci ojca prawnika Federacji Kol. Marcina Sokalskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, po stwierdzeniu jego prawomocności, na wstępie została przedstawiona treść protokołu z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 06.12.2023 roku, do którego nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08.12.2023 roku.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 12 miesięcy 2023 roku została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji. Ustalono charakter działań zmierzających do prawidłowej i terminowej opłaty składki członkowskiej w 2024 roku.

Omawianie ankiet statystycznych rozpoczęto od informacji, że wszystkie organizacje funkcjonujące w ramach Międzywojewódzkiego Zarządu przesłały ankiety w wymaganym terminie. Następnie zostały przekazane dane wynikające z otrzymanych ankiet. Dokonano również porównania aktualnie zebranych danych z danymi uzyskanymi na koniec 2023 roku.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania wynikające z czasu ich wykonania (sporządzenie bilansu, przekazanie danych z ankiet statystycznych, deklaracje PIT) oraz gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 06.12.2023 roku do 23.02.2024 roku.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2024 roku, dokładnym i prawidłowym wypełnianiu przelewów bankowych dotyczących opłaty składki członkowskiej oraz złożeniu sprawozdań podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń członkiniom Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniu 31 stycznia 2024 roku obradował w Gdańsku Międzywojewódzki Zarząd Kujawsko – Pomorski wraz z Międzywojewódzką Komisją Rewizyjną, przy udziale przedstawicieli organizacji zakładowych, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w pracach struktury terenowej Federacji. Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Uczczono chwilą ciszy tych co odeszli – zmarłych związkowców. W części ogólnej obrad wzięli udział kol. Adam Liszczewski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego oraz kol. Sławomir Bała Sekretarz Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Gospodarki Morskiej. Kol. Adam Liszczewski zaznajomił uczestników z zamierzeniami OPZZ dotyczącymi realizacji spraw pracowniczych, w tym kwestią szkoleń związkowych. Wyraźnie przy tym zaznaczył o obowiązku partycypacji organizacji członkowskich w zakresie współfinansowania przedsięwzięć w postaci m.in. opłacania składek członkowskich, które od tego roku wzrosły. Należy przez to rozumieć, że w szkoleniach winni brać udział przede wszystkim przedstawiciele tych zrzeszonych organizacji związkowych, które prawidłowo wywiązują się z obowiązku składkowego wobec Federacji. Na warsztaty szkoleniowe pt. Strategia rozwoju organizacji związkowych zakwalifikowano wiceprzewodniczącą organizacji członkowskiej z Tucholi kol. Wiesławę Nadolną. Natomiast Kol. Sławomir Bała przedstawił uczestnikom praktyczny aspekt nieprawidłowości podczas wykorzystywania urządzenia pomiarowego do kontroli trzeźwości pracowników niezgodnie z deklaracją producenta. Na niedoskonałości przepisów prawa pracy w zakresie dokonywania kontroli trzeźwości pracowników wskazywał już rok temu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Kontrola musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, w sposób nie budzący wątpliwości. Odczytał przy tym opinię Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydaną na zapytanie Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji.

Po części ogólnej zebrani już w ścisłym gronie federacyjnym podsumowali miniony rok 2023 oraz przyjęli ramowy plan pracy na rok 2024. Szerszej dyskusji zostały poddane problemy związkowe występujące w zakładach pracy oraz pomoc Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w tym zakresie. Zaproponowano sprawy mobbingu jako temat jednego z kolejnych szkoleń. Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Sebastian Falk dokonując analizy za rok 2023 zaznaczył także, że nie może dochodzić do sytuacji, w których jedne organizacje muszą składać się na koszt funkcjonowania innych działających w strukturach Federacji. I nie chodzi tu o zależność pomocy międzyzwiązkowej ale o świadome nie wywiązywanie się organizacji zakładowych / międzyzakładowych ze swoich statutowych obowiązków w postaci nie regulowania lub niewłaściwego regulowania zobowiązań składkowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo w obradach, a kol. Edycie Nafalskiej asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z którego korzysta nasz Międzywojewódzki Zarząd, za obsługę techniczną zebrania.

Tradycyjne zapraszamy wszystkich niezrzeszonych lub niezdecydowanych do wstąpienia w szeregi struktur Federacji.

IMG-20240131-WA0003

Zdjęcie 1 z 5

Wyrazy współczucia

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu
17 stycznia 2024 roku zmarła

Teresa Cienkus

Zasłużony związkowiec naszej branży, była Przewodnicząca Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego oraz wielokrotna delegatka na międzywojewódzkie i krajowe zjazdy delegatów Federacji.

