XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Nałęczowie

W dniach 20-22.06.2021 r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie zorganizowano XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Federacji.

W pierwszym dniu kongresu tj. 20.06.2021 r. odbyły się ostatnie zebrania Prezydium Krajowego Zarządu, Krajowego Zarządu Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej w dotychczasowym składzie, których celem było podsumowanie prac w ramach tych organów. Tym samym, Prezydium, Krajowy Zarząd Federacji i Krajowa Komisja Rewizyjna zakończyły swoją działalność w kadencji 2016-2021.

Wieczorem sprzyjająca aura pozwoliła na organizację uroczystej kolacji na świeżym powietrzu, podczas której uczestnicy zjazdu mogli lepiej się zintegrować oraz odpocząć przed kolejnym dniem obrad.

Drugiego dnia tj. 21.06.2021 r. został otwarty XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji. Powitano delegatów i gości, wprowadzono sztandar i odśpiewano Hymn Narodowy. Na wstępie
Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka w geście uznania
i wdzięczności wręczyła zasłużonym działaczom związkowym odznaczenia „Za Zasługi dla Federacji” I i II stopnia. Następnie Przewodnicząca odznaczyła statuetkami najbardziej wyróżniające się i  prężnie działające w swoich zakładach pracy zakładowe organizacje związkowe.

Po tym miłym akcencie na Przewodniczących prowadzących XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy wybrano Kol. Janusza Horajeckiego
i Kol. Kazimierza Kochana. Przyjęto Regulamin Obrad, Porządek Obrad
i Ordynację Wyborczą. Dokonano również wyboru Komisji Zjazdowych: Mandatowej, Statutowej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnych: do głosowań tajnych i do głosowań jawnych.

Prowadzący obrady Kol. Janusz Horajecki oddał głos Przewodniczącej Federacji Kol. Teresie Pszczółce, która przedstawiła działania i osiągnięcia Federacji z minionych pięciu lat. Odniosła się do trwającej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa, która wpłynęła również na Federację ograniczając nieco jej aktywność. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca zreferowała działalność władz Federacji w minionej kadencji. Szczególną uwagę poświęciła sytuacji majątku związkowego. Poruszyła również problem spadku uzwiązkowienia w przedsiębiorstwach komunalnych.
Kol. Teresa Pszczółka podziękowała członkom Prezydium, Zarządowi Krajowemu, Krajowej Komisji Rewizyjnej, swoim zastępcom oraz pozostałym związkowcom za wsparcie w realizowaniu bieżących zadań. Sprawozdanie Przewodniczącej zostało przyjęte i zatwierdzone. Krajowy Zarząd Federacji otrzymał absolutorium, które zostało przegłosowane przez delegatów.

Następną część obrad stanowiły wybory władz Federacji na kadencję 2021-2026. W pierwszej kolejności odbyło się głosowanie na Przewodniczącego Federacji, potem na Przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. W wyniku wyborów stanowisko Przewodniczącej ponownie objęła Kol. Teresa Pszczółka, a na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej powołany został
Kol. Ryszard Gocłowski. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli:
Kol. Małgorzata Przeworska i Kol. Leszek Dolny.

Ostatnim punktem tej części obrad były wybory członków Krajowego Zarządu  Federacji w grupach delegatów struktur terenowych i jednolitych związków zawodowych. W wyniku tych głosowań, członkami Krajowego Zarządu zostali: Kol. Teresa Pszczółka, Kol. Agnieszka Tajak,
Kol. Krystyna Wysota, Kol. Wojciech Stawiński, Kol. Józef Lewandowski, Kol. Dorota Wójcik, Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Aldona Lisowska,
Kol. Jan Bobel, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Mariola Czernichowska,
Kol. Czesław Lach, Kol. Kazimierz Kochan, Kol. Jolanta Krisz, Kol. Dorota Wilk.

Do Prezydium Krajowego Zarządu weszli: Kol. Teresa Pszczółka,
Kol. Tomasz Błażejewski, Kol. Janusz Horajecki, Kol. Kazimierz Kochan i Kol. Agnieszka Tajak. Na Wiceprzewodniczących Federacji powołani zostali: Kol. Janusz Horajecki i Kol. Kazimierz Kochan.

