Ogólne zasady pobytu w Ośrodku Wczasowym “Albatros” w Krynicy Morskiej

Ogólne zasady przydziału skierowań do Ośrodku Wczasowym „ALBATROS” w Krynicy Morskiej oraz odpłatności za pobyt dla członków organizacji związkowych będących członkami Federacji ZZPGKiT.

 1. Decyzję o przydziale skierowania do OW „Albatros” w Krynicy Morskiej (Ośrodek) na pobyt ulgowy podejmuje Przewodniczący Federacji w ramach wolnych miejsc w domkach w sezonie (tj. od końca maja lub początku czerwca do końca września lub początku października – terminy te będą corocznie ustalane i podawane do wiadomości uprawnionych) i poza sezonem.
 2. Prawo do ulgowego pobytu w Ośrodku przysługuje członkom organizacji związkowych będących członkami Federacji, które przestrzegają Statut Federacji i realizują uchwały organów Federacji oraz, za których opłacane są regularnie składki członkowskie na rzecz Federacji w wysokości co najmniej 3 zł za członka miesięcznie, a także ich małżonkom (partnerom) oraz będącym na ich utrzymaniu: dzieciom niepełnoletnim, dzieciom pobierającym naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieciom niepełnosprawnym bez względu na wiek. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu mimo niespełniania warunków wskazanych powyżej.
 3. Podstawą do skorzystania z ulgowego pobytu jest złożenie w całości wypełnionego wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Al. Jerozolimskie 91,  02-001 Warszawa lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej: ciesielski@komunalni.pl bądź osobiście w siedzibie Federacji

w terminie do 31 marca danego roku dla pobytów w sezonie, a dla pobytów poza sezonem z wyprzedzeniem co najmniej 3 tygodni.

 1. Wnioski niezupełne, nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i akceptacji postanowień niniejszych zasad pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i niezawierające akceptacji postanowień niniejszych zasad niezwłocznie są niszczone. W pozostałych przypadkach możliwe jest uzupełnienie braków we wnioskach.
 2. O przyznaniu prawa do pobytu ulgowego w okresie sezonu decyduje kolejność zgłoszeń, a w pozostałym okresie dostępność miejsc. Pobyt ulgowy odbywa się w turnusach trwających od piątku do piątku.
 3. Nieodpowiednie zachowanie przed złożeniem wniosku (w szczególności stanowiące naruszenie zasad współżycia społecznego czy naruszające dobra osobiste) skutkować będzie nieprzyznaniem prawa do pobytu w Ośrodku.
 4. W przypadku nieodpowiedniego zachowania w trakcie pobytu (w szczególności stanowiącego naruszenie zasad współżycia społecznego czy naruszające dobra osobiste czy ustalone zasady pobytu w sanatorium) skutkować może anulowaniem ze skutkiem natychmiastowym pobytu w Ośrodku. Uiszczone koszty nie podlegają w takim przypadku zwrotowi.
 5. W przypadku skorzystania z ulgowego pobytu przez osoby nieuprawnione, tj. inne niż wskazane w pkt 2 powyżej, tracą one ze skutkiem natychmiastowym prawo do ulgowego pobytu i zobowiązane są do uiszczenia aktualnie obowiązującej ceny za pełnopłatny pobyt w Ośrodku.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 powyżej, członek organizacji związkowej traci prawo do ulgowego pobyty w następnych dwóch latach (w dwóch kolejnych sezonach), po roku w którym w sposób nieuprawniony skorzystał kierowana została osoba, zaś jego organizacja związkowa traci prawo do pobytów ulgowych przez jeden rok (w następnym sezonie).
 7. Wprowadza się limit ilości przyznanych ulgowych pobytów wynoszący 2 ulgowe pobyty (2 członków organizacji związkowej wraz z innymi osobami uprawnionymi) dla danej organizacji związkowej będącej członkiem Federacji, chyba że nie ma innych osób zainteresowanych ulgowym pobytem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Federacji może przyznać prawo do ulgowego pobytu ponad wskazany wyżej limit.
 8. Przewodniczący Federacji, w uzasadnionych przypadkach (wątpliwościach), ma prawo przed podjęciem decyzji zwrócić się do Zarządu Federacji, o podjęcie decyzji w sprawie przydziału ulgowego pobytu.
 9. Osoba skierowana zobowiązana jest do stosowania się do obowiązujących w Ośrodku zasad pobytu osób wypoczywających i pacjentów oraz uiszczenia zadatku na rzecz PH-U Lemax-Tour Sp. z o.o. (dzierżawcy Ośrodka) w terminie, wysokości i zasadach wskazanych przez ten podmiot. Nieuiszczenie zadatku równoważne jest z rezygnacją z ulgowego pobytu.
 10. Z tytułu pobytu ulgowego w Ośrodku osoba skierowana ponosi koszty w wysokości ustalonej przez Federację i dzierżawcę Ośrodka, o którym mowa w pkt 12 powyżej, które obejmują miejsce w domu dwuosobowym lub czteroosobowym bez wyżywienia oraz zabiegów leczniczych.
 11. Koszty, o których mowa w pkt 13 nie obejmują opłaty klimatycznej ustalanej przez jednostkę samorządu terytorialnego i płatnej odrębnie.
 12. Federacja jest administratorem danych osobowych zawartych we wniosku w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o ulgowy pobyt. Federacja dane osobowe niezbędne do realizacji pobytu ulgowego przekazuje również do dzierżawcy tego Ośrodka, o którym mowa w pkt 12 powyżej.