Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko–Podkarpackiego

W Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie w dniach 19-21 października 2023 roku odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych i międzyzakładowych organizacji zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie Lubelsko–Podkarpackim połączone z posiedzeniem Międzywojewódzkiego Zarządu.

W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Przybyłych na szkolenie spotkanie przywitał Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki dziękując za pozytywny odzew na zaproszenie do wzięcia udziału w zorganizowanym szkoleniu. Następnie zostały złożone Przewodniczącej Federacji spóźnione życzenia imieninowe.

Na początku szkolenia Przewodnicząca Federacji zapoznała związkowców z bieżącą sytuacją Federacji.

Główny temat szkolenia dotyczący zmian w Kodeksie pracy w 2023 roku, które omówił Kol. Marcin Sokalski. Po wyczerpaniu tematyki szkolenia prawnik Federacji udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem pracy.

Również owocne było spotkanie z Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Januszem Horajeckim, podczas którego zostały zaprezentowane oraz przedyskutowane następujące tematy:

– funkcjonowania Międzywojewódzkiego Zarządu od zorganizowanej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej w dniu 18 maja 2021 roku do dnia 10 października 2023 roku,

 – opłaty składki członkowskiej w latach 2022 i 2023,
 – danych wynikających z ankiet statystycznych.

Zamykając spotkanie Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki podziękował wszystkim zebranym za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Wolny czas posłużył do wymiany doświadczeń związanych z działalnością związkową, sposobami rozwiązywania zakładowych problemów oraz zacieśnianiem więzów koleżeńskich. Sprzyjająca pogoda zachęcała do spacerów po zmieniającym się Nałęczowie.

Szkolenie Międzywojewódzkiego Zarządu „ŚLĄSK”

W dniach 11-14 października 2023 roku w Pokrzywnej odbyło się szkolenie dla związkowców z zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Zarządzie „Śląsk” połączone z posiedzeniem Międzywojewódzkiego Zarządu.

W szkoleniu uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Ryszarda Gocłowskiego – Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Federacji – Kol. Marcina Ciesielskiego i Kol. Marcina Sokalskiego.

Szkolenie obejmowało zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w 2023 roku związane z pracą zdalną, kontrolą trzeźwości czy wdrożeniem dyrektywny work-life balans oraz w spawie przejrzystych warunków pracy.

Szkolenie przeprowadzone było w dwóch blokach i poprowadzili je: Pan Jarosław Wołczyk z Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu oraz Kol. Marcin Sokalski – prawnik Federacji.

W drugim dniu odbyło się również spotkanie związkowców z Przewodniczącą Federacji, podczas którego Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła bieżącą sytuację Federacji. Podczas rozmowy poruszony został temat wysokości składek wpłacanych do Federacji i odprowadzanych do OPZZ. W trakcie spotkania Kol. Marcin Ciesielski przedstawił warunki przyznawania ulgowych pobytów w Ośrodku Wypoczynkowym „Albatros” w Krynicy Morskiej i Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie.

W trakcie szkolenia odbyło się także posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu „Śląsk”, podczas którego zostały poruszone bieżące problemy, z którymi borykają się organizacje związkowe. Podczas posiedzenia Kol. Barbara Michalska złożyła rezygnację z funkcji sekretarza. Jej obowiązki przejęła wskazana przez Nią Kol. Joanna Sokołowska.

Na koniec tego intensywnego dnia wszyscy związkowcy zostali zaproszeni na uroczystą kolację, podczas której kontynuowano omawianie bieżących problemów w funkcjonowaniu organizacji związkowych.

Ostatniego dnia z racji na piękną pogodę wielu związkowców udało się na poznawanie  uroków Pokrzywnej i jej okolic, jednocześnie integrując się ze sobą.