Kolejnym etapem kongresu było przedstawienie poprawek do Statutu Federacji. Po krótkiej dyskusji Komisja Statutowa wystąpiła z wnioskiem
o przyjęcie zmian w Statucie w formie uchwały. Wniosek został przyjęty
i zatwierdzony przez zebranych delegatów. Ostatnie głosowanie dotyczyło projektów uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków, które również zostały przyjęte przez uprawnionych do głosowania delegatów.

Na zakończenie nowo wybrana Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka dokonała podsumowania XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji oraz podziękowała wszystkim delegatom za tak owocne obrady.

PIERWSZE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2020 ROKU

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie dnia 2020.02.14. było miejscem pierwszego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2020 r.

Do wiodących tematów spotkania należały:
1. Opłata składki związkowej za 2019 r.
2. Ankiety statystyczne za 2019r.
3. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
4. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który witając przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego, podziękował za otrzymane życzenia świąteczno – noworoczne oraz dotychczasową pracę dla Zarządu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie dokonano analizy opłaty składki związkowej za 2019 r.
Zebrani zostali zapoznani z danymi statystycznymi wynikającymi z ankiet statystycznych za 2019 r.
Informację z bieżącego funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając szczegółowo wszystkie działania podejmowane od ostatniego spotkania Zarządu w dniu 2019.12.13. do chwili obecnej.
W sprawach różnych skupiono się nad funkcjonowaniem zakładowych organizacji związkowych kładąc szczególny nacisk na opłatę składek członkowskich.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki zamykając spotkanie podziękował za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

W dniu 2019.12.13.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ”
w Nałęczowie było miejscem ostatniego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

         Tematami spotkania było:

 1. Informacja ze spotkania Prezydium i Zarządu Krajowego.
 2. Opłata składki związkowej za 11 m – cy 2019 r.
 3. Ocena szkolenia.
 4. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 5. Plan pracy na 2020 r.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące spotkania Prezydium oraz Zarządu Krajowego z dnia 2019.12.06. Czytaj dalej MIĘDZYWOJEWÓDZKI ZARZĄD LUBELSKO – PODKARPACKI PODSUMOWAŁ 2019 ROK

Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski

W dniu 26 listopada br. w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli także przewodniczący zakładowych organizacji związkowych oraz ich przedstawiciele.

Podstawowe zagadnienia poruszone podczas zebrania dotyczyły:

 1. Omówienia bieżącej działalności oraz spraw organizacyjnych Międzywojewódzkiego Zarządu.
 2. Informacji o jubileuszu 35-lecia Federacji.
 3. Informacji z posiedzenia Zarządu Krajowego Federacji.
 4. Ustalenia terminu szkolenia. 

Na wstępie dokonano analizy wpłat składek członkowskich, które wpływają w różnych cyklach oraz omówiono najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych, m.in. dotyczące liczebności związku i zmianie terminów składania informacji o ilości członków do pracodawcy, a także konieczności dostosowania statutów do aktualnych przepisów.

Kolejny temat dotyczył Jubileuszu 35-lecia Federacji, który odbył się we wrześniu w Nieborowie. W uroczystościach, oprócz osób reprezentujących Federację uczestniczyli przedstawiciele zarządów terenowych, wydelegowani związkowcy oraz zaproszeni goście. Ponieważ nie wszyscy działacze związkowi mogli uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych, formalności wręczenia wyróżnień dokonano w strukturach lokalnych. Czytaj dalej Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski

SZKOLENIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO POŁĄCZONEGO Z OBCHODAMI 35 – LECIA FEDERACJI

W dniach 2019.10.24 – 26. Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko -Podkarpacki zorganizował szkolenie dla Przewodniczących Zakładowych Organizacji Związkowych oraz ich przedstawicieli połączone z obchodami jubileuszu 35 – lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Tradycyjnie miejscem spotkania było Sanatorium Uzdrowiskowe “Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie.

Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycili:

 1. Pszczółka Teresa – Przewodnicząca Federacji
 2. Zbytniewski Rafał – Dyrektor Sanatorium „ Ciche Wąwozy ”
 3. Sokalski Marcin – Radca Prawny Federacji

Zasadniczy program szkolenia rozpoczął się od obchodów jubileuszu 35 – lecia Federacji, podczas którego okolicznościowe życzenia przekazała zebranym Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa. Jubileuszowe wystąpienie zaprezentował Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki.  Zasłużeni działacze związkowi zostali odznaczeni odznakami I i II stopnia „ Za zasługi dla Federacji ” . Ponadto zostały wręczone statuetki jubileuszowe oraz albumy z listami gratulacyjnymi.

Szkolenie przeprowadził Kol. Marcin Sokalski Radca Prawny Federacji. Podstawowym tematem szkolenia było dostosowanie Statutów zakładowych organizacji związkowych do obecnych warunków prawnych wynikających ze zmiany Ustawy o związkach zawodowych.

Szkolenie zostało zakończone spotkaniem z Przewodniczącą Federacji oraz członkami Międzywojewódzkiego Zarządu.

Wolny czas oraz sprzyjająca pogoda posłużyła do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnieniem więzów koleżeńskich przypieczętowanych uroczystą kolacją.

Jesienne Szkolenie Zarządu Międzywojewódzkiego „Śląsk” i Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego w Wiśle

W dniach 09.10.2019 – 12.10.2019r. .2019r. w skąpanej kolorami jesieni  Wiśle,  zostało zorganizowane szkolenie dla dwóch zaprzyjaźnionych zarządów :  Zarządu Międzywojewódzkiego „ŚLĄSK”  i Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego.

Reprezentujący Zarządy Przewodniczący Kazimierz Kochan i Przewodnicząca Agnieszka Tajak  podziękowali  wszystkim za przybycie a w szczególności zaproszonym gościom, którzy znaleźli czas aby spędzić go wspólnie z uczestnikami szkolenia:

 1. Teresa Pszczółka – Przewodnicząca Federacji
 2. Leszek Nowosadko – Przewodniczący Zarządu Kujawsko-Pomorskiego
 3. Ryszard Gocłowski – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
 4. Małgorzata Przeworska – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
 5. Tadeusz Wieczorek – Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
 6. Marcin Sokalski – Prawnik Federacji

 

Jak zawsze Przewodniczący poinformował o obowiązujących przepisach RODO związanych z wyrażeniem zgody uczestników szkolenia na udostępnienie wizerunku na potrzeby strony internetowej. Po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników prowadzono dalszą część spotkania.

 

Na początek zabrała głos nasza  Przewodnicząca Federacji Teresa Pszczółka, która powitała wszystkich zebranych i serdecznie podziękowała za zaproszenie.

Zreferowała najistotniejsze sprawy organizacyjne, przedstawiła plany związane z budynkiem Federacji przy Al. Jerozolimskich oraz pozostałymi nieruchomościami należącymi do Federacji.  

Zaprosiła do wspólnej dyskusji i zadawania pytań związanych z działalnością Federacji. Wspomniała kilka ciepłych słów o naszym zmarłym koledze Mirku Dąbrowskim   i  poprosiła o Jego uczczenie minutą ciszy. Przekazała również informacje z przebiegu uroczystości Jubileuszu 35-lecia Federacji ZZPGKiT w Polsce, które odbyły się  w Nieborowie.   

Na obchodach Jubileuszu zostało wyróżnionych wielu związkowców  za ich całokształt działalności na rzecz związków zawodowych, jednak ze względu na skromny charakter jubileuszu nie wszyscy mogli odebrać wyróżnienia osobiście. Dlatego też  Przewodnicząca Teresa Pszczółka postanowiła w Wiśle przekazać pamiątkowe statuetki wyróżnionemu  Zenonowi Krzechki za aktywną postawę  i działalność na rzecz związków zawodowych.

Pamiątkową statuetkę otrzymał również Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Ryszard Gocłowski z szczególnym podziękowaniem za działalność dla Federacji i Jej Członków. Nasz kolega Ryszard został również wyróżniony przez Zarząd Międzywojewódzki ‘Śląsk” i  przyznano mu tytuł „Rycerza Związków”.

