Kolejne posiedzenie organów Międzywojewódzkiego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku

W dniach 28 – 30 września 2023 roku w Nałęczowie w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy”, przy przepięknej słonecznej pogodzie, obradowali członkowie Międzywojewódzkiego Zarządu i Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Międzywojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Federacji.

Zgodnie z porządkiem obrad zebranie otworzył i prowadził przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu kol. Mariusz Kaźmierczyk, który przywitał uczestników oraz zaproszonych gości w osobach Kol. Teresy Pszczółki – Przewodniczącej Federacji, Kol. Janusza Horajeckiego – Wiceprzewodniczącego Federacji, Kol. Rafała Zbytniewskiego – Dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego oraz Kol. Marcina Sokalskiego – prawnika Federacji.

Sekretarz Zarządu kol. Wojciech Lubrant na podstawie listy obecności stwierdził ważność posiedzenia zebrania, a co za tym idzie jego prawomocność i zdolność do podejmowania decyzji i uchwał.

W pierwszej kolejności uczczono chwilą ciszy zmarłych w 2023 roku związkowców.

W trakcie obrad Przewodnicząca Federacji Kol. Teresa Pszczółka przedstawiła zebranym aktualną sytuację ekonomiczną Federacji oraz nawiązała do niekiedy niewłaściwego regulowania zobowiązań wobec Federacji przez niektóre z zakładowych organizacji związkowych. Wiceprzewodniczący Federacji, a zarazem Przewodniczący Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego Kol. Janusz Horajecki omówił współpracę międzyzwiązkową oraz zaprezentował walory Lubelszczyzny. Dyrektor Sanatorium Kol. Rafał Zbytniewski zapoznał zebranych z ofertą jaką dysponuje kompleks sanatoryjny. Prawnik Federacji Kol. Marcin Sokalski przybliżył uczestnikom ostatnie zmiany w prawie pracy.

Przewodniczący Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Kol. Sebastian Falk odniósł się także do aspektu składek członkowskich wpłacanych przez zakładowe organizacje związkowe na rzecz Federacji, wskazując na pojedyncze przypadki, gdzie wysokość wpłat odbiega od postanowień statutowych. Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna, co skutkowało tym, że zostały przekroczone ustalone ramy czasowe posiedzenia.

Związkowcy dziękują Dyrekcji oraz personelowi Sanatorium za profesjonalnie przygotowany pobyt, doskonałą kuchnię oraz możliwości skorzystania z pełnej oferty Sanatorium.

Uczestnicy ustalili, że ze względu na stale rosnące koszty, podsumowanie roku 2023 odbędzie się nie w grudniu, a w styczniu 2024 roku, już po wpłynięciu ankiet statystycznych oraz składek członkowskich.

 

IMG-20230928-WA0007

Zdjęcie 1 z 7