Statut

Załącznik do Uchwały Nr 4 XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Statucie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce

 

S T A T U T

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce

Rozdział I  Przepisy ogólne

Art. 1.

 1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, zwana dalej „Federacją”, jest ogólnokrajową organizacją związkową zrzeszającą związki zawodowe pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz innych jednostek działających na rzecz użyteczności publicznej, a także emerytów, rencistów i bezrobotnych wywodzących się z tych organizacji.
 2. Federacja nawiązuje w swej działalności do wieloletnich chlubnych tradycji ruchu zawodowego pracowników komunalnych biorącego swój początek od 1906 roku oraz samorządowych od 1917 roku i jest następcą prawnym oraz kontynuatorem ciągłości ideowej, programowej i organizacyjnej:
  –      Związku Zawodowego Brukarzy, działającego w latach 1906-1910,
  –  Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych (Związek Robotników Instalacji Miejskich) w Warszawie, powstałego w 1906 roku,
  –      Związku Zawodowego Robotników Dziennych w Krakowie, powstałego w 1906 roku,
  –     Związku Zawodowego Pracowników Administracji Gminnej Rzeczypospolitej Polskiej, działającego w latach 1917-1933,
  –      Związku Pracowników Samorządu Powiatowego, działającego w latach 1924-1933,
  –     Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, działającego w latach 1934-1939,
  –      Tajnej Organizacji Pracowników Samorządowych (TOPS), działającej w latach 1942-1945,
  –     Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, działającego w latach 1945-1947, po ujawnieniu się TOPS i wznowieniu działalności,
  –      Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych i Instytucji Użyteczności Publicznej, działającego w latach 1924-1939,
  –   Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej w Polsce, działającego w latach 1944-1947,
  –      Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej w Polsce, działającego w latach 1947-1950,
  –      Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej, działającego w latach 1950-1960,
  –   Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej, Przemysłu Terenowego i Rzemiosła, działającego w latach 1960-1961,
  –      Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego, działającego w latach 1961-1972,
  –      Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce działającego w latach 1972-1982.

Art. 2.

 1. Federacja jest reprezentantem zrzeszonych w niej związków zawodowych i ich członków.
 2. Federacja, w zakresie praw i interesów zbiorowych, reprezentuje wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.
 3. Postanowienia Statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową, a także wolontariuszy, stażystów i innych osób, które świadczą pracę bez wynagrodzenia, o ile są członkami związków zawodowych zrzeszonych w Federacji.

 Art. 3.

Federacja posiada osobowość prawną.

Art. 4.

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Federacja może podejmować działania – w obronie praw i interesów pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz innych jednostek działających na rzecz użyteczności publicznej, a także emerytów, rencistów i bezrobotnych wywodzących się z tych organizacji – także wobec pracodawców oraz organów i instytucji mających siedzibę poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 5.

Federacja działa na podstawie Statutu zgodnie z przepisami prawa.

Art. 6.

 1. Federacja jest samorządna, niezależna od organów państwowych i samorządowych, pracodawców i ich organizacji, a także organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i gospodarczych.
 2. W swojej działalności statutowej Federacja nie podlega nadzorowi i kontroli ze strony organów państwowych i samorządowych.

Art. 7.

 1. Federacja ma prawo przynależności, na zasadach dobrowolności i równorzędności, do organizacji związkowych, krajowych i międzynarodowych, zgodnie z przepisami prawa.
  Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Federacji.
 2. Federacja współdziała na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami związkowymi.
 3. Przedstawicieli Federacji do władz i organów oraz na zebrania z udziałem organizacji, o których mowa w ust. 1 i 2, wybiera Zarząd

Art. 8.