Koleżanka Mariola Czernichowska odczytała także list i przyznała specjalny puchar Przewodniczącemu Kazimierzowi Kochanowi.  Miłych akcentów i podziękowań było wiele, a po części uroczystej spotkanie  zmieniło swój charakter na organizacyjno-szkoleniowy.

Kolega Marcin Sokalski przedstawił najnowsze zmiany Kodeksu pracy, poruszył również temat Pracowniczych Planów Kapitałowych i ustawy o RODO. Uczestnicy szkolenia mogli zadawać pytania również poza głównymi tematami.

JUBILEUSZ Federacji ZZPGKiT w Polsce

W dniu 20.09.2019 r. w hotelu „Rozdroże” w Nieborowie odbyły się uroczystości jubileuszu 35-lecia Federacji ZZPGKiT w Polsce. Na obchodach obecni byli Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Federacji oraz pozostali członkowie Prezydium i Zarządu Federacji, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Zarządów Terenowych Federacji, Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie kol. Rafał Zbytniewski, pracownicy Federacji i Sanatorium, wybrani związkowcy oraz zaproszeni Goście, wśród nich Wiceprzewodniczący OPZZ Kol. Andrzej Radzikowski.

Na wstępie Przewodnicząca Federacji, Kol. Teresa Pszczółka serdecznie powitała wszystkich przybyłych i oddała głos prowadzącemu obchody 35-lecia Wiceprzewodniczącemu Federacji Kol. Januszowi Horajeckiemu.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu Narodowego nawiązując do minionego już jubileuszu 30-lecia Federacji
Kol. Janusz Horajecki wspomniał działaczy związkowych, którzy odeszli
w okresie ostatnich 5 lat, m.in. Kol. Jan Guz, Henryk Urbaniak, Edward Kita, Elżbieta Graszk, Piotr Bachusz, Stanisław Dobrzyński, Mirosław Dąbrowski. Następnie zabrała głos Przewodnicząca Federacji, Kol. Teresa Pszczółka, która w swoim wystąpieniu również odniosła się do minionych lat, przedstawiając sięgającą początków XX w. historię ruchu Komunalnych. Kol. Teresa Pszczółka podkreśliła, że pomimo skomplikowanej i trudnej drogi, jaką Federacja musiała pokonać, zawsze dbała o interesy i dobro zrzeszonych w niej pracowników.

Kol. Andrzej Radzikowski podziękował za wkład Federacji w obronę środowisk pracowniczych i ich rodzin oraz pogratulował związkowi osiągnięć na tym polu. Docenił również zaangażowanie Federacji,
a w szczególności Kol. Teresy Pszczółki, w działania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podkreślił, że jedynie wspólny wysiłek organizacji takich, jak Federacja i OPZZ może przynieść spełnienie oczekiwań związkowców i pozostałych pracowników. Odnosząc się do obecnej sytuacji polityczno-społecznej w kraju, wskazał jako nadrzędny cel związków zawodowych podwyższenie płac, które poza zaspokojeniem oczywistych potrzeb materialno-bytowych mieszkańców, pośrednio wpływa korzystnie na gospodarkę poprzez zwiększenie wpływów do budżetu oraz pobudzenie popytu wewnętrznego. W ramach podziękowania za owocną i harmonijną współpracę z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Kol. Andrzej Radzikowski wręczył Federacji na ręce Przewodniczącej Kol. Teresy Pszczółki drobny upominek.

Kol. Kazimierz Kochan, Wiceprzewodniczący Federacji, podkreślił, że dzięki wytężonej pracy i staraniom kierownictwa, Zarządu, Zakładowych Organizacji Związkowych i całego ruchu związkowego Federacji udało się pokonać wszelkie przeciwności i zawirowania. W tym miejscu, Kol. Kochan podziękował za szczególne zasługi, jakie poczyniła w tym zakresie Przewodnicząca Federacji, Kol. Teresa Pszczółka. Zdaniem Wiceprzewodniczącego, komunalni od początku walczyli
o właściwy dialog społeczny, sprzeciwiając się rozwiązaniom siłowym,
i postawę tę zachowali do dziś. Na zakończenie złożył działaczom wyrazy olbrzymiego szacunku, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę wzbogaconą o partnerstwo w rozwiązywaniu wspólnych zadań.

