Powakacyjne spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego w 2023 roku.

W dniu 24 sierpnia 2023 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie odbyło się spotkanie Międzywojewódzkiego Zarządu Lubelsko – Podkarpackiego. Posiedzenie to było zakończeniem sezonu wakacyjnego i powrotem do aktywnego funkcjonowania w działalności związkowej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Międzywojewódzkiego Zarządu Kol. Janusz Horajecki, który na wstępie przywitał przybyłych na spotkanie członków Zarządu Międzywojewódzkiego oraz Międzywojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Zaproponowany porządek spotkania, przy braku innych propozycji, został w głosowaniu jawnym przyjęty jednogłośnie.

Na podstawie podpisanej listy obecności, została stwierdzona również jego prawomocność.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania na wstępie został przyjęty protokół ze spotkania w dniu 22 czerwca 2023 roku

Kolejnym tematem, któremu poświęcono szczególną uwagę, była opłata składki członkowskiej za 6 miesięcy 2023 roku. Została przedstawiona wysokość składki członkowskiej płaconej przez poszczególne zakładowe organizacje związkowe oraz wysokość składki członkowskiej przypadającej na jednego członka danej organizacji związkowej. Zebrani zostali zapoznani z treścią pism wysłanych do organizacji związkowych, które nie uregulowały zobowiązań, bądź regulują w wysokości niezgodnej ze Statutem Federacji.

Dalsza część spotkania została przeznaczona na omówienie danych wynikających z informacji dotyczących uzwiązkowienia na dzień 30 czerwca 2023 roku. Otrzymane dane zostały porównane z danymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Następnie zostały przedstawione informacje z bieżącego funkcjonowania Federacji oraz Międzywojewódzkiego Zarządu.

W sprawach różnych skupiono się na jednym zagadnieniu dotyczącym organizacji szkolenia. Zaakceptowano termin szkolenia, wysokość opłaty oraz tematy szkolenia.

Po wyczerpaniu porządku spotkania oraz udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania Kol. Janusz Horajecki serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.