Ogólne zasady pobytu

Ogólne zasady przydziału skierowań sanatoryjnych do Sanatorium Uzdrowiskowego “CICHE WĄWOZY” w Nałęczowie oraz odpłatności za pobyt dla członków organizacji związkowych będących członkami Federacji ZZPGKiT.

 1. Decyzję o przydziale skierowania do Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie (Sanatorium) na pobyt ulgowy podejmuje Przewodniczący Federacji w ramach wolnych miejsc
  w Sanatorium.
 2. Prawo do ulgowego pobytu w Sanatorium przysługuje członkom organizacji związkowych będących członkami Federacji, które przestrzegają Statut Federacji i realizują uchwały organów Federacji oraz, za których opłacane są regularnie składki członkowskie na rzecz Federacji w wysokości co najmniej 3 zł za członka miesięcznie, a także ich małżonkom (partnerom). W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu mimo niespełniania warunków wskazanych powyżej.
 3. Podstawą do skorzystania z ulgowego pobytu jest złożenie w całości wypełnionego wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce 
Al. Jerozolimskie 91,  02-001 Warszawa lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@komunalni.pl bądź osobiście w siedzibie Federacji
z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni.

 1. Wnioski niezupełne, nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i akceptacji postanowień niniejszych zasad pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i niezawierające akceptacji postanowień niniejszych zasad niezwłocznie są niszczone. W pozostałych przypadkach możliwe jest uzupełnienie braków we wnioskach.
 2. O przyznaniu prawa do pobytu ulgowego decyduje dostępność miejsc oraz kolejność złożonych wniosków (w przypadku kolizji terminów).
 3. W okresie od 01.05 do 30.09 wprowadza się limit ilości przyznanych ulgowych pobytów wynoszący
  2 ulgowe pobyty (2 członków organizacji związkowej wraz z innymi osobami uprawnionymi) dla danej organizacji związkowej będącej członkiem Federacji, chyba że nie ma innych osób zainteresowanych ulgowym pobytem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu ponad wskazany wyżej limit. Poza sezonem nie obowiązuje limit.
 4. Przewodniczący Federacji, w uzasadnionych przypadkach (wątpliwościach), ma prawo przed podjęciem decyzji zwrócić się do Prezydium Krajowego Zarządu, o podjęcie decyzji w sprawie przydziału ulgowego pobytu.
 5. Osoba skierowana zobowiązana jest do stosowania się do obowiązujących w Sanatorium zasad pobytu pacjentów oraz uiszczenia na rzecz Sanatorium zadatku w wysokości 20% ceny pobytu na rachunek bankowy Sanatorium o numerze 57 8733 0009 0000 1834 2000 0010 w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie od Sanatorium. Informacja może być przekazania w formie pisemnej, ale także telefonicznie lub na pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieuiszczenie zadatku równoważne jest
  z rezygnacją z ulgowego pobytu.
 6. Z tytułu pobytu ulgowego w Sanatorium osoba skierowana ponosi koszty w wysokości:
  1. 100,00 zł za jeden dzień, które obejmują miejsce w pokoju jedno- lub dwuosobowym, całodzienne wyżywienie oraz 3 zabiegi lecznicze lub
  2. 85,00 zł za jeden dzień, które obejmują miejsce w pokoju jedno- lub dwuosobowym i całodzienne wyżywienie.
 7. Koszty, o których mowa w pkt 8 nie obejmują opłaty klimatycznej ustalanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i płatnej odrębnie.
 8. Federacja jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o ulgowy pobyt. Federacja jako podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą poprzez Sanatorium dane osobowe niezbędne do realizacji pobytu ulgowego przekazuje również do tego Sanatorium.