Kol. Janusz Horajecki, Wiceprzewodniczący Federacji, w szczegółowy
i wyczerpujący sposób omówił proces powstawania Federacji, koncentrując się na wydarzeniach z lat 1983-1984. Kol. Horajecki zwrócił szczególną uwagę na kwestię utrzymania majątku związkowego Federacji w dobie zmieniających się dynamicznie warunków politycznych, ekonomicznych
i społecznych. W opinii Wiceprzewodniczącego, batalia o zachowanie zasobów materialnych Federacji nadal nie została zakończona. Sprawne zarządzanie związkiem doprowadziło jednak w ostatnich latach do ustabilizowania spraw majątkowych Federacji i pozwoliło na optymistyczne prognozy na przyszłość. Zabezpieczanie dóbr materialnych Federacji nie przysłoniło priorytetowej roli związków zawodowych, jaką jest obrona
i umacnianie praw zrzeszonych w niej pracowników. Kol. Horajecki wśród zadań realizowanych na tym polu wymienił m.in. uczestnictwo Federacji
w kształtowaniu treści Kodeksu Pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz innych przepisów prawa dotyczących pracowników, ich opiniowanie oraz członkostwo w ciałach dialogowych na szczeblu regionalnym
i centralnym. Na zakończenie Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i umacniania Związku i życzył jej członkom i sympatykom, aby swoją pracą w dalszym ciągu przyczyniali się do budowania satysfakcji z przynależności do Federacji.

Jubileusz 35-lecia Federacji stanowił doskonałą sposobność do wyróżnienia jej działaczy za aktywną postawę i szczególne osiągnięcia. W pierwszej kolejności Kol. Teresa Pszczółka wręczyła pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny Kol. Andrzejowi Radzikowskiemu. Następnie, wyróżnienia otrzymali odpowiednio:

 1. Zarząd Międzywojewódzki „Śląsk”: Kol. Mariola Czernichowska,
  Kol. Czesław Lach, Kol. Zenon Krzechki;
 2. Międzywojewódzki Zarząd Zachodniopomorski: Kol. Zenon Raginia,
  Kol. Dorota Wojcik, Kol. Edward Wójcikiewicz, Kol. Andrzej Łoginowicz,
  Kol. Sylwester Rejent;
 3. Międzywojewódzki Zarząd Lubelsko-Podkarpacki: Kol. Aneta Piwońska, Kol. Władysław Witosław, Kol. Małgorzata Piątek;
 4. Międzywojewódzki Zarząd Kujawsko-Pomorski: Kol. Kazimierz Karita,
  Kol. Dariusz Piekielny, Kol. Jacek Piątkowski;
 5. Zarząd Mazowiecko-Podlaski: Kol. Katarzyna Bieńko, Kol. Michał Ryszkowski, Kol. Zbigniew Pytel, Kol. Aldona Lisowska;
 6. Wojewódzki Zarząd w Łodzi: Kol Leszek Dolny, Kol. Robert Salamon, Kol. Piotr Bąkowski;
 7. Międzywojewódzki Zarząd Małopolsko-Świętokrzyski: Kol. Małgorzata Łukasik, Kol. Urszula Kuś, Kol. Stanisław Mirek;
 8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Nałęczów”: Kol. Rafał Zbytniewski,
  Kol. Jolanta Abramowicz;
 9. Krajowa Komisja Rewizyjna: Kol. Małgorzata Przeworska,
  Kol. Krzysztof Nalewczyński, Kol. Tadeusz Wieczorek.

Statuetki z okazji 35-lecia Federacji dla Zarządów Wojewódzkich i Międzywojewódzkich Federacji wręczono ich przewodniczącym:
Kol. Kazimierzowi Kochanowi, Kol. Józefowi Lewandowskiemu,
Kol. Januszowi Horajeckiemu, Kol. Leszkowi Nowosadce, Kol. Ewie Kretkiewicz, Kol. Pawłowu Golińskiemu, Kol Agnieszce Tajak.

Po uroczystościach Jubileuszu odbyły się posiedzenia Prezydium Krajowego Zarządu i Krajowego Zarządu Federacji, na których omówiono bieżące sprawy Federacji.