 1. Federacja ma dwuszczeblową strukturę organizacyjną, w ramach której:
 • Federacja działa na szczeblu krajowym,
 • przedstawicielstwa terenowe działają na szczeblu wojewódzkim.
 1. Organami szczebla krajowego są:
 • Krajowy Zjazd Delegatów,
 • Rada Federacji,
 • Zarząd Federacji,
 • Krajowa Komisja Rewizyjna.
 1. Organami szczebla terenowego są:
 • Wojewódzki Zjazd,
 • Wojewódzki Zarząd,
 • Prezydium Wojewódzkiego Zarządu,
 • Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
 1. Postanowienia Statutu dotyczące wojewódzkich struktur stosuje się odpowiednio do międzywojewódzkich struktur.
 2. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 stanowią krajowe organy zarządzające Federacji, zwane także władzami Federacji.
 3. Organy, o których mowa w ust 3 pkt 1-3 stanowią wojewódzkie organy zarządzające Federacji, zwane także władzami terenowych przedstawicielstw.
 4. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 stanowią organy kontrolne Federacji.
 5. Na zasadach określonych przez Radę Federacji w ordynacji wyborczej szczebla terenowego Wojewódzki Zarząd może wybierać ze swego grona Prezydium Wojewódzkiego Zarządu.

 Art. 9.

 1. Zarząd Federacji reprezentuje Federację.
 2. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Federacji uprawniony jest Przewodniczący Federacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu Federacji, w tym Wiceprzewodniczący Federacji oraz osoby upoważnione przez Przewodniczącego Federacji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Przy nabywaniu, obciążaniu i zbywaniu nieruchomości, zbywaniu, nabyciu lub obciążeniu składników majątku Federacji o określonej wartości ustalonej przez Radę Federacji na podstawie art. 22 ust. 1 lit. j) Statutu oraz przy zaciąganiu zobowiązań przekraczających kwotę określoną na podstawie art. 22 ust. 1 lit. j) Statutu wymagane jest łączne działanie Przewodniczącego Federacji z Wiceprzewodniczącym Federacji bądź z innym członkiem Zarządu Federacji lub łączne działanie Wiceprzewodniczącego Federacji z innym członkiem Zarządu Federacji.
 4. Dodatkowo dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej wymaga uprzedniej zgody Rady Federacji wyrażonej w formie uchwały.

Art. 10.

Federacja jest ponadzakładową organizacją związkową w stosunku do zrzeszonych w niej związków zawodowych w zakresie realizacji uprawnień wynikających z prawa pracy.

Art. 11.

Terenowymi przedstawicielstwami Federacji są struktury wojewódzkie lub międzywojewódzkie tworzone i znoszone przez Radę Federacji.

Rozdział II  Cel i zadania Federacji

Art. 12.

 1. Federacja reprezentuje interesy zawodowe związków zawodowych zrzeszonych w Federacji i ich członków wobec organów państwowych i samorządowych, pracodawców i ich organizacji, oraz organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i gospodarczych, a także współpracuje z tymi organami i podmiotami.
 2. Federacja reprezentuje i broni godności, praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową w dziedzinie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych.

Art. 13.

Do zadań Federacji należy szczególnie:

 1. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów ludzi pracy oraz ich rodzin, w tym warunków życia emerytów, rencistów i bezrobotnych.
 2. Uczestniczenie w pracach przygotowawczych nad projektami aktów prawnych lub decyzji, o których mowa w pkt. 1.
 3. Występowanie do organów państwowych i samorządowych z wnioskami w sprawie wydania lub zmiany aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych.
 4. Zawieranie w imieniu członków Federacji, zgodnie z przepisami prawa, układów zbiorowych pracy o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym.
 5. Sprawowanie społecznej kontroli nad warunkami pracy, bytu pracowników i ich rodzin oraz nad stosowaniem praw pracowniczych, występowanie do organów państwowych i samorządowych z interwencją i żądaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 6. Dokonywanie ocen warunków pracy, płacy i bytu pracowników i ich rodzin.
 7. (uchylony)
 8. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej dla celów pracy związkowej oraz działalności szkoleniowej, oświatowej i kulturalnej.
 9. Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej zrzeszonym w Federacji związkom zawodowym na zasadach określonych przez Zarząd Federacji.
 10. Prowadzenie sanatoriów i domów wypoczynkowych należących do Federacji.
 11. Przydział skierowań sanatoryjnych i wczasowych na zasadach określonych przez Zarząd Federacji.
 12. Udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomocy finansowej zrzeszonym związkom zawodowym i ich członkom na podstawie uchwały Zarządu Federacji.
 13. W przypadku istotnego naruszenia praw i interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin oraz dla realizacji postulatów zawartych w uchwałach organów statutowych – Federacja może w sposób zgodny z przepisami prawa organizować strajki, a także podejmować inne formy protestu.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej zgodnie z przepisami prawa.
 15. Federacja może utworzyć fundusz strajkowy, gromadzony na odrębnym rachunku bankowym na zasadach określonych przez Zarząd Federacji.

