Ogólne zasady pobytu

Ogólne zasady przydziału skierowań sanatoryjnych do Sanatorium Uzdrowiskowego “CICHE WĄWOZY” w Nałęczowie oraz odpłatności za pobyt dla członków organizacji związkowych będących członkami Federacji ZZPGKiT.

 1. Decyzję o przydziale skierowania do Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie (Sanatorium) na pobyt ulgowy podejmuje Przewodniczący Federacji w ramach wolnych miejsc w Sanatorium.
 2. Prawo do ulgowego pobytu w Sanatorium przysługuje członkom organizacji związkowych będących członkami Federacji, które przestrzegają Statut Federacji i realizują uchwały organów Federacji oraz, za których opłacane są regularnie składki członkowskie na rzecz Federacji w wysokości co najmniej 3 zł za członka miesięcznie, a także ich małżonkom (partnerom). W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu mimo niespełniania warunków wskazanych powyżej.
 3. Podstawą do skorzystania z ulgowego pobytu jest złożenie w całości wypełnionego wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Al. Jerozolimskie 91,  02-001 Warszawa lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej: ciesielski@komunalni.pl bądź osobiście w siedzibie Federacji

z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni.

 1. Wnioski niezupełne, nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i akceptacji postanowień niniejszych zasad pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i niezawierające akceptacji postanowień niniejszych zasad niezwłocznie są niszczone. W pozostałych przypadkach możliwe jest uzupełnienie braków we wnioskach.
 2. O przyznaniu prawa do pobytu ulgowego decyduje dostępność miejsc oraz kolejność złożonych wniosków (w przypadku kolizji terminów).
 3. Nieodpowiednie zachowanie przed złożeniem wniosku (w szczególności stanowiące naruszenie zasad współżycia społecznego czy naruszające dobra osobiste) skutkować będzie nieprzyznaniem prawa do pobytu w Sanatorium.
 4. W przypadku nieodpowiedniego zachowania w trakcie pobytu (w szczególności stanowiącego naruszenie zasad współżycia społecznego czy naruszające dobra osobiste czy ustalone zasady pobytu w sanatorium) skutkować może anulowaniem ze skutkiem natychmiastowym pobytu w Sanatorium. Uiszczone koszty nie podlegają w takim przypadku zwrotowi.
 5. W przypadku skorzystania z ulgowego pobytu przez osoby nieuprawnione, tj. inne niż wskazane w pkt 2 powyżej, tracą one ze skutkiem natychmiastowym prawo do ulgowego pobytu i zobowiązane są do uiszczenia aktualnie obowiązującej ceny za pełnopłatny pobyt w Sanatorium.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 powyżej, członek organizacji związkowej traci prawo do ulgowego pobyty w następnych dwóch latach (w dwóch kolejnych sezonach), po roku w którym w sposób nieuprawniony skorzystał kierowana została osoba, zaś jego organizacja związkowa traci prawo do pobytów ulgowych przez jeden rok (w następnym sezonie).
 7. W okresie od 01.05 do 30.09 wprowadza się limit ilości przyznanych ulgowych pobytów wynoszący 2 ulgowe pobyty (2 członków organizacji związkowej wraz z innymi osobami uprawnionymi) dla danej organizacji związkowej będącej członkiem Federacji, chyba że nie ma innych osób zainteresowanych ulgowym pobytem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu ponad wskazany wyżej limit. Poza sezonem nie obowiązuje limit.
 8. Przewodniczący Federacji, w uzasadnionych przypadkach (wątpliwościach), ma prawo przed podjęciem decyzji zwrócić się do Zarządu Federacji, o podjęcie decyzji w sprawie przydziału ulgowego pobytu.
 9. Osoba skierowana zobowiązana jest do stosowania się do obowiązujących w Sanatorium zasad pobytu pacjentów oraz uiszczenia na rzecz Sanatorium zadatku w wysokości 20% ceny pobytu na rachunek bankowy Sanatorium o numerze 57 8733 0009 0000 1834 2000 0010 w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie od Sanatorium. Informacja może być przekazania w formie pisemnej, ale także telefonicznie lub na pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieuiszczenie zadatku równoważne jest z rezygnacją z ulgowego pobytu.

Z tytułu pobytu ulgowego w Sanatorium osoba skierowana ponosi koszty w wysokości ustalonej przez Federację na dany rok, które obejmują miejsce w pokoju jedno- lub dwuosobowym, całodzienne wyżywienie, a także może obejmować 3 zabiegi lecznicze (dodatkowo płatne).

 1. Koszty, o których mowa w pkt 12, nie obejmują opłaty klimatycznej ustalanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i płatnej odrębnie.
 2. Federacja jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o ulgowy pobyt. Federacja jako podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą poprzez Sanatorium dane osobowe niezbędne do realizacji pobytu ulgowego przekazuje również do tego Sanatorium.