Obchody 35-lecia Federacji były okazją do wielu miłych wspomnień i podsumowań. Uczestnicy jubileuszu wyrazili oczekiwanie, iż dzięki dalszym wspólnym staraniom organizacja będzie wciąż rozwijała się i umacniała swoją pozycję wśród partnerów społecznych.

POWAKACYJNE SPOTKANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU LUBELSKO – PODKARPACKIEGO W 2019 ROKU

W dniu 2019.08.30.  Sanatorium Uzdrowiskowe „ Ciche Wąwozy ” 
w Nałęczowie było miejscem kolejnego spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w 2019 r.

          Tematami spotkania było:

 1. Obchody święta 35 – lecia Federacji.
 2. Organizacja szkolenia.
 3. Informacja z bieżącej działalności Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.
 4. Rezygnacja Kol. Kumor Irena z działalności w związkach zawodowych
 5. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie  Przewodniczącą Federacji Kol. Pszczółka Teresa, Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Kol. Przeworska Małgorzata oraz członków Międzywojewódzkiego Zarządu. W spotkaniu wzięła również udział Przewodnicząca zakładowej organizacji związkowej w Mielcu Kol. Bieda Agnieszka.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie zostały przedstawione informacje dotyczące obchodów święta 35 – lecia Federacji. Zebrani zostali poinformowani o zaplanowanych wspólnych wyjazdach oraz  wstępnym programie obchodów jubileuszu w poszczególnych dniach.  

Omówiono i zaakceptowano podjęte działania związane z organizacją szkolenia działaczy związkowych. Oprócz daty i miejsca szkolenia ustalono również tematy szkolenia oraz termin zgłaszania uczestników szkolenia.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawiła Przewodnicząca Kol. Pszczółka Teresa zaś z funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu przedstawił Kol. Janusz Horajecki.

Międzywojewódzki Zarząd przyjął rezygnację Kol. Kumor Irena
z działalności w związkach zawodowych. Za długoletnią pracę na rzecz ruchu związkowego serdeczne podziękowania złożyła Przewodnicząca Federacji Kol. Pszczółka Teresa oraz Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki. Drobne upominki były uzupełnieniem złożonych podziękowań i życzeń na dalszej drodze życia.

W sprawach różnych została przedstawiona informacja dotycząca zmian personalnych w poszczególnych organizacjach związkowych dokonanych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych. 
        

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 25 czerwca 2019 roku w krakowskiej siedzibie odbyło się spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, podsumowujące I półrocze bieżącego roku.

Zasadnicze tematy spotkania dotyczyły omówienia spraw organizacyjnych
i porządkowych w lokalnej strukturze tj. cykliczności wpłacania składek członkowskich oraz zmiany terminu przesyłania ankiet statystycznych.

Omówiono także obowiazek składania od bieżącego roku deklaracji podatkowej w formie elektronicznej na formularzu CIT-8, opatrzonej podpisem elektronicznym. Proces ten wielu organizacjom przysporzył sporo problemów informatycznych, a także wygenerował dodatkowe koszty, związane z koniecznością skorzystania z usług biura rachunkowego.

Ponadto omówiono zagadnienia poruszone podczas kwietniowego szkolenia w Wiśle. Przeanalizowano kwestie związane ze zmianami w ustawie związkowej, w kodeksie pracy, różnicami pomiędzy PPK i PPE, zasadami i terminami wprowadzenia tych programów oraz obowiązkami pracowników i pracodawców związanych zarówno z obowiązkowym, jak i dobrowolnym uczestnictwem.

Następnie Przewodnicząca poinformowała zebranych o nadchodzącym jubileuszu 35-lecia Federacji. Na uczestnictwo w obchodach wyznaczono trzech przedstawicieli Regionu.

Na zakończenie spotkania ustalono miejsce i termin kolejnego szkolenia, które odbędzie się w Wiśle w miesiącu październiku. Szkolenie to będzie współorganizowane z Zarządem „Śląsk”.

Po wyczerpaniu tematów, Przewodnicząca Zarządu serdecznie podziękowała przybyłym za obecność na spotkaniu, życząc wszystkim pogodnych i udanych wakacji.