Rozdział III  Członkowie Federacji

Art. 14.

 1. Członkiem Federacji staje się związek zawodowy po złożeniu wniosku o przyjęcie do Federacji w formie uchwały właściwego organu tego związku wraz z wymaganą dokumentacją i po jego akceptacji przez Zarząd Federacji.
 2. Związek zawodowy może być skreślony z listy członków Federacji lub zawieszony w prawach członkostwa przez Zarząd Federacji, jeżeli prowadzi działalność sprzeczną z przepisami prawa i nie przestrzega Statutu Federacji lub nie realizuje uchwał organów Federacji.
 3. Od uchwał Zarządu Federacji, o których mowa w ust. 2 przysługuje związkowi zawodowemu, którego dotyczy uchwała odwołanie do Rady Federacji. Odwołanie należy wnieść bezpośrednio do Rady Federacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia związkowi zawodowemu uchwały. Odwołanie wniesione po terminie Rada Federacji pozostawia bez rozpoznania.

Art. 15.

Członkowie Federacji posiadają osobowość prawną, działają samodzielnie, przestrzegają obowiązków wynikających ze Statutu Federacji.

Art. 16.

Członkowie Federacji przez swoich przedstawicieli mają prawo w szczególności do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Federacji,
 • decydowania w sposób wskazany Statutem o kierunkach działalności Federacji,
 • występowania do organów Federacji z wnioskami i postulatami w sprawach należących do zadań Federacji.

Art. 17.

 1. Obowiązkiem członków Federacji jest:
 • Czynny udział w pracach Federacji.
 • Przestrzeganie Statutu Federacji i realizowanie uchwał organów Federacji.
  1. Związek zawodowy, będący członkiem Federacji, jest zobowiązany opłacać składkę członkowską na rzecz Federacji – w sposób określony na podstawie art. 35 ust. 2 – w wysokości nie niższej niż 20% przychodów miesięcznych ze składek, jakie są pobierane w tym związku od jego członków, jednak nie mniej niż dwa złote miesięcznie od jednego członka miesięcznie.

Art. 18.

Federacja kieruje się w swojej działalności następującymi zasadami:

 1. Organy Federacji wybierane są demokratycznie w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Organy Federacji podejmują uchwały w ramach ich kompetencji.
 3. Uchwały organów Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności powyżej 50% członków organów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Zarząd Federacji w przypadkach niecierpiących zwłoki może odbywać swoje posiedzenia, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały i decyzje, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznie lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania) w głosowaniach na lub poza posiedzeniem. Uchwała lub decyzja podejmowana w tym trybie wymaga udziału w głosowaniu co najmniej 50% uprawnionych.
 5. W okresie wystąpienia zdarzenia siły wyżej, stanu wyjątkowego lub zbliżonego do niego, w szczególności stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii, organy Federacji mogą zwoływać i odbywać posiedzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, w głosowaniach oraz poza posiedzeniami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Uchwała lub decyzja podejmowana w tym trybie wymaga udziału w głosowaniu co najmniej 50% uprawnionych. Przez zdarzenia siły wyższej rozumie się nagłe i nieznane zdarzenie zewnętrzne mające charakter nadzwyczajny, któremu Federacja nie może zapobiec, do których zalicza się zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajnych zdarzeń życia społecznego lub też działania władzy publicznej, które z uwagi na swój charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im. Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych bez możliwości wpływu na nie, mimo wysiłku Federacji, zalicza się między innymi:
 • wojny lub akty wrogości, w tym działania terrorystyczne, sabotaż, akty wandalizmu i zamieszki, powstania i inne niepokoje społeczne;
 • wybuchy, promieniowanie i zanieczyszczenie chemiczne;
 • powodzie, wyładowania atmosferyczne, trzęsienia ziemi, susze, nagromadzenia śniegu lub lodu;
 • epidemie i zakażenia.
 1. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba lub organ uprawniony do zwołania posiedzenia danego organu Federacji i informuje o tym osoby uprawnione z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 3 dni.

