Wyrazy współczucia

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Sokalskiego .

Składamy wyrazy współczucia i żalu żonie Wilhelminie, synowi Marcinowi, córkom Marcie i Patrycji wraz z rodzinami.

 

 

Koleżanki i Koledzy z Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.

Mikołajkowo – opłatkowe spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 06 grudnia 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy”  w Nałęczowie odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego.

Tematami spotkania były:

  1. Informacja z posiedzeń Zarządu Federacji i Rady Federacji z dnia 08 września 2023 roku.
  2. Opłata składki związkowej za 9 miesięcy 2023 roku.
  3. Plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 rok.
  4. Informacja z bieżącej działalności Federacji.
  5. Informacja z bieżącej działalności Międzywojewódzkiego Zarządu.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał członków Międzywojewódzkiego Zarządu, Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Międzywojewódzkiego Zarządu.

Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował obecnych o śmierci w dnu 25 października 2023 roku Józefa Pszczółki – męża Przewodniczącej Federacji. Chwilą ciszy uczczono pamięć po zmarłym oraz wyrażono współczucie Przewodniczącej Federacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania po stwierdzeniu jego prawomocności na wstępie zostały przedstawione treści protokołów ze:
– spotkania Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 24 sierpnia 2023 roku,
– szkolenia aktywu związkowego w dniu 19 października 2023 roku,
– spotkania Przewodniczącego Międzywojewódzkiego Zarządu w dniu 20 października 2023 roku z uczestnikami szkolenia.

W dalszej kolejności została przedstawiona informacja z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz Rady Federacji, które odbyło się w dniu 08 września 2023 roku

Przeanalizowano opłatę składki członkowskiej za 9 miesięcy 2023 roku łącznie z wysokością przypadającą na jednego członka zakładowej organizacji związkowej. Ustalono działania prowadzące do prawidłowego i terminowego naliczania składki członkowskiej w 2023 r.

Został przyjęty plan pracy Międzywojewódzkiego Zarządu na 2024 r.

Informację z bieżącego funkcjonowania Federacji przedstawił Kol. Janusz Horajecki omawiając podejmowane działania zapewniające sprawne funkcjonowanie Federacji.

O bieżącym funkcjonowaniu Międzywojewódzkiego Zarządu poinformował Kol. Janusz Horajecki wymieniając wszystkie działania podejmowane od dnia 24 sierpnia 2023 roku do 06 grudnia 2023 roku.

W sprawach różnych dokonano oceny szkolenia, poruszono również sprawę podwyżek płac w 2024 roku przy wzroście płacy minimalnej.

Po wyczerpaniu tematów oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku.

Przed podzieleniem się opłatkiem, Przewodniczący Zarządu Międzywojewódzkiego, obdarował zebranych drobnymi upominkami, które dostarczył Święty Mikołaj.

Zebranie Międzywojewódzkiego Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiego

W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu, które dzięki gościnności OPZZ miało miejsce w Ich krakowskiej siedzibie. Na spotkanie to zostali zaproszeni przewodniczący poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, należących do naszego międzywojewódzkiego zarządu. Spotkania te odbywają się cyklicznie, a ich głównym celem jest omówienie z przewodniczącymi problemów w zakładach pracy. Taka wymiana doświadczeń pozwala na lepsze zrozumienie i lepsze rozwiązywanie codziennych problemów zawodowych.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Agnieszka Tajak, witając zebranych i na wstępie omawiając sprawy dotyczące funkcjonowania lokalnej struktury, a także zagadnienia bieżące odnoszące się do wpływu składek członkowskich, udzielania porad prawnych, terminie i sposobie przekazania ankiet statystycznych, pobytów związkowych, przyszłorocznego szkolenia oraz ogólnych informacji na temat pracy Federacji.

Na zakończenie spotkania podjęto rozmowy dotyczące trudnej sytuacji w branży komunalnej, szczególnie w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, których funkcjonowanie            przede wszystkim opiera się na taryfie na wodę i ścieki. Zatwierdzone taryfy na okres trzech lat były nieadekwatne do aktualnych warunków ekonomicznych, lecz pomimo ich skrócenia i ponownego zatwierdzenia ceny tych mediów nadal są mocno niedoszacowane, co przekłada się na olbrzymie straty dla tej branży przedsiębiorstw. Pogarszająca się kondycja tych przedsiębiorstw powoduje częściowe wstrzymanie inwestycji, a rosnące koszty działalności drastycznie pogarszają sytuację ekonomiczną lokalnych spółek. Liczymy na kompleksowe odgórne działania, które pozwolą im wyjść z kryzysu, zrealizować konieczne inwestycje i pozwolą na zabezpieczenie ciągłości dostaw.

 Agnieszka Tajak