 

20231012_141723

Zdjęcie 1 z 3

Posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego

W dniu 13 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

            Spotkanie otworzył Przewodniczący kol. Józef Lewandowski, który po powitaniu członków przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

            Międzywojewódzki Zarząd omówił kwestie uzwiązkowienia, płatności składek, przyjęcia nowej organizacji związkowej, organizacji szkolenia dla członków oraz sprawy bieżące.

            Ogólna sytuacja uzwiązkowienia w zakładach pracy jest coraz gorsza. Liczba związkowców zmniejsza się, co wynika ze struktury wieku członków. Coraz więcej członków odchodzi na emeryturę, a zainteresowanie młodych ludzi przynależnością do organizacji związkowych jest o wiele mniejsze niż kilkadziesiąt lat temu. Dlatego bardzo cieszy nas fakt dołączenia do Międzywojewódzkiego Zarządu Zachodniopomorskiego nowej organizacji związkowej liczącej 44 członków.

            W kwestii płatności składek, omówiono ich wysokość oraz terminowość dokonywania płatności. Zaległości posiadają dwie organizacje, które zostaną wezwane do uzupełnienia zaległych składek.

            Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla członków naszych organizacji związkowych w roku 2024 roku. Ze względu na wzrost kosztów organizacji szkolenia w dotychczasowym miejscu Zarząd postanowił zmienić lokalizację szkolenia. Obecnie jest na etapie poszukiwania nowego miejsca spełniającego nasze możliwości i oczekiwania. Proponowany termin szkolenia to kwiecień-maj 2024 roku.

            W kwestii spraw bieżących dyskutowano na temat problemów z jakimi na co dzień spotykamy się w swoich miejscach pracy.

           

Kolejne posiedzenie organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku

W dniach 28 – 30 września 2023 roku w Nałęczowie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy”, przy przepięknej słonecznej pogodzie, obradowali członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Federacji.

Zgodnie z porządkiem obrad zebranie otworzył i prowadził przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk, który przywitał uczestników oraz zaproszonych gości w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji, Kol. Rafała Zbytniewskiego – Dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Sekretarz Zarządu kol. Wojciech Lubrant na podstawie listy obecności stwierdził ważność posiedzenia zebrania, a co za tym idzie jego prawomocność i zdolność do podejmowania decyzji i uchwał.

W pierwszej kolejności uczczono chwilą ciszy zmarłych w 2023 roku związkowców.

W trakcie obrad Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła zebranym aktualną sytuację ekonomiczną Federacji oraz nawiązała do niekiedy niewłaściwego regulowania zobowiązań wobec Federacji przez niektóre z zakładowych organizacji związkowych. Wiceprzewodniczący Federacji, a zarazem Przewodniczący Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego Kol. Janusz Horajecki omówił współpracę międzyzwiązkową oraz zaprezentował walory Lubelszczyzny. Dyrektor Sanatorium Kol. Rafał Zbytniewski zapoznał zebranych z ofertą jaką dysponuje kompleks sanatoryjny. Prawnik Federacji Kol. Marcin Sokalski przybliżył uczestnikom ostatnie zmiany w prawie pracy.

Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Kol. Sebastian Falk odniósł się także do aspektu składek członkowskich wpłacanych przez zakładowe organizacje związkowe na rzecz Federacji, wskazując na pojedyncze przypadki, gdzie wysokość wpłat odbiega od postanowień statutowych. Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna, co skutkowało tym, że zostały przekroczone ustalone ramy czasowe posiedzenia.

Związkowcy dziękują Dyrekcji oraz personelowi Sanatorium za profesjonalnie przygotowany pobyt, doskonałą kuchnię oraz możliwości skorzystania z pełnej oferty Sanatorium.

Uczestnicy ustalili, że ze względu na stale rosnące koszty, podsumowanie roku 2023 odbędzie się nie w grudniu, a w styczniu 2024 roku, już po wpłynięciu ankiet statystycznych oraz składek członkowskich.

 

IMG-20230928-WA0007

Zdjęcie 1 z 7