Rozdział IV  Krajowe organy zarządzające Federacji

Art. 19.

 1. Organami zarządzającymi Federacji szczebla krajowego Federacji są:
 2. Krajowy Zjazd Delegatów,
 3. Rada Federacji,
 4. Zarząd Federacji.
 5. Kadencja organów Federacji trwa 5 lat.

2a.  Jeżeli kadencja organów Federacji upływa w okresie występowania zdarzenia siły wyższej, a także w okresie obowiązywania stanów wyjątkowych lub zbliżonych do nich, jak stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii lub w okresie do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja ta podlega przedłużeniu do czasu wyboru organów Federacji na nową kadencję, jednak nie dłużej niż o 120 dni od dnia odwołania danego stanu.

 1. Członek związku zawodowego wybrany do organów Federacji jest obowiązany:
 2. aktywnie uczestniczyć w pracach Federacji,
 3. przestrzegać Statutu Federacji i realizować uchwały organów Federacji,
 4. dbać o majątek i fundusze Federacji,
 5. działać w ramach uprawnień wynikających z pełnionej funkcji,
 6. dbać o dobre imię Federacji,
 7. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 8. nie działać na szkodę Federacji, zrzeszonych w niej związków zawodowych i ich członków.
 9. Członek organów Federacji może być z nich odwołany, jeżeli narusza obowiązki, o których mowa w ust. 3, lub popełnia czyny sprzeczne z przepisami prawa, uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie mandatu. Odwołanie następuje w drodze uchwały organu, który dokonał jego wyboru. Odwołanie może nastąpić po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień przed organem zawieszającym.

4a.   Członek organów Federacji może być zawieszony na czas określony, jeżeli narusza obowiązki, o których mowa w ust. 3. Zawieszenie następuje w drodze uchwały organu, którego jest on członkiem. Zawieszenie może nastąpić po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień. Organ zobowiązany jest do określenia w uchwale czasu i skutków zawieszenia członka organu, w tym wskazania osoby, która pełni obowiązki zawieszonego członka organu.

4b.   Od uchwały, o której mowa w ust. 4a, podjętej przez:

 1. Radę Federacji przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów,
 2. Zarząd Federacji przysługuje odwołanie do Rady Federacji.

4c.   Odwołanie, o którym mowa w ust. 4b, przysługuje wyłącznie członkowi organu Federacji, który został zawieszony w trybie ust. 4a. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawieszonemu członkowi organu Federacji uchwały o jego zawieszeniu. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu uprawnionego do jego rozpoznania.

 1. Mandat członka związku zawodowego wybranego do organów Federacji wygasa przed upływem kadencji w razie:
 2. rezygnacji z mandatu,
 3. wystąpienia lub wykluczenia z właściwego związku zawodowego,
 4. odwołania w trybie ust. 4,
 5. śmierci lub stałego wyjazdu za granicę,
 6. utraty praw obywatelskich,
 7. wystąpienia związku zawodowego z Federacji lub skreślenia związku zawodowego z listy członków Federacji.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organów Federacji, z przyczyn o których mowa w ust. 5 lit. a)-e), wybory uzupełniające przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 lit. k) i art. 29 ust. 2, w trybie właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł.
 9. Członek organów Federacji, którego mandat wygasł nie może ponownie kandydować do organów Federacji w danej i następnej kadencji.
 10. W przypadku zawieszenia związku zawodowego w prawach członkostwa zawieszeniu ulegają również mandaty członków organów Federacji reprezentujących ten związek zawodowy do czasu ustania przyczyny zawieszenia tego związku zawodowego.