Najbliższej rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Z życia zakładowej organizacji związkowej – NSZZPPK w Tucholi Sp. z o.o.

W ostatni dzień roboczy grudnia 2023 roku, tj. 29 grudnia, przedstawiciele nowo wybranych władz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. (dalej ZOZ) zaanonsowali swoją wizytę w siedzibie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego (dalej MZ). Delegację związkową w osobach przewodniczącego zoz Tadeusza Wielandt i wiceprzewodniczącej Wiesławy Nadolnej przyjął w biurze w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 35 Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko – Pomorskiego kol. Mariusz Kaźmierczyk. Rozmowy dotyczyły współpracy na linii MZ – ZOZ, wzajemnych relacji, oczekiwań i zobowiązań, w tym realizowania przez Federację pomocy w sprawach związkowych i pracowniczych, jak i obowiązku organizacji zakładowej wobec Federacji w postaci regularnego odprowadzania składek członkowskich. Omówiono możliwość korzystania członków związku i osób uprawnionych po cenach preferencyjnych z federacyjnego kompleksu sanatoryjnego Ciche Wąwozy w Nałęczowie oraz z bazy turystycznej ośrodka Albatros w Krynicy Morskiej. Związkowcy złożyli sobie życzenia noworoczne, a gospodarz obiektu, przewodniczący OPZZ Rady Województwa Pomorskiego kol. Adam Liszczewski sentymentalnie związany z powiatem tucholskim, wręczył gościom okolicznościowe souveniry – kalendarze zapewniając o dobrej współpracy i otwartości biura na potrzeby związkowe.

Zarząd Międzywojewódzki i Międzywojewódzka Kujawsko – Pomorska Komisja Rewizyjna Federacji ZZPGKiT w Polsce życzą także w Nowym 2024 Roku dużo zdrowia , szczęścia i satysfakcji z wykonywania tak odpowiedzialnych funkcji społecznych, a wszystkie dotychczas niezdecydowane osoby zachęcamy do wstąpienia w szeregi organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji.

 

Wyrazy współczucia

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Sokalskiego .

Składamy wyrazy współczucia i żalu żonie Wilhelminie, synowi Marcinowi, córkom Marcie i Patrycji wraz z rodzinami.

 

 

Koleżanki i Koledzy z Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.

Mikołajkowo – opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 06 grudnia 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy”  w Nałęczowie odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania były:

 1. Informacja z posiedzeń Zarządu Federacji i Rady Federacji z dnia 08 września 2023 roku.
 2. Opłata składki związkowej za 9 miesięcy 2023 roku.
 3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
 4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował obecnych o śmierci w dnu 25 października 2023 roku Józefa Pszczółki – męża Przewodniczącej Federacji. Chwilą ciszy uczczono pamięć po zmarłym oraz wyrażono współczucie Przewodniczącej Federacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania po stwierdzeniu jego prawomocności na wstępie zostały przedstawione treści protokołów ze:
– spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 24 sierpnia 2023 roku,
– szkolenia aktywu związkowego w dniu 19 października 2023 roku,
– spotkania Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 20 października 2023 roku z uczestnikami szkolenia.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08 września 2023 roku

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 9 miesięcy 2023 roku łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka zakładowej organizacji związkowej. Ustalono działania prowadzące do prawidłowego i terminowego naliczania składki członkowskiej w 2023 r.

Został przyjęty plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając podejmowane działania zapewniające sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 24 sierpnia 2023 roku do 06 grudnia 2023 roku.

W sprawach różnych dokonano oceny szkolenia, poruszono również sprawę podwyżek płac w 2024 roku przy wzroście płacy minimalnej.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku.

Przed podzieleniem się opłatkiem, Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego, obdarował zebranych drobnymi upominkami, które dostarczył Święty Mikołaj.

Zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu, które dzięki gościnności OPZZ miało miejsce w Ich krakowskiej siedzibie. Na spotkanie to zostali zaproszeni przewodniczący poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, należących do naszego międzywojewódzkiego zarządu. Spotkania te odbywają się cyklicznie, a ich głównym celem jest omówienie z przewodniczącymi problemów w zakładach pracy. Taka wymiana doświadczeń pozwala na lepsze zrozumienie i lepsze rozwiązywanie codziennych problemów zawodowych.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Agnieszka Tajak, witając zebranych i na wstępie omawiając sprawy dotyczące funkcjonowania lokalnej struktury, a także zagadnienia bieżące odnoszące się do wpływu składek członkowskich, udzielania porad prawnych, terminie i sposobie przekazania ankiet statystycznych, pobytów związkowych, przyszłorocznego szkolenia oraz ogólnych informacji na temat pracy Federacji.

