Składki członkowskie

Wysokość i zasady uiszczania składki członkowskiej na rzecz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce

 

  1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej opłacanej na rzecz Federacji przez jej członków jest wynikiem iloczynu liczby członków tego związku zawodowego (będącego członkiem Federacji) i niemniej niż 20% przychodów miesięcznych ze składki członkowskiej opłacanej przez jego członków na rzecz tego związku, jednak nie mniej niż 2 (słownie: dwa) złote miesięcznie od jednego członka miesięcznie.
  2. Członkowie Federacji opłacają na rzecz Federacji składkę członkowską kwartalnie w terminie do 15 dnia po upływie kwartału kalendarzowego przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Federacji prowadzony przez PKO BP V O/WARSZAWA o numerze 02 1020 1055 0000 9702 0016 7882.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka Federacji, Zarząd Federacji może zmienić termin opłacania składki na rzecz Federacji.