 

A. Krajowy Zjazd Delegatów

Art. 20.

Najwyższym organem Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 21.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów:
 1. określa główne kierunki i program działania Federacji,
 2. uchwala Statut albo zmiany Statutu Federacji, bezwzględną większością głosów delegatów obecnych na Zjeździe,
 3. wybiera w odrębnym, tajnym lub jawnym głosowaniu Przewodniczącego Federacji, który jest jednocześnie członkiem Rady Federacji i Zarządu Federacji,
 4. wybiera w odrębnym, tajnym lub jawnym głosowaniu Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 5. ustala skład liczbowy i wybiera członków Rady Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwala w ordynacji wyborczej zasady wyboru Przewodniczącego Federacji, członków Rady Federacji, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 7. zatwierdza sprawozdania, inne niż finansowe, Rady Federacji i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 8. (uchylony)
  1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani przez wojewódzkie zjazdy oraz właściwe organy ogólnokrajowych związków zawodowych będących członkami Federacji. Rada Federacji ustala liczbę delegatów wybieranych na Krajowy Zjazd Delegatów oraz dokonuje podziału tej liczby pomiędzy poszczególne terenowe przedstawicielstwa Federacji i ogólnokrajowe związki zawodowe będące członkami Federacji, a także określa zasady wyboru delegatów wybieranych na Krajowy Zjazd Delegatów.

 

B. Rada Federacji

Art. 22.

 1. W okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów naczelnym organem Federacji jest Rada Federacji, który kieruje całokształtem działalności Federacji, realizuje program, uchwały i postanowienia Krajowego Zjazdu Delegatów, a w szczególności:
 2. reprezentuje interesy pracowników objętych działalnością Federacji,
 3. podejmuje uchwały i decyzje w sprawach dotyczących zadań Federacji, chyba że Statut stanowi inaczej,
 4. ocenia realizację postanowień Krajowego Zjazdu Delegatów,
 5. ustala w ordynacji wyborczej szczebla terenowego tryb wyboru delegatów na wojewódzkie zjazdy i do organów przedstawicielstw terenowych,
 6. podejmuje uchwały w sprawie zawierania i wypowiadania układów zbiorowych pracy,
 7. bierze udział w pracach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia pracowników oraz świadczeń socjalnych i ubezpieczeniowych, rozwoju ustawodawstwa pracy i ustala wytyczne działalności społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy objętych działalnością Federacji,
 8. (uchylony)
 9. zwołuje Krajowe Zjazdy Delegatów – ustalając miejsce, termin i porządek obrad, które podaje do wiadomości delegatów nie później niż 14 dni przed terminem zjazdu,
 10. ustala terminy swoich posiedzeń,
 11. ustala zasady działalności organizacyjno-finansowej Federacji, zatwierdza sprawozdanie finansowe i budżet Federacji, podejmuje decyzje o powołaniu i likwidacji jednostek organizacyjnych Federacji oraz o zbyciu, obciążeniu lub nabyciu nieruchomości, a także określa kwotowe wartości zbywanego, obciążanego lub nabywanego składnika mienia innego niż nieruchomość oraz zobowiązania zaciąganego na rzecz Federacji, których przekroczenie wymaga zgody Rady Federacji,
 12. wybiera ze swego grona Przewodniczącego Federacji w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu.
 13. Posiedzenie Rady Federacji zwołuje Przewodniczący Federacji lub Zarząd Federacji.

Art. 23.

Rada Federacji ustala skład liczbowy i wybiera ze swego grona członków Zarządu Federacji.

C. Zarząd Federacji

Art. 24.

