Pierwsze posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w 2024 roku

W dniu 31 stycznia 2024 roku obradował w Gdańsku Międzywojewódzki Zarząd Kujawsko – Pomorski wraz z Międzywojewódzką Komisją Rewizyjną, przy udziale przedstawicieli organizacji zakładowych, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w pracach struktury terenowej Federacji. Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Uczczono chwilą ciszy tych co odeszli – zmarłych związkowców. W części ogólnej obrad wzięli udział kol. Adam Liszczewski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego oraz kol. Sławomir Bała Sekretarz Rady Krajowej Wolnego Związku Zawodowego Gospodarki Morskiej. Kol. Adam Liszczewski zaznajomił uczestników z zamierzeniami OPZZ dotyczącymi realizacji spraw pracowniczych, w tym kwestią szkoleń związkowych. Wyraźnie przy tym zaznaczył o obowiązku partycypacji organizacji członkowskich w zakresie współfinansowania przedsięwzięć w postaci m.in. opłacania składek członkowskich, które od tego roku wzrosły. Należy przez to rozumieć, że w szkoleniach winni brać udział przede wszystkim przedstawiciele tych zrzeszonych organizacji związkowych, które prawidłowo wywiązują się z obowiązku składkowego wobec Federacji. Na warsztaty szkoleniowe pt. Strategia rozwoju organizacji związkowych zakwalifikowano wiceprzewodniczącą organizacji członkowskiej z Tucholi kol. Wiesławę Nadolną. Natomiast Kol. Sławomir Bała przedstawił uczestnikom praktyczny aspekt nieprawidłowości podczas wykorzystywania urządzenia pomiarowego do kontroli trzeźwości pracowników niezgodnie z deklaracją producenta. Na niedoskonałości przepisów prawa pracy w zakresie dokonywania kontroli trzeźwości pracowników wskazywał już rok temu kol. Mariusz Kaźmierczyk. Kontrola musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa, w sposób nie budzący wątpliwości. Odczytał przy tym opinię Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydaną na zapytanie Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji.

Po części ogólnej zebrani już w ścisłym gronie federacyjnym podsumowali miniony rok 2023 oraz przyjęli ramowy plan pracy na rok 2024. Szerszej dyskusji zostały poddane problemy związkowe występujące w zakładach pracy oraz pomoc Międzywojewódzkiego Zarządu Federacji w tym zakresie. Zaproponowano sprawy mobbingu jako temat jednego z kolejnych szkoleń. Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Sebastian Falk dokonując analizy za rok 2023 zaznaczył także, że nie może dochodzić do sytuacji, w których jedne organizacje muszą składać się na koszt funkcjonowania innych działających w strukturach Federacji. I nie chodzi tu o zależność pomocy międzyzwiązkowej ale o świadome nie wywiązywanie się organizacji zakładowych / międzyzakładowych ze swoich statutowych obowiązków w postaci nie regulowania lub niewłaściwego regulowania zobowiązań składkowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo w obradach, a kol. Edycie Nafalskiej asystentce biura Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, z którego korzysta nasz Międzywojewódzki Zarząd, za obsługę techniczną zebrania.

Tradycyjne zapraszamy wszystkich niezrzeszonych lub niezdecydowanych do wstąpienia w szeregi struktur Federacji.

2024-01-26-07-41-36

Zdjęcie 5 z 5