Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniach 22-24.02.2024 r. w Wiśle odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk” i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: członka Rady Federacji kol. Jolanty Krisz, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Ryszarda Gocłowskiego oraz przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Kazimierz Kochan.

Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wpływ składek członkowskich.
 2. Terminy: szkolenia w roku 2024 oraz posiedzeń organów międzywojewódzkich.
 3. Ankiety statystyczne za rok 2023 rok.
 4. Pobyty związkowe w Nałęczowie i Krynicy Morskiej.

Zgodnie z powyższym porządkiem jako pierwsze zostały omówione składki członkowskie za rok 2023 wpłacone przez organizacje  z naszej struktury. Przeanalizowano wpływ składki członkowskiej w odniesieniu do liczebności organizacji związkowych. Organizacje, które nie wywiązują się z obowiązku wnoszenia składek lub przekazują je za niskie, zostaną wezwane do szybkiego ich uregulowania.

Został ustalony termin szkolenia na jesień 2024 r. oraz przybliżone terminy posiedzeń Zarządu.

Ankiety za rok 2023 wpłynęły w większości terminowo, za co dziękujemy poszczególnym organizacjom.

Omówione zostały pobyty w Sanatorium w Nałęczowie i Ośrodku Wypoczynkowym w Krynicy Morskiej. Przewodniczący Kazimierz Kochan zwrócił uwagę na to, że pod uwagę będą brane wnioski tych organizacji zakładowych które wywiązują się z obowiązku opłacania składek.

Nasze spotkanie było również do świętowania okrągłych urodzin naszej kol. Doroty Wilk, zasłużonego związkowca i Przewodniczącej Związku Zawodowego w Rudzie Śląskiej, której życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń i dalszej owocnej pracy w macierzystej organizacji, jak również w Międzywojewódzkim Zarządzie i Radzie Federacji.

 

Autor: Joanna Sokołowska

 

 

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2024 roku.

W dniu 23.02.2024 roku nałęczowskie Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” było miejscem pierwszego posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko-Podkarpackiego w 2024 roku.

Omówiono następujące tematy:

 1. Informacja z posiedzeń Zarządu i Rady Federacji w dniu 08.12.2023 roku.
 2. Opłata składki związkowej za 12 miesięcy 2023 roku.
 3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
 4. Ankiety statystyczne wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.
 5. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
 6. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Otwarcie spotkania zostało rozpoczęte złożeniem życzeń na 2024 rok zakończone zaś przedstawieniem informacji o śmierci ojca prawnika Federacji Kol. Marcina Sokalskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, po stwierdzeniu jego prawomocności, na wstępie została przedstawiona treść protokołu z posiedzenia Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 06.12.2023 roku, do którego nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08.12.2023 roku.

W dyskusji nad opłatą składki członkowskiej za 12 miesięcy 2023 roku została przedstawiona wysokość wniesionych opłat przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism, skierowanych do tych organizacji związkowych, które nie opłaciły należnej składki bądź regulują ją w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji. Ustalono charakter działań zmierzających do prawidłowej i terminowej opłaty składki członkowskiej w 2024 roku.

Omawianie ankiet statystycznych rozpoczęto od informacji, że wszystkie organizacje funkcjonujące w ramach Międzywojewódzkiego Zarządu przesłały ankiety w wymaganym terminie. Następnie zostały przekazane dane wynikające z otrzymanych ankiet. Dokonano również porównania aktualnie zebranych danych z danymi uzyskanymi na koniec 2023 roku.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając poszczególne działania wynikające z czasu ich wykonania (sporządzenie bilansu, przekazanie danych z ankiet statystycznych, deklaracje PIT) oraz gwarantujące sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 06.12.2023 roku do 23.02.2024 roku.

W sprawach różnych skupiono się nad organizacją szkolenia w 2024 roku, dokładnym i prawidłowym wypełnianiu przelewów bankowych dotyczących opłaty składki członkowskiej oraz złożeniu sprawozdań podatkowych do Urzędu Skarbowego.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń członkiniom Międzywojewódzkiego Zarządu oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniu 31 stycznia 2024 roku obradował w Gdańsku Międzywojewódzki Zarząd Kujawsko – Pomorski wraz z Międzywojewódzką Komisją Rewizyjną, przy udziale przedstawicieli organizacji zakładowych, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w pracach struktury terenowej Federacji. Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Uczczono chwilą ciszy tych co odeszli – zmarłych związkowców. W części ogólnej obrad wzięli udział kol. Adam Liszczewski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego oraz kol. Sławomir Bała Sekretarz Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Gospodarki Morskiej. Kol. Adam Liszczewski zaznajomił uczestników z zamierzeniami OPZZ dotyczącymi realizacji spraw pracowniczych, w tym kwestią szkoleń związkowych. Wyraźnie przy tym zaznaczył o obowiązku partycypacji organizacji członkowskich w zakresie współfinansowania przedsięwzięć w postaci m.in. opłacania składek członkowskich, które od tego roku wzrosły. Należy przez to rozumieć, że w szkoleniach winni brać udział przede wszystkim przedstawiciele tych zrzeszonych organizacji związkowych, które prawidłowo wywiązują się z obowiązku składkowego wobec Federacji. Na warsztaty szkoleniowe pt. Strategia rozwoju organizacji związkowych zakwalifikowano wiceprzewodniczącą organizacji członkowskiej z Tucholi kol. Wiesławę Nadolną. Natomiast Kol. Sławomir Bała przedstawił uczestnikom praktyczny aspekt nieprawidłowości podczas wykorzystywania urządzenia pomiarowego do kontroli trzeźwości pracowników niezgodnie z deklaracją producenta. Na niedoskonałości przepisów prawa pracy w zakresie dokonywania kontroli trzeźwości pracowników wskazywał już rok temu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Kontrola musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, w sposób nie budzący wątpliwości. Odczytał przy tym opinię Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydaną na zapytanie Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji.

Po części ogólnej zebrani już w ścisłym gronie federacyjnym podsumowali miniony rok 2023 oraz przyjęli ramowy plan pracy na rok 2024. Szerszej dyskusji zostały poddane problemy związkowe występujące w zakładach pracy oraz pomoc Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w tym zakresie. Zaproponowano sprawy mobbingu jako temat jednego z kolejnych szkoleń. Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Sebastian Falk dokonując analizy za rok 2023 zaznaczył także, że nie może dochodzić do sytuacji, w których jedne organizacje muszą składać się na koszt funkcjonowania innych działających w strukturach Federacji. I nie chodzi tu o zależność pomocy międzyzwiązkowej ale o świadome nie wywiązywanie się organizacji zakładowych / międzyzakładowych ze swoich statutowych obowiązków w postaci nie regulowania lub niewłaściwego regulowania zobowiązań składkowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo w obradach, a kol. Edycie Nafalskiej asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z którego korzysta nasz Międzywojewódzki Zarząd, za obsługę techniczną zebrania.

Tradycyjne zapraszamy wszystkich niezrzeszonych lub niezdecydowanych do wstąpienia w szeregi struktur Federacji.

IMG-20240131-WA0003

Zdjęcie 1 z 5