 1. Zarząd Federacji reprezentuje Federację, zgodnie z art. 9 Statutu.
 2. W okresie między posiedzeniami Rady Federacji działalnością Federacji kieruje Zarząd Federacji, który w szczególności:
 1. przyjmuje stanowiska Federacji kierowane do władz państwowych,
 2. przestrzega realizacji podjętych przez Radę Federacji uchwał, decyzji i wniosków,
 3. koordynuje działalność wojewódzkich i międzywojewódzkich zarządów Federacji,
 4. określa kierunki działań Federacji na forum międzynarodowym,
 5. podejmuje uchwały o przyjęciu do Federacji lub o skreśleniu z listy członków Federacji,
 6. powołuje kandydatów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Federacji,
 7. uchwala budżet i przyjmuje sprawozdanie finansowe Federacji,
 8. określa i prowadzi działalność wydawniczą.
  1. Zarząd Federacji wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących Federacji.
  2. Posiedzenia Zarządu Federacji zwołuje Przewodniczący Federacji lub upoważniony przez Zarząd Federacji jego członek.

Rozdział V  Terenowe przedstawicielstwa Federacji i ich organy

Art. 25.

 1. Terenowe przedstawicielstwa Federacji tworzone są przez członków Federacji działających na terenie objętym zakresem działania struktury terytorialnej. Władze terenowych przedstawicielstw reprezentują Federację wobec tych członków oraz wobec właściwych terenowo organów państwowych i samorządowych, pracodawców i ich struktur oraz członków, a także odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i gospodarczych. Organami terenowych przedstawicielstw szczebla wojewódzkiego są:
 2. Wojewódzki Zjazd,
 3. Wojewódzki Zarząd,
 4. Prezydium Wojewódzkiego Zarządu,
 5. Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
 6. Organy terenowych przedstawicielstw Federacji są wybierane na okres kadencji organów Federacji, z tym, że terminy wyborów tych władz na daną kadencję określa Zarząd Federacji.
 7. Rada Federacji określa:
 8. w ordynacji szczebla terenowego zasady wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd oraz okres, w którym członkowie Federacji dokonują wyboru tych delegatów na kolejną kadencję,
 9. okres, w którym odbywają się Wojewódzkie Zjazdy, pierwsze w kolejnej kadencji – dokonujące wyborów, o których mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) i b),
 10. kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania terenowych przedstawicielstw, w tym sposób ustalania składów organów tych przedstawicielstw, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 1 pkt 5, oraz szczegółowe zasady i tryb wyboru i odwołania przewodniczących tych przedstawicielstw.
 11. Wojewódzkie Zjazdy, o których mowa w ust. 3 lit. b), zwołuje Zarząd Federacji.

Art. 26.

Do terenowych przedstawicielstw Federacji w zakresie ich działania stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w Art. 19 ust. 2a-8.

A.  Wojewódzki Zjazd

Art. 27.

 1. Wojewódzki Zjazd jest najwyższym organem przedstawicielstwa terenowego szczebla wojewódzkiego Federacji.
 2. Wojewódzki Zjazd wybiera ze swego grona na zasadach określonych przez Radę Federacji w ordynacji szczebla terenowego:
 1. przewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu,
 2. Wojewódzki Zarząd,
 3. Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 4. Wojewódzką Komisję Rewizyjną,

a na zasadach określonych w ordynacji wyborczej szczebla krajowego delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

 1. Wojewódzki Zjazd na zasadach określonych przez Radę Federacji ustala:
 1. liczbę członków Wojewódzkiego Zarządu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
 2. zadania związków zawodowych zrzeszonych w Federacji z danego terenu, wynikające z uchwał krajowych władz Federacji,
 3. program działania Wojewódzkiego Zarządu w sprawach określonych w Art. 12,
 4. określa zasady i potrzeby współdziałania z właściwymi terenowo organami państwowymi i samorządowymi, pracodawcami i ich strukturami oraz członkami, a także odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i gospodarczych w sprawach należących do celu i zadań Federacji.
  1. Wojewódzki Zjazd jest zwoływany, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 4, przez Wojewódzki Zarząd. Zjazd może być zwołany także przez Zarząd Federacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków Federacji z danego terenu.
  2. Delegatami na Wojewódzki Zjazd są pełnomocni przedstawiciele członków Federacji z danego terenu.
  3. W wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów bierne i czynne prawo wyborcze nie przysługuje przedstawicielom, o których mowa w ust. 5, reprezentującym ogólnokrajowe związki zawodowe będące członkami Federacji.

