Przedwakacyjne posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 22 czerwca 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Ciche Wąwozy ” w Nałęczowie odbyło się kolejne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych Członków Międzywojewódzkiego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji z Międzywojewódzkiego Zarządu.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został przyjęty jednogłośnie, a po stwierdzeniu, na podstawie podpisanej listy obecności, prawomocności obrad, przystąpiono do jego realizacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół z dnia 21 kwietnia 2023 roku, a następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

Kolejnym zagadnieniem, które zostało szczegółowo omówione, była opłata składki członkowskiej za 4 miesiące 2023 roku. Przeanalizowano wysokość składki członkowskiej przypadającej na członka poszczególnej zakładowej organizacji związkowej.

W sprawach różnych zostały poruszone tematy:
– organizacji szkolenia,
– zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemiologicznego,
– podwyżki płacy minimalnej,
– ankiet na dzień 30 czerwca 2023 roku,
– emerytur pomostowych,

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

150-lecie Związku Zawodowego Poligrafów

W dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyły się pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy uroczyste obchody 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów – najstarszego w Polsce związku zawodowego i jednego z najstarszych w Europie i świecie.

W obchodach tych uczestniczyli liczni zaproszenia goście z zagranicy, jak i z Polski, w tym były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski.

W obchodach tego wyjątkowego jubileuszu zaprzyjaźnionego z Naszą Federacją Związku Zawodowego Poligrafów uczestniczyli przedstawiciele Federacji z Teresą Pszczółką na czele.

Poza uroczystościami rocznicowymi odbyły się wykłady, prezentacje i dyskusje panelowe poświęcone bieżącej problematyce branży poligraficznej, zmianom w prawie pracy, problematyce ruchu związkowego, edukacji zawodowej. Aktywny udział w tych obchodach miała jako współorganizator Polska Izba Druku – co podkreśla rangę tego wydarzenia związkowego, jak i znaczenie dialogu społecznego branżowego w Polsce, który po latach marazmu powili się odracza.

Koleżankom i Kolegom Poligrafom życzymy wszelkiej pomyślności w pracy związkowej i kolejnych 150 lat działalności na rzecz ludzi pracy w Polsce, Europie i na świecie.

FKR_1032

Zdjęcie 1 z 7

Szkolenie związkowe Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji

W dniach 14-17 czerwca 2023 rok w malowniczo położonej miejscowości uzdrowiskowej Wysowa – Zdrój odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Małopolsko-Świętokrzyskim Federacji.

W szkoleniu tym uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji i Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Po oficjalnym powitaniu gości przez Kol. Agnieszkę Tajak – Przewodniczącą Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko-Świętokrzyskiego Federacji, omówione zostały przez prawnika Federacji następujące zagadnienia: reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, tzw. godzin związkowych i szczególnej ochrony stosunku pracy członków związku, ważnych terminów w prawie dla związków zawodowych, badania trzeźwości w miejscu pracy oraz zasad wykonywania pracy zdalnej. Omówiono również, jakie działania mogą podjąć organizacje związkowe w celu ochrony swoich członków przed dyskryminacją, naruszeniem zasad równego traktowania w miejscu pracy.

Po wyczerpaniu tematów, uczestnicy szkolenia w czasie wolnym podziwiali walory Wysowej – Zdroju, a także uroki Beskidu Niskiego na szlakach turystycznych. Właściciel sielskiego obiektu „Chutor Grzegorza” zadbał o smaczne i oryginalne jedzenie oraz doskonałą atmosferę.

Ważnym aspektem szkolenia była wymiana poglądów i dyskusja, które miały duży wpływ na  integrację związkową. To bardzo ważny element szkolenia, który pozwala na nawiązanie kontaktów z innymi członkami związku zawodowego oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Podczas szkolenia organizowane są różnego rodzaju aktywności, które pozwalają na budowanie relacji i kształtowanie poczucia przynależności do grupy. Integracja związkowa pozwala również na lepsze zrozumienie celów i misji związków zawodowych oraz na budowaniu więzi między członkami, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań związkowych.

Na zakończenie spotkania odbyło się zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego, podczas którego omówiono tematy bieżące, problemy w zakładowych organizacjach oraz podsumowano aktualne szkolenie.

 

Agnieszka Tajak

 

20230614_163338

Zdjęcie 1 z 9

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko – Podlaskiego Zarządu

W dniu 06 czerwca 2023 roku w siedzibie Federacji ZZPGKiT w Warszawie miało miejsce posiedzenie Międzywojewódzkiego Mazowiecko-Podlaskiego Zarządu.

Tematami spotkania były:

  1. Uzwiązkowienie w 2022 roku i za pierwszy kwartał 2023 r. – analiza, porządkowanie bazy danych.
  2. Ankiety związkowe za 2022 r. – analiza i informacja o stopniu realizacji ich wpływu.
  3. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  4. Pobyty związkowe – informacja o zmianach.
  5. Zasady udzielania porad prawnych.
  6. Plan pracy na 2023r.
  7. Sprawy różne.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Tomasz Błażejewski, który na wstępie przywitał Członków Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku spotkania, Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, poinformował przybyłych, że w dniu 27 marca 2023 r. zmarł Kolega Bogusław Karpiński, długoletni związkowiec i pracownik Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, na wstępie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu, stwierdził prawomocność obrad oraz wniósł o przyjęcie porządku obrad co nastąpiło jednogłośnie.

Przewodniczący omówił poziom uzwiązkowienia za 2022 rok w odniesieniu do pierwszego kwartału 2023 roku i zaistniałych zmian (likwidacji uległy dwie organizacje związkowe: jedna z Węgrowa, a druga z Siemiatycz). Odniósł się także do wpływu ankiet związkowych przekazywanych do kol. Marcina Ciesielskiego. Terminowy wpływ ankiet jest ważny także dla realizacji przez Federację obowiązków statystycznych wobec OPZZ. Przewodniczący wskazał, że ma to także znaczenie dla uporządkowania bazy danych kontaktowych do organizacji członkowskich.

Przewodniczący przypomniał o zmianach o zakresie pobytów związkowych w 2023 roku. Wskazał, że zasady te są ujawnione na stronie internetowej Federacji. Także wskazał, aby przestrzegać podanych tam zasad udzielania porad prawnych w Federacji.

Przewodniczący przekazał informację o planowanym w połowie września szkoleniu w Nałęczowie, które będzie połączone w posiedzeniem organów międzywojewódzkich– zarządu i komisji rewizyjnej.

W sprawach różnych wywiązała się dyskusja o tendencji spadkowej w organizacjach związkowych, o warunkach pracy i płacy w spółkach komunalnych, jak również i o oczekiwaniach pracowników nowo zatrudnionych  i pracowników z dłuższym stażem. Przedyskutowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i możliwości  podwyżek płac.

Po wyczerpaniu tematów Kol. Tomasz Błażejewski podziękował uczestnikom posiedzenia za przybycie i aktywny w nim udział.

20230606_114907

Zdjęcie 1 z 3