Na zakończenie spotkania podjęto rozmowy dotyczące trudnej sytuacji w branży komunalnej, szczególnie w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, których funkcjonowanie            przede wszystkim opiera się na taryfie na wodę i ścieki. Zatwierdzone taryfy na okres trzech lat były nieadekwatne do aktualnych warunków ekonomicznych, lecz pomimo ich skrócenia i ponownego zatwierdzenia ceny tych mediów nadal są mocno niedoszacowane, co przekłada się na olbrzymie straty dla tej branży przedsiębiorstw. Pogarszająca się kondycja tych przedsiębiorstw powoduje częściowe wstrzymanie inwestycji, a rosnące koszty działalności drastycznie pogarszają sytuację ekonomiczną lokalnych spółek. Liczymy na kompleksowe odgórne działania, które pozwolą im wyjść z kryzysu, zrealizować konieczne inwestycje i pozwolą na zabezpieczenie ciągłości dostaw.

 Agnieszka Tajak

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko–Podkarpackiego

W Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie w dniach 19-21 października 2023 roku odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych i międzyzakładowych organizacji zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Lubelsko–Podkarpackim połączone z posiedzeniem Międzywojewódzkiego Zarządu.

W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Przybyłych na szkolenie spotkanie przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dziękując za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Następnie zostały złożone Przewodniczącej Federacji spóźnione życzenia imieninowe.

Na początku szkolenia Przewodnicząca Federacji zapoznała związkowców z bieżącą sytuacją Federacji.

Główny temat szkolenia dotyczący zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku, które omówił Kol. Marcin Sokalski. Po wyczerpaniu tematyki szkolenia prawnik Federacji udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem pracy.

Również owocne było spotkanie z Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Januszem Horajeckim, podczas którego zostały zaprezentowane oraz przedyskutowane następujące tematy:

– funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu od zorganizowanej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w dniu 18 maja 2021 roku do dnia 10 października 2023 roku,

 – opłaty składki członkowskiej w latach 2022 i 2023,
 – danych wynikających z ankiet statystycznych.

Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował wszystkim zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Wolny czas posłużył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich. Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów po zmieniającym się Nałęczowie.

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu „ŚLĄSK”

W dniach 11-14 października 2023 roku w Pokrzywnej odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie „Śląsk” połączone z posiedzeniem Międzywojewódzkiego Zarządu.

W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Ryszarda Gocłowskiego – Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Federacji – Kol. Marcina Ciesielskiego i Kol. Marcina Sokalskiego.

Szkolenie obejmowało zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w 2023 roku związane z pracą zdalną, kontrolą trzeźwości czy wdrożeniem dyrektywny work-life balans oraz w spawie przejrzystych warunków pracy.

Szkolenie przeprowadzone było w dwóch blokach i poprowadzili je: Pan Jarosław Wołczyk z Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu oraz Kol. Marcin Sokalski – prawnik Federacji.

W drugim dniu odbyło się również spotkanie związkowców z Przewodniczącą Federacji, podczas którego Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła bieżącą sytuację Federacji. Podczas rozmowy poruszony został temat wysokości składek wpłacanych do Federacji i odprowadzanych do OPZZ. W trakcie spotkania Kol. Marcin Ciesielski przedstawił warunki przyznawania ulgowych pobytów w Ośrodku Wypoczynkowym „Albatros” w Krynicy Morskiej i Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie.

W trakcie szkolenia odbyło się także posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”, podczas którego zostały poruszone bieżące problemy, z którymi borykają się organizacje związkowe. Podczas posiedzenia Kol. Barbara Michalska złożyła rezygnację z funkcji sekretarza. Jej obowiązki przejęła wskazana przez Nią Kol. Joanna Sokołowska.

Na koniec tego intensywnego dnia wszyscy związkowcy zostali zaproszeni na uroczystą kolację, podczas której kontynuowano omawianie bieżących problemów w funkcjonowaniu organizacji związkowych.

Ostatniego dnia z racji na piękną pogodę wielu związkowców udało się na poznawanie  uroków Pokrzywnej i jej okolic, jednocześnie integrując się ze sobą.

 

20231012_141723

Zdjęcie 1 z 3