B. Wojewódzki Zarząd

Art. 28.

 1. Na zasadach określonych przez Radę Federacji, w okresie między Wojewódzkimi Zjazdami, działalnością Federacji na swoim terenie kieruje Wojewódzki Zarząd, do którego kompetencji należy szczególnie:
 2. Reprezentowanie członków Federacji wobec właściwych terenowo organów państwowych i samorządowych, pracodawców i ich struktur oraz członków, a także odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych, zawodowych, gospodarczych w sprawach interesów pracowniczych.
 3. Wspieranie i umacnianie działalności organizacji związkowych na terenie swego działania.
 4. Uczestniczenie w pracach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia pracowników, stanu praworządności w stosunkach pracy, udzielanie pomocy społecznej inspekcji pracy w wykonywaniu ustawowych zadań w zakładach pracy.
 5. Inspirowanie i koordynowanie szkolenia członków związków zawodowych – członków Federacji na obszarze swojego działania.
 6. Sprawowanie społecznej kontroli nad warunkami pracy i bytu pracowników i ich rodzin oraz występowanie do właściwych organów z żądaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 7. Wnioskowanie do Zarządu Federacji o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej zrzeszonym związkom zawodowym i ich członkom oraz występowanie na ich wniosek w ich imieniu przed organami rozpatrującymi spory w sprawach wynikających ze stosunku pracy.
 8. Posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu zwołuje jego przewodniczący lub Prezydium Wojewódzkiego Zarządu.
 9. Posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu może być zwołane przez Zarząd Federacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków Federacji z danego terenu.

 

Rozdział VI  Organy kontrolne Federacji

Art. 29.

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji i organem nadrzędnym dla terenowych komisji rewizyjnych.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz Przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu.
 3. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami władz Federacji, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) i c) oraz terenowych komisji rewizyjnych.
 4. Do członków Krajowej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 3-8.

Art. 30.

 1. Do zadań
 • zasad działalności terenowych komisji rewizyjnych.
 • Kontrolowanie członków Federacji w zakresie dotyczącym wykonywania przez nich obowiązku określonego w art. 17 ust. 2, a także przestrzegania Statutu i uchwał władz Federacji.
  1. W zakresie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo wydawania zaleceń, mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości i usprawnianie działania Federacji.
  2. W zakresie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Krajowa Komisja Rewizyjna może współdziałać z organem kontrolnym członka Federacji.

Art. 31.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Federacji i Zarządu Federacji.

Art. 32.

 1. Do terenowych komisji rewizyjnych mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Art. 29, 30 i 31.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna może zawiesić w czynnościach terenową komisję rewizyjną w przypadku stwierdzenia bezczynności albo działalności sprzecznej ze Statutem Federacji lub uchwałami organów Federacji.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna pełni obowiązki terenowej komisji rewizyjnej w okresie jej zawieszenia, do czasu uchylenia tego zawieszenia albo wyboru nowego składu tej terenowej komisji rewizyjnej.

Art. 33.

 1. Komisje rewizyjne są wybierane na okres kadencji organów Federacji, z tym, że wybory terenowych komisji rewizyjnych na daną kadencję przeprowadza się w terminach wyborów władz terenowych przedstawicielstw Federacji.
 2. Organy Federacji są zobowiązane do ustosunkowania się do wniosków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VII  Majątek i fundusze Federacji

Art. 34.

