Ogólne zasady pobytu w Ośrodku Wczasowym “Albatros” w Krynicy Morskiej

Ogólne zasady przydziału skierowań do Ośrodku Wczasowym „ALBATROS” w Krynicy Morskiej oraz odpłatności za pobyt dla członków organizacji związkowych będących członkami Federacji ZZPGKiT.

 1. Decyzję o przydziale skierowania do OW „Albatros” w Krynicy Morskiej (Ośrodek) na pobyt ulgowy podejmuje Przewodniczący Federacji w ramach wolnych miejsc w domkach w okresie od 01.06 do 30.09 (sezonie).
 2. Prawo do ulgowego pobytu w Ośrodku przysługuje członkom organizacji związkowych będących członkami Federacji, które przestrzegają Statut Federacji i realizują uchwały organów Federacji oraz, za których opłacane są regularnie składki członkowskie na rzecz Federacji w wysokości co najmniej 3 zł za członka miesięcznie, a także ich małżonkom (partnerom) oraz będącym na ich utrzymaniu: dzieciom niepełnoletnim, dzieciom pobierającym naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieciom niepełnosprawnym bez względu na wiek. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu mimo niespełniania warunków wskazanych powyżej.
 3. Podstawą do skorzystania z ulgowego pobytu jest złożenie w całości wypełnionego wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Al. Jerozolimskie 91,  02-001 Warszawa lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@komunalni.pl bądź osobiście w siedzibie Federacji
w terminie do 31 marca danego roku dla pobytów w sezonie, a dla pobytów poza sezonem z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni.

 1. Wnioski niezupełne, nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i akceptacji postanowień niniejszych zasad pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i niezawierające akceptacji postanowień niniejszych zasad niezwłocznie są niszczone. W pozostałych przypadkach możliwe jest uzupełnienie braków we wnioskach.
 2. O przyznaniu prawa do pobytu ulgowego w okresie od 01.06 do 30.09 decyduje kolejność zgłoszeń,
  a w pozostałym okresie dostępność miejsc.
 3. Wprowadza się limit ilości przyznanych ulgowych pobytów wynoszący 2 ulgowe pobyty (2 członków organizacji związkowej wraz z innymi osobami uprawnionymi) dla danej organizacji związkowej będącej członkiem Federacji, chyba że nie ma innych osób zainteresowanych ulgowym pobytem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu ponad wskazany wyżej limit.
 4. Przewodniczący Federacji, w uzasadnionych przypadkach (wątpliwościach), ma prawo przed podjęciem decyzji zwrócić się do Prezydium Krajowego Zarządu, o podjęcie decyzji w sprawie przydziału ulgowego pobytu.
 5. Osoba skierowana zobowiązana jest do stosowania się do obowiązujących w Ośrodku zasad pobytu osób wypoczywających i pacjentów oraz uiszczenia zadatku na rzecz PH-U Lemax-Tour Sp. z o.o. (dzierżawcy Ośrodka) w terminie, wysokości i zasadach wskazanych przez ten podmiot. Nieuiszczenie zadatku równoważne jest z rezygnacją z ulgowego pobytu.
 6. Z tytułu pobytu ulgowego w Ośrodku osoba skierowana ponosi koszty w wysokości ustalonej przez Federację i dzierżawcę Ośrodka, o którym mowa w pkt 7 powyżej, które obejmują miejsce w domu dwuosobowym lub czteroosobowym bez wyżywienia oraz zabiegów leczniczych.
 7. Koszty, o których mowa w pkt 8 nie obejmują opłaty klimatycznej ustalanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i płatnej odrębnie.
 8. Federacja jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o ulgowy pobyt. Federacja dane osobowe niezbędne do realizacji pobytu ulgowego przekazuje również do dzierżawcy tego Ośrodka, o którym mowa w pkt 7 powyżej.