 1. Fundusze Federacji powstają ze składek członków Federacji.
 2. Fundusze Federacji powstają również z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów z działalności o charakterze gospodarczym oraz innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.
 3. Przyjęcie dotacji, subwencji, darowizny i zapisu wymaga zgody Rady Federacji.
 4. Przyjęcie, o którym mowa ust. 3, nie może być uzależnione od warunków kolidujących z celami i zadaniami Federacji.

Art. 35.

 1. Składki wpłacane przez członków Federacji nie podlegają zwrotowi.
 2. Rada Federacji określa szczegółowe zasady i tryb opłacania składki członkowskiej na rzecz Federacji.

Art. 36.

Fundusze Federacji przeznacza się na działalność statutową, w tym na prowadzenie działalności gospodarczej.

Art. 37.

Podstawę działalności finansowej Federacji stanowi budżet uchwalony przez Zarząd Federacji, a zatwierdzony przez Radę Federacji.

Art. 38.

(uchylony)

Art. 39.

(uchylony)

Rozdział VIII  Rady Branżowe, Komisje, Pracownicy Federacji

Art. 40.

Rada Federacji na wniosek członków Federacji może powołać Rady Branżowe, do których należy opiniowanie oraz przedkładanie propozycji dotyczących podstawowych problemów pracowniczych danej branży lub zawodu.

Art. 41.

Zarząd Federacji i terenowe przedstawicielstwa Federacji mogą powoływać komisje problemowe do przygotowania ocen, analiz oraz propozycji dotyczących spraw wchodzących w ich zakres działania.

Art. 42.

Przewodniczący Federacji dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Federacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Federacji.

Rozdział IX  Przepisy końcowe

Art. 43.

 1. Oznakami zewnętrznymi Federacji mogą być: sztandar Federacji oraz emblemat (znaczek) Federacji. Ich wzory określa Rada Federacji.
 2. Odznaką honorową Federacji jest odznaka „Za zasługi dla Federacji”. Jej rodzaje, wzory oraz zasady przyznawania określa Rada Federacji.
 3. Federacja może używać skróconych nazw: Federacja ZZPGKiT lub FZZPGKiT.

Art. 44.

Wystąpienie związku zawodowego z Federacji następuje w trybie określonym w Art. 14 ust. 1 Statutu z datą złożenia wniosku lub z datą późniejszą wskazaną we wniosku z tym, że uczestniczy on w kosztach jej działalności do końca roku kalendarzowego.

Art. 45.

 1. Uchwałę w sprawie likwidacji Federacji podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w sądzie.
 2. W przypadku likwidacji Federacji i utworzenia jednolitego ogólnopolskiego związku zawodowego cały majątek Federacji zostaje przekazany temu związkowi.

Art. 46.

Interpretacja postanowień Statutu należy do Rady Federacji.

Art. 47.

 1. Federacja może zostać przekształcona w ogólnokrajowy związek zawodowy działający u pracodawców zatrudniających pracowników, o których mowa w Art. 1 ust. 1.
 2. Uchwałę o przekształceniu, o którym mowa w ust. 1, może podjąć Krajowy Zjazd Delegatów, uchwalając jednocześnie statut, odpowiedni w swojej treści dla ogólnokrajowego związku zawodowego, który w szczególności:
 • ustali nazwę prawidłowo identyfikującą ten związek zgodnie z jego terytorialnym i podmiotowym zakresem działania,
 • określi strukturę organizacyjną tego związku – wskazując, że jego zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają osobowość prawną.
 1. Podjęcie uchwały o przekształceniu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej zgody więcej niż połowy związków zawodowych będących członkami Federacji.
 2. Związek zawodowy wyraża zgodę, o której mowa w ust. 3, w formie uchwały podjętej przez walne zgromadzenie jego członków.
 3. Rada Federacji określi, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach związanych z przekształceniem Federacji w ogólnokrajowy związek zawodowy, o którym mowa w ust. 1.

Art. 48.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem rozstrzyga Rada Federacji.

Art. 49.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania i obowiązuje od daty uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów.